Tarsim Sub 1

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Sigorta Kapsamına Ait Sorular

Devlet Destekli Tarım Sigortası branşları nelerdir?

Devlet Destekli Tarım Sigortaları, aşağıdaki branşlarda faaliyet göstermektedir:

 • Bitkisel Ürün Sigortası
  • Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası
  • Ağaç / Fidan Sigortası
 • Sera Sigortası
 • Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası
 • Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası
 • Kümes Hayvanları Hayat Sigortası
 • Su Ürünleri Hayat Sigortası
 • Arıcılık Sigortası

Bitkisel Ürün Sigortası kapsamında meyveler hangi risklere karşı sigortalanabilmektedir?

Meyveler dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan ve deprem ile sel ve su baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybına ve dolu riskinin neden olduğu kalite kaybına karşı sigortalanabilmektedir. Meyveler bu risklere ilave olarak, çiçeklenme dönemi de dahil olmak üzere “don” riskinin neden olduğu miktar kaybı için isteğe bağlı olarak güvence altına alınabilmektedir.

Açık alanda bağ ve meyvelerde koruyucu olarak kullanılan dolu ağı ve örtü sistemleri ile destek (telli terbiye) sistemleri için, dolu paket kapsamındaki riskler, taşıt çarpması ve dolu ağırlığı riski, kiraz ve üzüm ürünlerinde yağmur riskinin olgunlaşma ve hasat döneminde neden olduğu miktar kaybı ile taze tüketime yönelik olarak üretilen incirlerde olgunlaşma ve hasat dönemlerinde yol açtığı kalite kaybı, kurutmalık amaçlı üretilen incirlerde olgunlaşma ve buruklaşma dönemlerinden hasada kadar olan dönemde neden olduğu miktar ve kalite kaybı, sıcak havanın üzümde çiçeklenme ve tane bağlama dönemlerinde salkımlarda tane tutumunun gerçekleşmemesi ve tanede büyümenin durması, kuruması ve dökülmesi ile altıntop, limon, mandalina, portakal ürünlerinde çiçeklenme, meyve tutumu ve küçük meyve dönemlerinde kuruma, dökülme şeklinde neden olduğu miktar kaybı, salamuralık yaprak üretimi yapılan asmaların yapraklarında dolu paket kapsamındaki risklerin neden olduğu miktar kaybı isteğe bağlı olarak ek prim ödemek suretiyle, dolu pakete eklenebilmektedir.

Ayrıca, meyve ağaçları ve asmaların kendileri ile fidanları, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel ve su baskını, kar ağırlığı, taşıt çarpması risklerine sadece fidanlar bunlara ek olarak yaban domuzu zararı risklerine karşı teminat kapsamındadır.

Bitkisel Ürün Sigortası kapsamında tarla ürünleri, sebzeler ve kesme çiçekler hangi risklere karşı sigortalanabilmektedir?

Tarla ürünleri, sebzeler ve kesme çiçekler “dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan ve deprem ile sel ve su baskını, yaban domuzu zararı” risklerinin neden olduğu miktar kaybına, ayrıca Ayçiçeği (Yağlık), Ayçiçeği (Çerezlik) ürünleri ile Ayçiçeği (Sertifikalı Tohumluk) ürünleri kuşların olgunlaşma ve hasat döneminde tabla üzerindeki tohumları yemesi suretiyle ortaya çıkan miktar kaybına ve Pamuk ve Pamuk (Sertifikalı Tohumluk) ürünleri de yağmurun kozaların açılmasından itibaren hasada kadar olan dönemde, açılmış kozalarda neden olduğu miktar kaybına; sebze ve kesme çiçekler, dolu riskinin neden olduğu kalite kaybına karşı sigortalanabilmektedir. Ayrıca, buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulaf ürünleri için sap unsuru, yağ gülünde don teminatı isteğe bağlı olarak güvence altına alınabilmektedir.

Ayrıca, çay ve çay fidanları dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel ve su baskını, kar ağırlığı, taşıt çarpması risklerine, sadece fidanlar bu risklere ilaveten yaban domuzu zararı riskine karşı teminat kapsamındadır.

İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasının kapsamı nedir?

Kuru tarım alanlarında üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluk ürünleri, ilçe genelinde gerçekleşen kuraklık, don, sıcak rüzgar ve sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerine karşı güvence altına alınabilir.

Ayrıca; buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarının sap kısmı isteğe bağlı olarak ek prim karşılığında teminat kapsamına alınabilmektedir.

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasının kapsamı nedir?

Kuru tarım alanlarında üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluk ürünleri, köy genelinde gerçekleşen kuraklık, don, sıcak rüzgar ve sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış ile dolu paketi (Dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, deprem) dışındaki risklerin neden olduğu verim kaybına karşı güvence altına alınabilir.

Ayrıca; buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarının sap kısmı isteğe bağlı olarak ek prim karşılığında teminat kapsamına alınabilmektedir.

Sera Sigortasının kapsamı nedir?

Risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre teminat kapsamına alınabilen seralar ve içindeki bitkisel ürünler, dolu, deprem ve yanardağ püskürmesi, taşıt çarpması ile fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, kar ve dolu ağırlığı riskleri nedeniyle sera içindeki sigortalı bitkisel ürünlerde meydana gelen miktar kayıpları ile sera konstrüksiyonu, örtü malzemesi ve sera içindeki teknik donanımda meydana gelen zararlara karşı sigortalanabilmektedir. Ayrıca poliçede teminat altına alınmış risklerden birinin gerçekleşmesi halinde seranın örtü malzemesi ve/veya konstrüksiyon kıymetlerinin doğrudan bir zarara uğraması sonucu enkazın sökülmesi, kaldırılması, temizlenmesi, taşınması masrafları, enkaz kaldırma masrafı teminatı olarak kapsama alınır.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasının kapsamı nedir?

Risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre, sigortalanmaya uygun, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı süt ve besi sığırları ile mandalar, aşağıdaki risklere karşı güvence altına alınabilmektedir.

 • Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
 • 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na” göre ihbarı mecburi olan hastalıklardan; anthrax, mavi dil, rift vadisi humması, bulaşıcı sığır plörapnömonisi (contagious bovine pleuropneumonia), enzootik sığır löykozu, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD), bulaşıcı stomatitis (Veziküler Stomatitis) hastalıkları,
 • Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
 • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,>
 • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
 • Yangın veya infilâk,

sebebiyle meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü, sonucu sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararlar,

Ayrıca; sigortalının isteğine bağlı ek prim alınması koşuluyla,

 • Hastalıklardan arilik belgesine sahip ve bio güvenlik önlemlerini almış işletmelerde, işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşuluyla; şap hastalığı nedeniyle meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar,
 • Poliçede belirlenen sigortalı yerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar,
 • Grev, lokavt veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasının kapsamı nedir?

Risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre, sigortalanmaya uygun, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı koyun ve keçi ile damızlık koç ve tekeler, aşağıdaki risklere karşı güvence altına alınabilmektedir.

 • Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi olan hastalıklardan; anthrax, mavi dil, koyun ve keçi vebası (PPR), koyun- keçi çiçeği, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD), rift vadisi humması, hastalıkları,
 • Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
 • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
 • Yangın veya infilâk

sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler ile gebelik süresinin herhangi bir döneminde meydana gelen ve Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından tespit edilen yavru atmalar nedenleriyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararlar,

Ayrıca; sigortalının isteğine bağlı ek prim alınması koşuluyla,

 • Hastalıklardan arilik belgesine sahip ve bio güvenlik önlemlerini almış işletmelerde işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşuluyla; şap hastalığı nedeniyle meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar.
 • Poliçede belirlenen sigortalı yerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortasının kapsamı nedir?

Kapalı alanda üretimi yapılan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış, risk inceleme değerlendirme sonucuna göre sigortalanmaya uygun tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları, aşağıdaki risklere karşı güvence altına alınabilmektedir:

 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
 • Her türlü kaza ve zehirlenmeler,
 • Jeneratör, fan ve benzeri ekipmanlarda meydana gelen arızalar,
 • Her türlü doğal afetler,
 • Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler nedeniyle, sigortalının doğrudan doğruya uğradığı zararlar,
 • İsteğe bağlı olarak ve ek prim alınması koşuluyla; Salmonella test sonuçları menfi olan işletmelerde pullorum ve kanatlı tifosu (tavuk tifosu) hastalıkları nedeniyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar.

Ayrıca, açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları sadece dar kapsamlı tarife kapsamında sigortalanabilmekte olup, dar kapsamlı tarifede tüm hastalıklar teminat dışıdır.

Su Ürünleri Hayat Sigortasının kapsamı nedir?

 • Genel şartların A.3 maddesinin (a ve b) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere her türlü hastalık,
 • Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,
 • Fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri,
 • Kazalar,
 • Predatörler,
 • Alg patlaması,
 • Kafesler/ havuzlar arası balık aktarımları.

Ayrıca isteğe bağlı olarak, yapılacak risk inceleme, değerlendirme sonucuna göre ek prim alınması koşuluyla;

 • Poliçede belirlenen sigortalı yerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı su ürünlerinde ve poliçeye dahil edildi ise kafes ve ağlarda doğrudan meydana gelen zararlar,
 • Kafes ve ağlarda, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri, kazalar ve predatörler nedeniyle meydana gelen zararlar

teminat altına alınabilmektedir.

Arıcılık Sigortasının kapsamı nedir?

Risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre sigortalanmaya uygun, Arıcılık Kayıt Sistemi’ne (AKS’ye) kayıtlı olan, plakalı, modern kovanlar, fırtına, hortum, yangın, heyelan ve deprem ile sel ve su baskını, taşıt çarpması, vahşi hayvan saldırısı, kovanların nakliyesi esnasında oluşabilecek çarpma, çarpışma, devrilme, yanma gibi risklere karşı sigortalanabilmektedir.

Bitkisel Ürün Sigortasında hangi riskten kaynaklanan kalite kaybı teminatı hangi ürünlere verilmektedir?

Sadece dolu riskinden kaynaklanan kalite kaybı teminatı yaş meyve, sebze ve kesme çiçeklere verilmektedir. Diğer risklerden kaynaklanan kalite kaybı teminatı verilmemektedir.

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında teminat dışında olan durumlar nelerdir?

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’nda teminat dışında kalan bazı durumlar aşağıdaki şekilde olup, detaylı bilgi Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası Genel Şartları’ nda yer almaktadır.

 • Sigorta ettirenin/sigortalının veya fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kastından veya ağır kusurundan kaynaklanan hasarlar ve kayıplar,
 • Ürünlerin kalitesinde meydana gelen zararlar,
 • Yabancı ot, hastalık ve zararlılar ile yaban hayvanların neden olduğu kayıplar,
 • Dolu paketi kapsamındaki riskler (dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını) nedeni ile meydana gelen hasarlar,

teminat dışında kalan bazı hallerdir.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında sigorta süresi ne kadardır?

Sigorta süresi, 12 ay veya 18 aydır (Sadece geniş kapsamlı tarifelerde). Süt sığırları ve mandalar, 11’inci günden itibaren 7 yaşına kadar (7 yaş dahil), sigortalanan hayvanın geçmiş 3 yıllık poliçe döneminde kesintisiz sigortalanması koşulu ile 9 yaşına kadar (9 yaş dahil), erkek besi sığırları ise 11’inci günden itibaren 3 yaşına kadar (3 yaş dahil) 3, 6, 9, 12 veya 18 aylık sigorta süreleriyle sigortaya kabul edilmektedir.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında teminat dışında olan durumlar nelerdir?

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası’nda teminat dışında kalan bazı durumlar aşağıdaki şekilde olup, detaylı bilgi Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları’ nda yer almaktadır.

 • Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, kuduz, sığırların nodüler ekzantemi (Lumpy skin), sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE) ve ek teminat olarak poliçeye dâhil edilmemesi halinde; şap ve şap’a bağlı sekonder enfeksiyonlar ile A.2.1.1.b maddesinde belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar,
 • Ek teminat olarak poliçeye dâhil edilmemesi halinde hırsızlık,
 • Sigortalı hayvanın kaybolması ve değiştirme halleri,
 • Sigortalanacak damızlık, süt ve erkek besi sığırlarına mıknatıs yutturulmaması durumunda, RPT ve buna bağlı hastalıklar,
 • Poliçe başlangıç tarihinden önce meydana geldiği tespit edilen hasarlar,
 • Kalıtsal anomalilere bağlı, her türlü hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesim hasarları,
 • Herhangi bir patolojik hastalığa bağlı olmaksızın gerçekleşen, süt verimi ve diğer verimlerdeki düşüklük nedeniyle meydana gelen kesimler,
 • Hayvanların nakliyesi sırasında veya nakliyat ertesi yol stresi nedeniyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesimler,
 • Hayvanların nakliyesi sırasında veya nakliyat ertesi yol stresi nedeniyle meydana gelen, ölü doğum ve yavru atmalar,
 • Badhuy, huysuzluk ve galactophagia nedeniyle, meydana gelen mecburi kesimler,
 • Tarife ve Talimatlar doğrultusunda kimliklendirmesi yapılmamış hayvanlar,
 • Dar kapsamlı poliçelerde her türlü hayvan hastalığı sonucu meydana gelen ölüm, zorunlu kesim, yavru atma, yavru ölümü zararları teminat kapsamı dışında kalan durumlardır.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasında sigorta süresi ne kadardır?

Sigorta süresi, 12 ay veya 18 aydır (Sadece geniş kapsamlı tarifelerde).. Koyun, keçi ile koç ve tekeler, 11. günden itibaren başlamak üzere 5 yaşına kadar (5 yaş dahil) sigortaya kabul edilmektedir.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasında teminat dışında olan durumlar nelerdir?

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası’nda teminat dışında kalan bazı durumlar aşağıdaki şekilde olup, detaylı bilgi Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları’ nda yer almaktadır.

 • Koyun ve keçi brucellozu, kuduz, scrapie ve ek teminat olarak poliçeye dâhil edilmemesi halinde; şap ve şap’a bağlı sekonder enfeksiyonlar ile A.2.1.1.b maddesinde belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar,
 • Değiştirme halleri ve nedeni ispat edilemeyen kayıplar,
 • Poliçe başlangıç tarihinden önce meydana geldiği tespit edilen; hasarlar ve kalıtsal anomalilere bağlı her türlü hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,
 • Koyun ve keçilerde endo denilen iç ve ekto denilen dış parazit mücadelesinin yapılmaması halinde, bu hastalıklardan meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,
 • Tarife ve Talimatlar doğrultusunda kimliklendirilmesi yapılmamış hayvanlar,
 • Dar kapsamlı poliçelerde her türlü hayvan hastalığı sonucu meydana gelen ölüm, zorunlu kesim, yavru atma zararları,

teminat dışı kalan bazı durumlardır.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortasında sigortaya kabul edilebilecek hayvanların yaşları nasıl olmalıdır?

Sigortaya kabul edilebilecek hayvanların yaşları şöyledir;

 • 1 günlükten 45 günlüğe kadar broiler civcivleri,
 • 1 günlükten 16 haftalığa kadar yumurta tavuğu civcivleri,
 • 17 haftalıktan 18 aylığa kadar yumurta tavukları,
 • 1 günlükten 26 haftalığa kadar damızlık ve ana damızlık civcivler,
 • 27 haftalıktan 20 aylığa kadar damızlık ve ana damızlık tavuklar,
 • 1 haftalıktan 57 haftalığa kadar damızlık hindiler,
 • 1 günlükten 16 haftalığa kadar dişi besi hindileri,
 • 1 günlükten 20 haftalığa kadar erkek besi hindileri,
 • 3 aylıktan 15 yaşa kadar deve kuşları,
 • Dar kapsamlı tarife çerçevesinde olmak kaydıyla, açık ve yarı açık sistemlerde yetiştirilen tavuk, hindi, devekuşu, kaz ve ördekler.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortasında teminat dışında olan durumlar nelerdir?

 • 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar,
 • Kanibalizm, tüy ve yumurta yeme, gagalama veya benzeri kötü alışkanlıklar,
 • Hayvanların kongenital sakatlıkları ve normal gelişememeleri,
 • Poliçe başlangıç tarihinden itibaren, viral, mikrobiyel ve paraziter hastalıklarda 3 günlük bekleme süresi içinde meydana gelen hastalıklar nedeniyle sigortalı hayvanların ölmesi, itlafı ve mecburi kesimi,
 • Hırsızlık ve yer değiştirme halleri,
 • Genel şartlarda belirtilen aşı programındaki aşıların yaptırılmaması, karantina tedbirlerine uyulmaması ve gerekli tedbirlerin alınmaması sonucunda meydana gelebilecek hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,

teminat dışı kalan bazı hallerdir.

Su Ürünleri Hayat Sigortasında teminat dışında olan durumlar nelerdir?

Su Ürünleri Hayat Sigortası’nda teminat dışında kalan bazı durumlar aşağıdaki şekilde olup, detaylı bilgi Su Ürünleri Hayat Sigortası Genel Şartları’nda yer almaktadır.

 • Sigortanın başlangıcından önceki mevcut hastalıklar,
 • Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 14 günlük bekleme süresi içinde ortaya çıkan paraziter, bakteriyel, mikrobiyel, viral ve mantari hastalıklar,
 • Stokların yumurta ve larva dönemi ile yavruların tesise geldikten sonraki ilk 5 günlük dönemi,
 • Denizdeki kafeslerde yanlış ağ kullanımı veya balıkların sınıflandırılmasının (boylama) doğru yapılmaması nedeniyle meydana gelecek yara ve sıyrıklar,
 • Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesinden sonra meydana gelen dolaylı hasarlar teminat dışında kalan hallerdir.

Arıcılık Sigortası’na kabul şartları nelerdir?

 • Arıcılık Kayıt Sistemi’ne (AKS) kayıtlı olunması,
 • En az 30 adet kovan olması,
 • İşletmede bulunan, AKS’ye kayıtlı olan bütün kovanların sigorta edilmesi,
 • Kovanların plakalı ve modern olması,

Arıcılık Sigortasında teminat dışında olan durumlar nelerdir?

Arıcılık Sigortası’nda teminat dışında kalan bazı durumlar aşağıdaki şekilde olup, detaylı bilgi Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası Genel Şartları’ nda yer almaktadır.

 • Hırsızlık, değiştirme halleri, nedeni ispat edilemeyen kayıplar ve arının kovanı terk etmesi,
 • Zirai ilaçlama sonucunda kovanların sönmesi,
 • Arının zarar gördüğü her türlü hastalık,
 • Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesine bağlı olarak, ortaya çıkan dolaylı zararlar,
 • Sigortalı kovanların sevkiyatında, kovanların nakliye aracına yüklenmesi, aktarılması ve boşaltılması sırasında meydana gelecek zararlar,

teminat dışında kalan bazı hallerdir.

Poliçe İşlemlerine Ait Sorular

Devlet Destekli Tarım Sigortası poliçesi nasıl yaptırılır?

Üreticiler tarım sigortası yaptırmak için, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde tutulan çeşitli kayıt sistemlerine kayıt olmak zorundadır. Kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri ile ilgili olarak,

 • Bitkisel ürünler için; Çiftçi Kayıt Sistemi güncelleme işlemleri, Tarım ve Orman Bakanlığı İl veya İlçe Müdürlükleri’nde yaptırılmaktadır. (Güncelleme işlemlerinin her yıl yaptırılması gerekmektedir.)
 • Seralar için; Tarım ve Orman Bakanlığı İl veya İlçe Müdürlükleri’nde Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne kayıt yaptırılmaktadır. (Güncelleme işlemlerinin her yıl yaptırılması gerekmektedir.)
 • Su Ürünleri için; Tarım ve Orman Bakanlığı İl-İlçe Müdürlükleri nezdinde tutulan Su Ürünleri Kayıt Sistemi’nde kayıt güncellemesi yapılmaktadır.
 • Arılı Kovanlar için; Tarım ve Orman Bakanlığı İl-İlçe Müdürlükleri nezdinde tutulan Arıcılık Kayıt Sistemi’nde kayıt güncellemesi yapılmaktadır.
 • Hayvan Kayıt güncellemeleri; Tarım ve Orman Bakanlığı Kayıt Sistemlerine;

Süt Sığırları ve Mandalar; Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nden ve/veya Tarım ve Orman Bakanlığı İl İlçe Müdürlükleri’nde,

Erkek Besi Sığırları ve Mandalar; Tarım ve Orman Bakanlığı İl İlçe Müdürlükleri’nde,

Küçükbaş Hayvanlar (Koyun, Keçi, Koç ve Tekeler) için; Tarım ve Orman Bakanlığı İl İlçe Müdürlükleri’nde yaptırılmaktadır.

TARSİM acentesi olmak için ne yapılmalıdır?

TARSİM poliçeleri, Tarım Sigortaları Havuzu adına sigorta sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri tarafından düzenlenmektedir. Acente talepleri ile ilgili olarak ilgili sigorta şirketleri ile bağlantıya geçilmesi gerekmektedir.

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS’ye) hatalı kayıt girilmiş ise ne yapılmalıdır?

Hatalı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydının yapıldığı İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden kaydın düzeltilmesi gerekmektedir.

Poliçe düzenlemeden önce tahmini prim nasıl hesaplanır?

www.tarsim.gov.tr internet sitesinden, “Online Prim Hesabı” menüsünden, tahmini prim hesaplama işlemi yapılabilmektedir. Burada hesaplanan primler, rehber primler olup; gerçek, parsel bazında veya hayvan sayılarına göre poliçe tanzimi sırasında hesaplanacak primlerle farklılık gösterebilir.

Üreticinin ödeyeceği primler belirlenirken hangi kriterler göz önünde bulunduruluyor?

Uzun yıllara dayalı istatistiksel veriler, aktüeryal çalışmalar, her bir riskin ürün ve lokasyon ve işletme bazında hasar-prim dengesi, hasar büyüklüğü ve hepsinden önemlisi primlerin üretici tarafından ödenebilirliği dikkate alınarak gerekli düzenlemeler sigortacılık esaslarına dayalı olarak yapılmaktadır.

Devlet Destekli Tarım Sigortalarında poliçe ile ilgili değişiklikler ve poliçe iptali nasıl yapılabilir?

Bitkisel Ürün Sigortasında, poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, sigorta şirketi ve acenteler tarafından poliçede dain-i mürtehin şerhi yok ise sistemde ki parametreler çerçevesinde zeyil işlemleri ve başlangıcında iptal zeyli yapılabilir. Poliçe son kabul tarihine kadar poliçede dain-i mürtehin şerhi yok ise sistemde ki parametreler çerçevesinde zeyil işlemleri ve iptal zeyil işlemleri, ilgili sigorta şirketlerinin genel müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Son kabul tarihinden sonraki primi etkileyen tüm talepler için TARSİM Genel Müdürlüğü’ne, sigorta şirketi aracılığı ile yazılı olarak, başvurulması gerekmektedir. Hayvan Hayat Sigorta Branşı Poliçelerinin iptali, poliçeden hayvan çıkarma, sigorta bedeli değişikliği poliçeye hayvan ekleme, dain mürtehin zeyil talepleri vb. için acentenize veya poliçeyi tanzim eden Sigorta Şirketinin Genel Müdürlüğü Tarım Servisi / Yetkilisine müracaat etmeniz gerekmektedir.

Diğer tarım sigortaları branşlarında, mebdeinden iptal; ilgili branşların Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlarında belirtildiği gibi uygulanır.

Devlet Destekli Tarım Sigortalarında poliçe ile ilgili değişiklikler ve poliçe iptali nasıl yapılabilir?

Bitkisel Ürün Sigortasında, poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, sigorta şirketi ve acenteler tarafından poliçede dain-i mürtehin şerhi yok ise sistemde ki parametreler çerçevesinde zeyil işlemleri ve başlangıcında iptal zeyli yapılabilir. Poliçe son kabul tarihine kadar poliçede dain-i mürtehin şerhi yok ise sistemde ki parametreler çerçevesinde zeyil işlemleri ve iptal zeyil işlemleri, ilgili sigorta şirketlerinin genel müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Son kabul tarihinden sonraki primi etkileyen tüm talepler için TARSİM Genel Müdürlüğü’ne, sigorta şirketi aracılığı ile yazılı olarak, başvurulması gerekmektedir. Hayvan Hayat Sigorta Branşı Poliçelerinin iptali, poliçeden hayvan çıkarma, sigorta bedeli değişikliği poliçeye hayvan ekleme, dain mürtehin zeyil talepleri vb. için acentenize veya poliçeyi tanzim eden Sigorta Şirketinin Genel Müdürlüğü Tarım Servisi / Yetkilisine müracaat etmeniz gerekmektedir.

Diğer tarım sigortaları branşlarında, mebdeinden iptal; ilgili branşların Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlarında belirtildiği gibi uygulanır.

Hasar İşlemlerine Ait Sorular

Bitkisel Ürün Sigortasında, hasar ihbarı ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?

Bitkisel Ürün Sigortası branşında poliçe sahibi olan üreticiler, Sesli Yanıt Sistemi ile zamandan ve mekandan bağımsız olarak, telefon üzerinden 7/24 hasar ihbarında bulunabilir.

Sigortalı üreticiler, hasar ihbarında bulunmak için; 0850 250 82 77 numaralı çağrı merkezini aradıktan sonra "3"ü tuşlayarak, poliçe numarasını ve ardından T.C. kimlik numarası ya da vergi numarasını, hasar tarihini ve hasar nedenini tuşlayıp, kolaylıkla ve hızlı bir şekilde hasar ihbar kaydını oluşturabilir.

Üreticiler, Sesli Yanıt Sistemi uygulamasının yanı sıra, TARSİM Mobil Uygulama, tarsim.gov.tr üzerinde yer alan Poliçe sorgulama/hasar ihbarı ekranı ve acenteler aracılığıyla da Bitkisel Ürün Sigortası branşındaki poliçeleri için hasar ihbarında bulunabilir.

Bitkisel Ürün Sigortasında, teknik olarak hasar tespitinin doğru, hatasız ve zamanında yapılmasını sağlayacak sürede, ihbarda bulunulması gerekmektedir.

Sigortalı, hasar ihbarını sigortacı, sigorta şirketi ya da acentesi aracılığıyla, sistem üzerinden rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren en kısa sürede TARSİM’e yapar. Ancak, bu süre rizikonun gerçekleşme tarihinden itibaren don hasarlarında 10 günü, diğer hasarlarda 15 günü aşamaz.

Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde, aşağıdaki hususları acentesi veya sigorta şirketi aracılığıyla TARSİM’e bildirmekle yükümlüdür:

a) İhbarı yapanın adı, soyadı ve telefon numarası,
b) Sigorta poliçe numarası,
c) Hasarın gerçekleştiği tarih ve acenteye bildirim tarihi
d) Hasar nedeni.

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında, hasar ihbarı ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında, hasar ihbarında bulunulmamaktadır. Tazminat hesabında, ilçenin gerçekleşen verim ortalaması ile ilçenin eşik verim değeri arasındaki fark baz alınır. İlgili yıl için ilçenin gerçekleşen verim ortalamasının, ilçenin eşik verim değerinin altında kalması durumunda ilçede bulunan tüm sigortalı üreticiler tazminat almaya hak kazanır. İlçenin gerçekleşen verim ortalamasının, ilçenin eşik verim değerine eşit veya üzerinde olması durumunda ise ilçede bulunan sigortalı üreticilere herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz.

Sera Sigortasında, hasar ihbarı ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?

Sera Sigortası branşında poliçe sahibi olan üreticiler, Bitkisel Ürün Sigortası branşında olduğu gibi, Sesli Yanıt Sistemi ile telefon üzerinden 7/24 hasar ihbarında bulunabilir.

Eğitim Konularına Ait Sorular

Eksper eğitimleri ne zaman düzenlenir?

Yeni eksper eğitimleri ihtiyaç doğması halinde ve genellikle yıl sonlarında düzenlenir. Duyurular, SEGEM, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile TARSİM’in web sayfasında yayınlanır.

Eksperlik için sınav başvuruları nasıl yapılıyor?

Sınav başvurusuna ilişkin duyurular T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, SEGEM ve TARSİM’in web sayfasında yayınlanmaktadır. Duyuruda yer alan Ön Eleme Sınav Kılavuzundaki açıklamalara göre başvurunuzu yapabilirsiniz.

Eksper olmak için gerekli şartlar nelerdir?

Bitkisel Üretim Temel Eğitim Programına katılacakların; Ziraat Mühendisi, Ziraat Teknikeri ve Ziraat Teknisyeni olması, Hayvansal Üretim Temel Eğitim Programına katılacakların; Veteriner Hekim olması gerekir.

Eksper sınavına ikametgahın olduğu yerde girmek zorunlu mu?

Ön Eleme sınav kılavuzunda belirtilen sınav illerinden herhangi birinde sınava girilebilmektedir. Başvuru aşamasında sınava girilecek olan il seçilmelidir.

Sınav giriş yeri değiştirilebilir mi?

Sınav giriş yeri mücbir sebeplerle sınav tarihinden önce dilekçe ile SEGEM’e başvurunuza istinaden değiştirilebilir. Bu konuda yetki SEGEM’dedir.

Sınav tarihinde başka bir sınav ile çakıştığında tarih değişikliği yapılıyor mu?

Sınav tarihleri ile eğitim yer ve tarihleri önceden belirlendiğinden değişiklik yapılamamaktadır.

Kontenjan açılmayan il için sınav ücreti yatırdığında başka il tercih edebilir mi veya para iadesi gerçekleşecek mi?

Sınav başvuru kılavuzunda kontenjanlar, ödeme yöntemi ve başvuru süreci açıklandığından ve ikamet adresine göre il seçimi yapıldığından başka bir il kontenjanı için tercih yapılamaz. Ayrıca ödeme yapıldıktan sonra SEGEM’in web sayfasındaki başvuru formu doldurulmadığı takdirde ön eleme sınavına giriş yapılamaz. Bu durumda dilekçe ile başvuru yapılması durumunda SEGEM tarafından ücret iadesi yapılabilmektedir. Başvuru yapılan il ile ikamet ilinin farklı olması halinde SEGEM ile irtibata geçilerek başvuru ili değişikliği talep edilmelidir.

Sınava hazırlık için çalışma kaynağı (kitapçık, soru bankası vs.) bulunuyor mu?

Sınava hazırlık için herhangi bir kaynak bulunmamaktadır.

Eksper eğitimlerinin tamamlanmasından sonra göreve hemen başlanılıyor mu?

Gerekli belgelerin tamamlanıp, TARSİM’e iletilmesinden sonra görevlendirme yapılabilmektedir.

Eksper eğitimlerinin tamamlanmasından sonra göreve hemen başlanılıyor mu?

Gerekli belgelerin tamamlanıp, TARSİM’e iletilmesinden sonra görevlendirme yapılabilmektedir.

TARSİM’e ödenen Eksper eğitimi ücreti ATM den yatırılabilir mi?

Eğitim ücreti ATM ya da EFT yoluyla duyuruda belirtilen banka hesabına ödenebilir. Açıklama kısmına ad soyadı, T.C. kimlik numarası ve eğitim adının belirtilmesi gerekmektedir.

Eğitim yeri konaklaması nasıl yapılır?

Eğitimlerin yapılacağı otel ya da tesis seçimi Tarım ve Orman Bakanlığı ile TARSİM tarafından belirlenir ve kılavuzda belirtilir. Konaklama ücretleri eksperler tarafından karşılanır.

Eğitim ücreti nereye yatırılır?

Eğitim ücreti yayınlanan duyuruda belirtilen banka hesabına yatırılır.

Tarım Sigortaları Havuz Eksperleri yaptıkları görevler karşılığında nasıl ücretlendirilir?

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde tutulan, Tarım Sigortaları Havuzu eksperliği listesine branş bazında (Devlet Destekli Bitkisel, Hayvan Hayat ve Su Ürünleri ) kayıtlı olan eksperler, belge sahibi oldukları branşlar kapsamında risk inceleme ve hasar tespit işlemleri konusunda faaliyette bulunmak üzere Tarım Sigortaları Havuzu Eksperi olarak görev alabilirler. Eksperlere aylık maaş ödemesi yapılmaz, kendilerine TARSİM tarafından görev verildiği takdirde, yaptıkları risk inceleme ve hasar tespit işlemleri karşılığında hizmet bedeli ve yol ücreti ödenir.

TARSİM Akademiye nasıl giriş yapacağım?

TARSİM Akademiye giriş için www.tarsim.gov.tr web sayfasındaki Eksper Girişi veya Acente Girişi yapılan alanda kullandığınız kullanıcı adı ve şifrenizi kullanabilirsiniz. Şifrenizi unutmanız halinde “şifremi unuttum” seçeneği ile şifrenizi yenileyebilirsiniz.

TARSİM’den nasıl Acentelik alırım?

TARSİM’in acente ağı yoktur. TARSİM poliçeleri TARSİM’e eşit olarak ortak olan sigorta şirketlerinin satış kanalları vasıtasıyla düzenlendiğinden TARSİM poliçesi düzenleyebilmek için TARSİM’e ortak olan herhangi bir sigorta şirketinden acentelik başvurusu yapabilirsiniz.

TARSİM poliçesi düzenlemek için sertifika gerekli mi?

TARSİM poliçesi düzenlemek için sertifika zorunluluğu yoktur. Acentesi olduğunuz sigorta şirketine başvurarak TARSİM poliçesi düzenlemek istediğinizi belirtmeniz ve sigorta şirketinizin de TARSİM’e başvurarak adınıza kullanıcı tanımlaması talep eder. Bu kullanıcı ile TARSİM poliçesi düzenleyebilirsiniz. Doğru poliçe düzenlenebilmesi amacıyla SEGEM tarafından online olarak düzenlenen “Devlet Destekli Tarım Sigortaları Eğitimi”ne katılımınız faydalı olacaktır.

Acente eğitim sertifikamı kaybettim. Ne yapmalıyım?

Acente eğitimleri SEGEM tarafından düzenlendiğinden SEGEM ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.

Geçmiş dönemde acente eğitimine katıldım ancak sertifikam gelmedi. Belgeyi nasıl alabilirim?

İlgili döneme ait acente eğitimlerine ilişkin sertifikalar o dönemde sigorta şirketinize gönderilmiştir. Yeni sertifika basımı yapılmamaktadır. Teminatlar ve sistemdeki değişiklikler nedeniyle SEGEM aracılığıyla düzenlenen güncel Acente Eğitimlerine katılarak yeni sertifika alabilirsiniz.

TARSİM acente eğitimi almak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Acente Eğitimleri SEGEM aracılığı ile düzenlenmektedir. Eğitimlerle ilgili ayrıntılı bilgiler SEGEM tarafından sigorta şirketlerine bildirilmektedir.

Sigorta Ürünleri

Sigorta branşlarına tıklayarak ilgili sigorta detayına erişebilirsiniz.

Bitkisel Ürün Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS'ye) arazi ve ürün bilgilerinizi kayıt ettiriniz veya kaydınızı güncelleyiniz.

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS'ye) arazi ve ürün bilgilerinizi kayıt ettiriniz veya kaydınızı güncelleyiniz.

Sera Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Örtü Altı Kayıt Sistemi'ne (ÖKS'ye) sera ve ürün bilgilerinizi kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne işletmenizi ve büyükbaş hayvanlarınızı kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne işletmenizi ve küçükbaş hayvanlarınızı kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlarınız ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanlarınızı kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Su Ürünleri Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne (Su Ürünleri Kayıt Sistemi – SKS) işletmenizi kayıt ettiriniz veya işletme kaydınızı güncelleyiniz.

Arıcılık Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne (Arıcılık Kayıt Sistemi – AKS) plakalı kovanlarınızı kayıt ettiriniz veya kaydınızı güncelleyiniz.