Tarsim Sub 1

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

7 Nisan 2016 Tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) temel amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM);Tarım Sigortaları Kanunu, Tarım Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyetlerini yerine getirmek üzere kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) açıklandığı çerçevede elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları:

Kişisel verileriniz mevzuat kapsamında; sigorta sözleşmesi öncesinde incelenmesi, sigorta sözleşmesinin kurulması, sözleşmenin ifası, risk inceleme ve hasar tespit işlemleri, riskin paylaşılması ve sigorta tazminat ödemelerinin yapılması veya bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik bilgilendirme yapılması, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin paylaşılması :

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlarla mevzuat kapsamında Tarsim’in faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, destek hizmeti kuruluşlara, anlaşmalı kuruluşlara ve iş ortaklarına, Tarım ve Orman

Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK, TSB, SBM, benzeri otoriteler, Bakanlıklar, yargı mercileri, TÜİK gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebepleri:

Sigorta sözleşmesinin kurulması, ifası ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verileriniz, Tarım Sigortaları Havuzu İşletici Şirketi Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş., iş ortağı sigorta şirketleri ve bunların dağıtım kanalları, internet ve mobil uygulamalarımız, çağrı merkezimiz ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemi, Çifti Kayıt Sistemi ( ÇKS), Örtü Altı Kayıt Sistemi, Hayvan Kayıt Sistemi (HAYBİS), Su Ürünleri Kayıt Sistemi ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında haklarınız

Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca, Tarsim’e yazılı olarak veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle başvurarak kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Tarsim’e ilettiğiniz talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılmaktadır.
MENÜ

Sigorta Ürünleri

Sigorta branşlarına tıklayarak ilgili sigorta detayına erişebilirsiniz.

Bitkisel Ürün Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS'ye) arazi ve ürün bilgilerinizi kayıt ettiriniz veya kaydınızı güncelleyiniz.

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS'ye) arazi ve ürün bilgilerinizi kayıt ettiriniz veya kaydınızı güncelleyiniz.

Sera Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Örtü Altı Kayıt Sistemi'ne (ÖKS'ye) sera ve ürün bilgilerinizi kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne işletmenizi ve büyükbaş hayvanlarınızı kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne işletmenizi ve küçükbaş hayvanlarınızı kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlarınız ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanlarınızı kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Su Ürünleri Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne (Su Ürünleri Kayıt Sistemi – SKS) işletmenizi kayıt ettiriniz veya işletme kaydınızı güncelleyiniz.

Arıcılık Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne (Arıcılık Kayıt Sistemi – AKS) plakalı kovanlarınızı kayıt ettiriniz veya kaydınızı güncelleyiniz.