Tarsim Sub 1

Yönergeler

Tarım Sigortaları Havuzu Eksper Disiplin Yönergesi

BÖLÜM - I

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Tarım Sigortaları Havuzu kapsamında yapılacak yürütülecek ekspertiz faaliyetlerinin adil, tarafsız ve dürüst olması, Tarım Sigortaları Havuzu Eksperlerinin eksperlik faaliyetlerinin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışmalarını temin etmek amacıyla, davranış, iş ahlakını ve disiplin kurallarını oluşturmak; bu kurallar çerçevesinde, gerekli disiplin incelemelerinin yapılarak durumlarının karara bağlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Kurul: Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulunu,

c) Disiplin Kurulu: Havuz eksperleri hakkındaki disiplin uygulamalarını yürütmekle yetkili kurulu,

ç) Havuz: Tarım Sigortaları Havuzunu,

d) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

e) Havuz Eksperi: Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdindeki Tarım Sigortaları Havuzu Eksperleri listesine kayıtlı olan ve tarım sigortaları konusunda risk inceleme ve hasar tespiti yapmaya yetkili kılınan kişiyi,

f) Kontrol Ekibi: Havuz faaliyetleriyle ilgili olarak gerektiğinde Havuz adına kontrol ve/veya inceleme yapmak amacıyla Kurul kararıyla oluşturulan ekibi,

g) İşletici Şirket: Havuzun işletilmesini üstlenen şirketi,

ifade eder.

 

BÖLÜM - II

DİSİPLİN KURULU

Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri

MADDE 4 - (1) Tarım Sigortaları Havuzu faaliyetleri kapsamında yürütülecek ekspertiz işlemlerinin adil, tarafsız ve dürüst olması, Tarım Sigortaları Havuzu Eksperlerinin eksperlik faaliyetlerinin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışmalarını temin etmek amacıyla, davranış, iş ahlakını ve disiplin kurallarını oluşturmak; bu kurallar çerçevesinde, gerekli disiplin incelemelerinin yapılarak durumlarının karara bağlanmasına ilişkin konularda, bu Yönerge çerçevesinde gerekli işlemlerin yürütülmesi amacıyla, Havuz bünyesinde Disiplin Kurulu kurulmuştur.

(2) Disiplin Kurulu; Bakanlık, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İşletici Şirketten ikişer üye olmak üzere toplam üç asil, üç de yedek üyeden oluşur. Disiplin Kuruluna Bakanlık veya Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi başkanlık eder.

(3) İlgili kurumları temsilen, Disiplin Kurulunda görev alacak kişiler ve yedekleri ilgili kurumlarca Kurul’a yazılı olarak bildirilir. Disiplin Kurulu üyelerinin görevlendirilmesi Kurul tarafından yapılır.

Disiplin Kurulunun Toplantı, Çalışma Yöntemi ve Giderleri

MADDE 5 - (1) Disiplin Kurulu, üyelerin tamamının katılımı ile Disiplin Kurulu Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Asil üyelerden birinin veya birkaçının mazereti nedeniyle bulunmaması durumunda, yedek üyeler Disiplin Kurulu Başkanı tarafından toplantıya davet edilir.

(2) Disiplin Kurulu, kontrol ekiplerinin düzenleyeceği raporları dikkate alarak değerlendirmelerini yapar. Toplantılarda kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Disiplin Kurulunun sekretarya ve arşiv işlemleri İşletici Şirket tarafından yürütülür.

4) Disiplin Kurulu üyeleri ayda azami 3 (üç) toplantı yapabilirler. Ayrıca, yapacakları toplantı başına Bitkisel Üretim Havuz eksperlerine ödenen en üst kademe ekspertiz ücreti tutarında, toplantı ücreti ödenir. Toplantı ile ilgili diğer masraflar da Tarım Sigortaları Havuzu Seyahat ve Harcama Yönergesi doğrultusunda Havuz tarafından karşılanır.   

    
Kontrol Ekiplerinin Oluşturulması, Görevleri ve Giderleri

MADDE 6 - (1) Kontrol ekipleri Bakanlığın önerileri doğrultusunda, Kurul tarafından oluşturulur. Kontrol ekiplerinin çalışma planları, Bakanlık tarafından belirlenir. İşletici Şirket tarafından incelenmesi gerektiği düşünülen konularla ilgili, ayrıntılı olarak Bakanlığa bilgi verilir. Bakanlık ihtiyaç görmesi halinde kontrol ekipleri görevlendirir. Kontrol ekipleri, Bakanlık temsilcisinin başkanlığında düzenleyecekleri tespit raporlarını, sekretarya işlemlerini yürüten İşletici Şirket aracılığı ile Disiplin Kuruluna iletir.

(2) Kontrol ekiplerinin, görevleri ile ilgili olarak yapacakları masraflar, Tarım Sigortaları Havuzu Seyahat ve Harcama Yönergesi doğrultusunda Havuz tarafından karşılanır.

 

BÖLÜM – III

DİSİPLİN CEZALARI VE UYGULAMA

Disiplin Cezaları

MADDE 7 - (1) Disiplin Kurulunca, Havuz Eksperliğinin vakar ve onuruna aykırı fiil ve hareketlerde bulunanlarla, görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan yahut görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunanlar hakkında, Havuz Eksperliği hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi maksadı ile durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki disiplin cezaları verilir;

a) Uyarma Cezası; Havuz eksperine, mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren eylemler aşağıda belirtilmiştir.

 • Verilen görevlerin tam, doğru ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Havuz tarafından belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili her türlü resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak suretiyle işleri haklı neden olmadan geciktirmek veya kasti olmayarak yanlış veya eksik işlem yapmak,

 • Özürsüz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini mazeretsiz ve izinsiz terk etmek,

 • Görevini ifa ederken üreticiye, birlikte görevlendirildiği ekspere, Bakanlık, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İşletici Şirket çalışanları ile Kurul’a karşı kaba, saygısız, nezaketsiz ve ağırbaşlılığa uymayan davranışlarda bulunmak,

 • Birlikte çalıştığı eksper ile iş ahengini bozacak şekilde geçimsizlik ve huzursuzluk çıkararak kavga etmek, görevlerini ifa ederken hizmeti aksatacak boyutta davranışlar sergileyerek özensiz, dikkatsiz ve disiplinsiz davranışta bulunmak,

 • Başkalarını hataya sürüklemek, engellemek, zaman kaybettirmek, iş esnasında iş arkadaşlarını gereksiz yere meşgul etmek,

 • Kontrol ekibince talep edilen bilgi veya belgeyi vermemek, görüşme davetine icabet etmemek,

 • Havuz tarafından düzenlenen eğitimlere iki defa mazeretsiz olarak katılmamak,

 • Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilen benzeri eylemlerde bulunmak,

b) Kınama Cezası; Havuz eksperine, görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren durumlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Verilen görevlerin tam, doğru ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Havuz tarafından belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili her türlü resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak suretiyle işleri geciktirmek, yanlış veya eksik işlem yapmak, kusurlu davranış veya işlem nedeniyle Havuz’u zarara uğratmak,

 • Mazeretsiz olarak verilen görevi yerine getirmemek,

 • Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilen benzeri eylemlerde bulunmak,

c) Geçici Olarak Meslekî Faaliyetten Alıkoyma Cezası; Havuz eksperliği sıfatı saklı kalmak üzere; altı aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere meslekî faaliyetten alıkoymadır.

Görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayan, kusurlu olarak yapan, mesleğin genel ilkelerine aykırı harekette bulunan veya kasıtlı olarak hatalı işlem yapan Havuz eksperleri için geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır. Geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma cezasını gerektiren durumlar aşağıda belirtilmiştir.

Kasıtlı olarak;

 • Verilen görevleri tam, doğru ve zamanında yapmamak,

 • Görev mahallinde Havuz tarafından belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek,

 • Görevle ilgili her türlü araç ve gereçleri korumamak, hor kullanmak,

 • Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

 • Görevi ile ilgili olsun veya olmasın çalışırken öğrendiği ve açıklanması yasaklanan her türlü bilgiyi üçüncü şahıslara iletmek veya kendi lehine kullanmak, öğrendiği sırları veya bilgileri ve bunlara ilişkin belgeleri yetkileri olmayan kişilere ve makamlara açıklamak veya vermek,

 • Faaliyetleri çerçevesinde yaptıkları iş ve işlemlerle sigorta sözleşmesine taraf olan kişilerin hak ve menfaatlerini tehlikeye düşürmek,

 • Mevzuata, sigortacılığın icaplarına ve iyi niyet kurallarına aykırı hareket etmek suretiyle sektöre olan güveni sarsıcı ve sektörün itibarını zedeleyici tutum ve davranış sergilemek,

 • Bakanlık, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Havuz, Kurul ve İşletici Şirket aleyhine sosyal medya aracılığıyla hakaret edici açıklamalar yapmak, basın ve yayın kuruluşlarına demeç vermek,

 • Eksperlere, acentelere ve üreticilere karşı kasten yalan ve gerçek dışı ihbar, şikayet ve suçlamalarda bulunmak,

 • Üretici, sigorta acentesi, eksper, Bakanlık, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya İşletici Şirket çalışanları ile Kurul hakkında asılsız ve mesnetsiz ithamda bulunarak, gereksiz yere ilgili kişi/kurum/kuruluşları meşgul etmek ve kaynak israfına yol açmak,

 • Havuz’un itibar, güven ve imajını bozacak tutum ve davranışlarda bulunmak,

 • Üreticileri Havuz aleyhine yönlendirmek ve örgütlemek suretiyle dolaylı olarak Havuz’u zarara sokacak eylemlerde bulunmak,

 • Görevini ifa ederken taraflı ve ön yargılı davranışlar sergilemek,

 • Tarafsızlığını dolaylı veya dolaysız olarak şüpheye düşürecek işbirliği, irtibat ve menfaat içerisinde bulunduğu şahıs veya işletmelerde eksperlik faaliyetinde bulunmak ve böyle bir durum olması halinde İşletici Şirkete bildirmemek,

 • Eksperlik etik değerlerine uygun davranmamak,

 • Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilen benzeri eylemlerde bulunmak,

ç) Meslekten Çıkarma Cezası; Havuz eksperinin meslekten çıkartılarak bir daha eksperlik mesleğini icra etmesine izin verilmemesidir.

 • Kasten ve gerçeğe aykırı ekspertiz raporu düzenledikleri mahkeme kararı ile kesinleşenlere,

 • Geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırılmasından sonra, 5 (beş) yıllık dönem içinde, bu cezayı gerektiren fiili yeniden işleyenlere,

 • Gerçeğe aykırı hasar veya risk inceleme raporu düzenleyerek, kasıtlı olarak Havuz’u zarara uğratanlara,

 • Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilen benzeri eylemlerde bulunanlara,

meslekten çıkarma cezası verilir.

İşten El Çektirme

MADDE 8 - (1) Hakkında meslekten çıkarma cezası gerektirebilecek mahiyetteki bir işten dolayı soruşturma yapılmakta olan Havuz eksperi, Disiplin Kurulunun kararıyla, tedbir mahiyetinde işten el çektirilebilir. İşten el çektirme kararı, ilgili mercilere derhal duyurulur. İşten el çektirme kararı, soruşturmanın durdurulmuş veya Havuz eksperliğine engel olmayan bir ceza verilmiş olması halinde, kendiliğinden ortadan kalkar. İşten el çektirme kararı, bu kararın verilmesine esas olan hal ve şartların bulunmadığı veya sonradan kalktığının sabit olması durumunda kaldırılır.

Ceza Artırımı

MADDE 9 - (1) 3 (üç) yıllık bir dönem içinde, meslekten men cezasını gerektiren disiplin suçları hariç olmak üzere, iki veya daha fazla disiplin cezasını gerektiren davranışta bulunan Havuz eksperi hakkında, her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanır.

Tekrarlayan Eylemler

MADDE 10 - (1) Aynı olaydan dolayı, eksper hakkında kovuşturma başlatılmış olması veya hüküm tesisi, disiplin soruşturması yapılmasına ve disiplin cezası uygulanmasına engel değildir.

Zaman Aşımı

MADDE 11 - (1) Disiplin cezasını gerektirecek eylemlerin işlenmesinden itibaren, 3 (üç) yıl geçmiş ise disiplin soruşturması yapılamaz. Ancak, Disiplin Kurulunca işe el konulmuş ise, bu süre işlemez.

MADDE 12 - (1) Disiplin cezasını gerektirecek eylemlerin işlenmesinden itibaren, 5 (beş) yıl geçmiş ise disiplin cezası verilemez.

Eylemin Kanunlarda Suç Olması

MADDE 13 - (1) Disiplin cezasını gerektiren eylem, aynı zamanda suç teşkil ediyorsa ve bu suç için ilgili kanunlarda, daha uzun bir zaman aşımı süresi tespit olunmuşsa, bu maddedeki zaman aşımı süreleri yerine ilgili kanunlardaki zaman aşımı süresi uygulanır.

İtiraz

MADDE 14 - (1) Disiplin kararlarına karşı, kararın Disiplin Kurulunca tebliğinden itibaren, 15 (Onbeş) gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına itirazda bulunulabilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, en geç 1 (bir) ay içerisinde itirazı karara bağlar. Süresi içerisinde itiraz edilmeyen kararlar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen kararlar kesindir.

Cezaların Kesinleşmesi

MADDE 15 - (1) Disiplin cezalarına ilişkin kararlar, kesinleşmedikçe uygulanamaz.

Listeden Silinme ve Ruhsatname İptali

MADDE 16 - (1) Meslekten çıkarılmasına karar verilen eksperlerin ruhsatnameleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından iptal edilir ve Tarım Sigortaları Havuzu Eksper listesinden silinmek üzere TOBB’a bildirilir. Bu kişiler, bir daha eksperlik yapamamak üzere, TOBB nezdinde tutulan ruhsatları iptal edilmiş eksperler listesine dahil edilir.

(2) Listeden kaydı silinerek ruhsatnameleri iptal edilenler, durumun kendilerine tebliği üzerine, sahip oldukları ruhsatname ve kimlikleri derhal TOBB’a geri verir.

Cezaların Silinmesi

MADDE 17 - (1) Meslekten çıkarma ve geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma cezalarından başka bir disiplin cezası verilen Havuz eksperleri, söz konusu cezaların uygulanmasından itibaren 5 (beş) yıl geçtikten sonra, Disiplin Kuruluna başvurarak haklarındaki disiplin cezalarının sicillerinden silinmesini talep edebilir. İlgililerin bu süre içinde başka bir disiplin cezası almamış olmaları halinde, disiplin cezasının silinmesine karar verilir.

Diğer Hususlar

MADDE 18 - (1) İşletici Şirket, Disiplin Kurulunun görevlerini etkin bir biçimde gerçekleştirebilmesi için uygun mekan, yeterli sayıda personel ve gerekli teknik donanımı temin eder.

Disiplin Soruşturması Açılması ve Yürütülmesi

MADDE 19 - (1) Disiplin Kurulu, ihbar veya şikâyet üzerine ya da re’sen durumun öğrenilmesinden itibaren, 1 (bir) ay içinde disiplin soruşturmasının açılıp açılmaması hususunda karar vermek zorundadır.

(2) Disiplin Kurulu tarafından soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, konuyla ilgili olarak inceleme yapılması amacıyla, kontrol ekibi görevlendirilmesini Bakanlığa bildirir.

(3) Kontrol Ekibi, inceleme için gerekli olan tüm delilleri toplar. Bu çerçevede, ihbar veya şikâyette bulunanların ve olayla ilgili kişilerin ifadesine başvurabilir, hakkında disiplin incelemesi açılan Havuz eksperini dinleyebilir veya azami 10 (on) gün içerisinde yazılı olarak savunma yapmasını isteyebilir.

(4) Kontrol Ekibi, İşletici Şirket Aracılığı ile hakkında disiplin incelemesi açılan Havuz eksperine en az 3 (üç) gün önceden yazılı/e-posta/sms vb. yöntemlerle görüşme yer ve zamanını bildirir. Bildirilen yer ve zamandaki görüşme davetine mazeretsiz icabet edilmemesi durumu Kontrol ekibince tutanağa bağlanır.

(5) Kontrol Ekibi, inceleme konusuyla ilgili olarak, resmi makamlardan bilgi ve belge isteyebilir, çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda Disiplin Kurulu kararı ile bilirkişi incelemesi yaptırabilir.

(6) Kontrol Ekipleri, görevlendirildiği günden itibaren, en geç 1 (bir) ay içinde incelemeyi tamamlamak zorundadır. Bu süre, haklı sebeplerin varlığı halinde Disiplin Kurulu tarafından uzatılabilir. Disiplin incelemesi, en geç 1 (bir) yıl içinde sonuçlandırılır. Soruşturmanın her safhasında gizlilik esastır.

(7) İncelemenin sonucunda, kontrol ekibi tarafından inceleme raporu düzenlenir. Bu raporda; inceleme konuları, incelemenin safhaları, deliller ve alınan savunma özetlenir. İncelemeye konu olan her husus ayrı ayrı değerlendirilerek delillere, varsa belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir.

(8) Disiplin Kurulu, yapacağı ilk toplantıda, kontrol ekibinin sunduğu raporu görüşür ve karara bağlar.

(9) Hakkında disiplin soruşturması yapılan eksper için, dosya sonuçlanana kadar görevlendirme yapılmaz.

(10) Disiplin cezasını gerektiren kusurlu eylem ve davranışı ile Havuz’un ve İşletici Şirket’in zararına yol açan eksper hakkında Disiplin Kurulunca, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli yasal takibatın yapılması amacıyla Kurul’a bilgi verilir.


Tebligat

MADDE 20 - (1) Bu Yönerge hükümlerine göre, ilgililere yapılması gereken her türlü tebligat, yazılı olarak kendisine veya iadeli taahhütlü mektup, kurye, personel veya noter aracılığıyla, ilgilinin İşletici Şirkette kayıtlı en son adresine yapılır ve ilgili, bu adreste bulunmadığı takdirde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

 

BÖLÜM – IV

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER


Disiplin Cezalarının Sicile Geçmesi ve Hazine ve Maliye Bakanlığına Bildirilmesi


MADDE 21 - (1) Kesinleşen disiplin cezası, eksperin siciline işlenerek, Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilir.

MADDE 22 – (1) Tarım Sigortaları Havuzu Eksperleri, 22/06/2008 tarihli ve 26914 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin disiplin, sınav, kurs ve staj hükümleri dışındaki tüm hükümlerine tabidir.

 

BÖLÜM – V

SON HÜKÜMLER


Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

 

MADDE 23 – (1) Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulunun 23/07/2010 tarih ve 2010/14 sayılı Kararı ile yürürlüğe konan “Tarım Sigortaları Havuzu Eksper Disiplin Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 24 - (1) Bu yönerge, Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulunun 28/12/2018 tarih ve 2018/12 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.


Yürütme

MADDE 25 - (1) Bu yönerge Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

Tarım Sigortaları Havuzu Reasürans Yönergesi

I. BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu yönerge, Tarım Sigortaları Havuzu’nun kısa ve uzun vadeli reasürans politikasına uygun reasürans anlaşmalarını yapmak üzere; Reasürans Şirketleri ve Brokerler ile ilişkilerin yürütülmesi, havuzun iş politikalarını, hasar ödeme ve finansal durumunu yansıtan istatistiklerin düzenlenmesi ve reasürans anlaşma şartlarının ilgili birimlere duyurulmasına ilişkin tüm faaliyetlerin en uygun şekilde yürütülmesi amacı ile hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge, Tarım Sigortaları Havuzu’nun reasürans ihtiyaçlarının en iyi şekilde belirlenmesi ve yürütülmesine yönelik reasürans işlemlerine ilişkin çalışma esaslarını, anlaşma yapılacak kuruluşlarda aranacak şartları, işletici şirketin iş ve onay süreçlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge;

a) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu'nun,

b) Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığı’nı,

b) Hazine: Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı,

c) Havuz: Tarım Sigortaları Havuzu’ nu,

d) Kurul: Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu’nu,

e) İşletici Şirket: Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.’ni,

f) Komisyon: İşletici Şirket tarafından hazırlanacak reasürans plasmanı ile ilgili işlemleri, işletici şirket ile beraber koordinasyon içerisinde yürütmek amacıyla, Bakanlıktan bir (1), Hazine’den bir (1) ve İşletici Şirket’ ten bir (1) kişi olmak üzere Kurul tarafından oluşturulan komisyonu,

h) Reasürör: Yerli ve/veya yabancı reasürans koruması sağlayan şirketleri,

ı) Yerli Sigorta Şirketi: Tarım Sigortaları Havuzu poliçesi kesmeye yetkili sigorta şirketlerini,

i) Broker: Reasürans işlemlerinde reasürörler ile aracılık, danışmanlık, fiyatlandırma ve yol gösterme gibi işlevlere sahip kurumu ifade eder.

II. BÖLÜM

Reasürans İşlemlerine İlişkin Çalışma Esasları, Anlaşma yapılacak Kuruluşlarda aranacak Şartlar ve İşletici Şirket İş Süreçleri

Reasürans Çalışma Esasları

Madde 5- İşletici Şirket; reasürans plasmanına yönelik hazırlanacak reasürans planı için gerekli bilgileri hazırlar ve çalışmalarını Komisyon ile birlikte yürütür.

Madde 6- Reasürans plasmanı ile ilgili yapılan tüm çalışmalar Kurul’un onayı ile gerçekleşir.

Madde 7- Reasürans plasmanında Türk Reasürans A.Ş. ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu ile çalışmalara öncelik verilir. Gerektiğinde Kurul kararı ile bu kuruluşlara yetkilendirme yapılabilir.

Madde 8- Reasürans anlaşma çeşidi, anlaşma süresi, konservasyon (saklama payı) oranı, reasürörlere yapılacak devir oranı ile alınan reasürans komisyonu ve benzeri anlaşma şartlarına Kurul tarafından karar verilir.

Madde 9- Reasürans programının oluşturulması ve reasürans kapasitesinin temin edilmesi aşamalarında gerektiğinde yerli ve/veya yabancı broker şirketlerinden faydalanılabilir. Ancak; reasürans anlaşmalarına taraf olacak reasürörler, reasürörlerin menşei olduğu ülkeler, sigorta şirketleri ile anlaşmalara aracılık eden brokerler İşletici Şirket ve Komisyon’un önerisi sonrasında Kurul tarafından belirlenir.

Madde 10- Reasürans programının olağan başlangıç tarihi 1 Ocak olup, gerekli görüldüğü takdirde Kurul tarafından değişiklik yapılabilir.

Madde 11- Geleneksel reasürans programına ek olarak alternatif risk transfer enstrümanlarının kullanılmasına ihtiyaç duyulması halinde, söz konusu enstrümanların oluşturulması için hukuk, modelleme, finansal danışmanlık hizmetleri konularında deneyimli ve referans kaynaklara sahip kuruluşlardan danışmanlık alınabilir.

Anlaşma Yapılacak Kuruluşlarda Aranacak Şartlar

Madde 12- Anlaşma sağlanması planlanan ulusal veya uluslararası reasürans şirketleri, yerli sigorta şirketleri, brokerler ve diğer finansal kuruluşlar ile ilgili aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

(a) Uluslararası Reasürans Şirketleri

(1) Reasürans programından pay alacak uluslararası reasürans şirketlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen Mali ve Teknik Kriterleri Sağlayan Reasürans Şirketleri Listesinde yer alması gerekir.

(b)Yerli Sigorta Şirketleri

(1) Reasürans programından pay alacak yerli sigorta şirketlerde derecelendirme kuruluşu notu aranmaz.

(2) Reasürans programından pay alacak yerli sigorta şirketlerinin talepleri toplanarak Hazine’nin görüşüne sunulur. Hazine’nin görüşleri doğrultusuna yerli sigorta şirketlerine verilecek hisse oranları belirlenerek Kurul’un görüş ve onayına sunulur.

(c) Brokerler

(1) Brokerlik hizmeti için bir bedel ödenmez. Broker, Havuz ile reasürörler arasında yaptığı aracılık hizmetine ilişkin ücretini reasürörlerden alır.

İşletici Şirket’in İş Süreci

Madde 13- İşletici Şirket, reasürans işlemlerini aşağıda belirtilen hususları dikkate alarak yürütür.

(1) Mevcut durum ve yeni eklenecek teminatlara ilişkin hazırlanan istatistikler ile birlikte yenileme dönemine ilişkin çalışmalar yapılır.

(2) Alınan karar doğrultusunda söz konusu anlaşma tipi ve şartlarıyla anlaşmada yer almak isteyen ulusal ve uluslararası reasürörlerden plasmana katılım paylarına ilişkin talepleri alınır.

(3) Yerli sigorta şirketlerinden de yeni döneme ilişkin hisse oranı talepleri toplanır. Düzenlenen tüm talepler Hazine’nin görüş ve onayına sunulur.

(4) Yeni dönem plasmanı ile ilgili çalışmalar Kurul’un onayına sunulur. Kurul’un onayladığı anlaşma koşullarını içeren reasürans slip ve wordingi ikişer nüsha olarak hazırlanarak ilgililerine gönderilir.

(5) İmzalanan anlaşmalar ilgili Reasürör ve Brokerlere gönderilir. Anlaşmaların asılları İşletici Şirket kasasında muhafaza edilir.

İşletici Şirket’in Reasürans Yenileme Dönemine İlişkin İş Süreci

Madde 14- Kurul’a sunulacak reasürans yenileme çalışması raporunda aşağıdaki bilgiler yer alır.

(1) Bir önceki dönem ile yeni döneme ait plasman tablosu karşılaştırması

a) Ulusal ve uluslararası reasürörler ve yerli sigorta şirketlerinin isimleri,

b) Geçmiş dönem reasürör ve sigorta şirketlerinin hisse payları,

c) Yeni dönem reasürör ve sigorta şirketlerinin hisse payları.

ç) Çalışılan tüm brokerler ve aracılık ettikleri reasürörlerin listesi.

d) Reasürans anlaşmalarına ilişkin kısa bilgilendirme,

(2) Farklı olan her bir reasürans slibi ve wordinginin yeminli tercümana yaptırılmış olan Türkçe çevirisi,

(3) Pay talebinde bulunan tüm ulusal ve uluslararası reasürörler, yerli sigorta şirketleri ve brokerlerle ilgili bilgi notu,

(4) Çalışılan danışmanlar, danışmanlık konuları ve hizmet bedelleri,

(5) Kurul’un gerekli görmesi halinde reasürans çalışmalarına ilişkin yapılan tüm yazışmalar,

(6) Yılda en az bir kez olmak üzere reasürans anlaşma şartları dahilinde yapılan reasürör mutabakatları ile reasürör ödemesi ve yapılan tahsilatları içeren faaliyet raporu Kurul’ un bilgisine sunulur.

III. BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

Madde 15: Bu yönerge Yönetim Kurulu’nun 23/09/2019 tarih ve 2019/10 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 23/09/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 16: Bu yönerge hükümleri, Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Sigorta Ürünleri

Sigorta branşlarına tıklayarak ilgili sigorta detayına erişebilirsiniz.

Bitkisel Ürün Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS'ye) arazi ve ürün bilgilerinizi kayıt ettiriniz veya kaydınızı güncelleyiniz.

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS'ye) arazi ve ürün bilgilerinizi kayıt ettiriniz veya kaydınızı güncelleyiniz.

Sera Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Örtü Altı Kayıt Sistemi'ne (ÖKS'ye) sera ve ürün bilgilerinizi kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne işletmenizi ve büyükbaş hayvanlarınızı kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne işletmenizi ve küçükbaş hayvanlarınızı kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlarınız ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanlarınızı kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Su Ürünleri Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne (Su Ürünleri Kayıt Sistemi – SKS) işletmenizi kayıt ettiriniz veya işletme kaydınızı güncelleyiniz.

Arıcılık Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne (Arıcılık Kayıt Sistemi – AKS) plakalı kovanlarınızı kayıt ettiriniz veya kaydınızı güncelleyiniz.