Tarsim Sub 1

Yönergeler

Tarım Sigortaları Havuzu Satın Alma Yönergesi

 

GENEL HÜKÜMLER
I. BÖLÜM

AMAÇ
Madde 1  Bu yönergenin amacı, Havuz’un faaliyet konusu olan işlerinin yürütülebilmesini sağlamak amacıyla her türlü alım, satım, kiralama (araç-gereç, makine, yedek parça, teçhizat, tadilat, onarım vb gibi) taşıma, sabit kıymet, ofis, basılı ürün, kırtasiye, sarf malzemesi, reklam ve tanıtım malzemesi, hizmet, vb. danışmanlık hizmeti, mevcut taşınır/taşınmaz kıymetlerin bakım ve onarımı konularında izlenecek politikanın saptanması, bu işlerin yürütülmesi ile ilgili şekil, yöntem ve sorumlulukların tanımlanmasıdır.

KAPSAM
Madde 2 Bu yönerge, Tarım Sigortaları Havuzu adına yapılacak her türlü alım, satım, yapım, hizmet, kiralama, tadilat, onarım, taşıma ve benzeri işlerin yapılması ve yaptırılmasına ilişkin hükümleri kapsar.

DAYANAK
Madde 3 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu'nun 6. maddesi (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
Madde 4  Bu yönergede geçen;
a) Bakanlık:  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nı,
b) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığı’nı,
c) Havuz: Tarım Sigortaları Havuzu’nu,
d) Kurul: Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu’nu,
e) İşletici Şirket: Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.’ni,
f) İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü: İşletici şirket bünyesinde yer alan ve satın alma süreçlerinden sorumlu  müdürlük
g) Satın Alma Komisyonu: Havuz adına, işletici şirketin bu yönergede yazılı  şartlarla mal ve hizmet satın alma işlemleri için oluşturduğu Satın Alma Komisyonu’nu,
h) Muayene ve Kabul Komisyonu: Havuz adına gerçekleştirilen ürün, malzeme satın almalarında, ürünlerin faturası ile teslim alınması sırasında; miktar, kalite yönünden isteğe uygun olup, olmadığının kontrolünü yapacak sorumluları,
i) Satın Alma: Her türlü ihtiyaç konusu sabit kıymet, demirbaş, büro, reklam ve tanıtım malzemesi, araç-gereç, makine, yedek parça, teçhizat, hizmet, vb.’lerinin satın alınması
j) Sistem: Satın alma süreçlerinin gerçekleştirildiği Emakin dijital platformunu,

ifade eder.


II. BÖLÜM
SATIN ALMA YÖNERGESİ İŞLEYİŞ, YÖNTEM VE İLKELERİ
SATIN ALMANIN İŞLEYİŞİ 

Havuz bütç taslağında satın almaya yönelik yer alan harcamalarla ilgili yıllık program, bütçe ile birlikte her yıl Aralık ayı sonuna kadar İşletici Şirket tarafından hazırlanır ve Kurul’a sunulur.

Öngörülen ve öngörülmeyen bütün satın almalarda aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

Madde 5.1 Her bir satın alma konusu ürün/ hizmet ile ilgili olarak Sistem üzerinde yer alan Satın Alma Talep Formu doldurularak, sistem üzerinden İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü’ne gönderilir. Talep formunda; talebin nedeni, tahmini bütçesi, tipi, cinsi, miktarı, özellikleri, teslim süresi ile diğer özellikleri belirtilir.

Madde 5.2 Satın Alma Talep Formu sırasıyla; talep eden müdürlük Yöneticisi, Satın Alma Uzmanı, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü, Mali İşler ve Muhasebe Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı tarafından Sistem üzerinden onaylanır.

Mali İşler ve Muhasebe Müdürlüğünce, sistem üzerinden kendilerine iletilen tüm satın alma taleplerinin bütçesinin olup olmadığı kontrol edilerek, durum bildirilir. Bütçesi olmayan satın alımlarda da ilgili form üzerinde durum bildirilir. Bütün satın almaların büyüklüklükleri dikkate alınarak, özel kalem şeklinde veya toplu olarak ilgili hesapları içerisinde bütçelenmesi esastır. Bütçelenmemiş harcamalar için bütçe kalemleri arasında Madde 18’de belirtilen sınırlar içinde aktarma yapılabilir.

Madde 5.3 Onaylanan talep doğrultusunda bu yönergede yer alan yöntemlerin birisine göre satın alma yöntemi seçilir. Satın alma yönteminin, nasıl belirleneceği ilgili maddelerde anlatılmıştır.

Madde 5.4 Malzemenin/hizmetin ilk defa temin edilmesi, malzeme/hizmet içeriğinde yeni bir değişiklik söz konusu olması veya onaylı tedarikçiler dışında ilk defa farklı bir tedarikçiden alınması gereken durumlarda, İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü tarafından; varsa kalite belgesi, referansları ve şirket ihtiyaçları dikkate alınarak piyasa araştırması yapılır.

Madde 5.5 Matbu evrak ile reklam malzemeleri için çalışmalar ve koordinasyon, Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir; kavram geliştirme ve son aşamada kurum kimliği açısından uygunluğu sağlanır.

Madde 5.6 Bilgi işlem satın alımları bu yönerge çerçevesinde, Bilgi Sistemleri ve Dijital Çözümler Grup Müdürlüğü’nün teknik görüş ve desteğiyle, İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü tarafından yapılır.


Madde 5.7   Uzman Bilgisinden Yararlanma:
Özellik gösteren satın alımlar için konusuna göre bir uzmana danışılarak, Teknik Şartname oluşturulması veya satın alınanın teknik yapısının incelenerek, şirkete rapor edilmesi istenebilir.

SATIN ALMA İLKELERİ

Madde 6   
a) Satın almanın, istenilen özellikte ve zamanında en uygun koşullarla sağlanması,      
b) Yıllık çalışma programı ve bütçesine uygun alım yapılması,
c) Faaliyetin gerektirdiği uygunluk ve kalitenin aranması,
d) Tedarikçinin ilk el, sağlam ve güvenilir olmasına özen gösterilmesi,
e) Mali bakımdan sağlam, tanınmış tedarikçilerle iş yapılması,
f) Piyasa ve piyasa hareketlerinin yakından takip edilmesi,
g) Teklif toplanması, vakit alan küçük işlerde veya uzun vadede belirli şartlarla sabit fiyatı sağlamak üzere, yıllık veya daha uzun süreli anlaşmalar yapılabilmesi,
h) Yapılan piyasa araştırmasıyla uygun fiyat yakalanmasının sağlanması,

İlkeleri göz önüne alınarak, Tedarikçiler değerlendirilir ve Tedarikçi listeleri oluşturulur.

SATIN ALMA YÖNTEMLERİ

Madde 7    Satın alma;
a) Pazarlık,
b) Teklif İsteme,
c) İhale,
d) Büyük marketlerden (yapı, gıda, teknoloji, elektronik) satın alma,
e) Online satış sitelerinden satın alma,
Yöntemlerinden biri ile yapılır. Yöntem seçimi, İdari İşler ve Satın Alma  Müdürlüğü tarafından yapılır.


Madde 7.1  Pazarlık Yöntemi:
Satın almanın piyasada mevcut tedarikçilerden, karşılıklı görüşme ve pazarlık etme şeklinde yapılmasıdır. Bu yöntem daha çok; günlük, bedeli küçük, teklif istenmeyecek, aciliyeti olan ve özellik gösteren ihtiyaçların tedarikinde kullanılır.
5.000.-TL’ye (KDV Hariç) kadar olan alımlarda uygulanan yöntemdir.

Madde 7.2   Teklif İsteme Yöntemi:
Satın alma, normal olarak piyasadaki belli tedarikçilerden yazılı teklif istenmesi, kalite ve fiyat yönünden en uygun teklifi verenden alım yapılması şeklinde olur. 3 adet  teklif alınmasına dikkat edilir. Ancak satın almanın özelliği gereği neden belirtilerek, teklif alma adedi daha az da olabilir. İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü 3 adet tekliften daha fazla teklif de isteyebilir.

Madde 7.2.1     Teklif İsteme Yönteminde İstisnai Durum:
Aynı yıl içerisinde satın alması yapılan aynı üründen aynı adet / miktarda ya da daha az ve küçük oranda tekrar talep edilmesi halinde,  satın alması onaylanan tedarikçinin aynı fiyatı vermesi halinde, tekrar teklif toplanmadan, tek tedarikçi üzerinden satın alma süreci tamamlanabilir.

Madde 7.2.2     Teklif İsteme Yönteminde Dikkate Alınması Gerekli Konular:
Teklif isteme yöntemi ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulmasına dikkat edilir.
             
a) Satın almanın cinsi, ismi ve miktarı,
b) Satın almanın özelliği (varsa teknik şartnamesi),
c) Sevk vasıtası,
d) Numune istenip istenmediği,
e) Tedarikçinin kısmi sipariş kabul edip etmeyeceği,
f) Teslim yeri ve şartları,
g) Teslim süresi,
h) Geçici veya kesin teminat,
i) Ödeme şartları ve şekli,

İhtiyacın çok acil olması ve satın almanın / yaptırılacak işin spesifik bir özelliği olması halinde, fiyatı da uygun bulmak kaydı ile Satın alma Onay Yetki Limitleri dahilindeki ilgili makamların onayıyla veya Tedarikçi Listesi’nde bulunan Tedarikçilerden direkt satın alma yapılabilir. Her türlü satın alma, Satın alma Onay Yetki Limitlerine uygun yapılır.

Madde 7.4    İhale Yöntemi:
Yönetim Kurulu onayı gerektiren büyük alımlarda satın almanın ihale yöntemi ile yapılıp yapılmayacağı kararını İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü verir. İhale yöntemi ile satın alınacak mal veya hizmetin özelliğine göre şartname oluşturulur. İhale; davet yolu ile kapalı zarf usulüne göre gerçekleştirilir. İhaleye katılan firmaların verdikleri kapalı zarflar, ihale için belirlenen komisyon tarafından açılır. Zarflarda yer alan tekliflerin, oluşturulan şartnameye uygunluk kontrolü yapıldıktan sonra, uygun bulunan tekliflerin fiyat ve/veya şartları için pazarlık yapılarak ihale sonuçlandırılır. Sadece Yönetim Kurulu’na girecek satın almalar için, ihale yöntemi uygulanabilir.

Madde 7.5 Büyük Marketlerden Satın Alma Yöntemi:
Toptan ya da perakende gibi büyük (yapı, gıda, teknoloji, elektronik) marketlerden temin edilebilmesi mümkün olan mal ve hizmet alımlarında teklif alınmaksızın ve ihaleye çıkılmaksızın alım yapılabilir.

Madde 7.6    Online Satış Sitelerinden Satın Alma Yöntemi:
Toptan ya da perakende gibi büyük online satış sitelerinden temin edilebilmesi mümkün olan, mal ve hizmet alımlarında teklif alınmaksızın ve ihaleye çıkılmaksızın alım yapılabilir.

Madde 7.7        İstisnai Durumlar

Risk paylaşımı ve reasürans hizmeti ile gerektiği takdirde, bu konulara ilişkin olarak danışmanlık hizmeti satın alımları,
Hasar tespiti, hasar tespiti kapsamındaki eksper konaklamaları, eksper eğitimi ve toplantılarına yönelik hizmet satın alınması faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşe ile bu toplantılar kapsamında yapılacak gösteri, müzik, eğitmen v.b. mal ve hizmet alımları,
Havuz Eğitim hesabından yapılacak her türlü harcamalar,
Yurtdışı ve yurt içi eğitim, seminer ve toplantı faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat, yolluklar ve iaşe harcamaları,
Kurul, Disiplin Kurulu, Kontrol Ekibi ve Teknik Çalışma Komiteleri, Havuz Bilim Danışma Kurulu ile ilgili tüm harcamalar,
Kurulun ihtiyaç duyacağı her türlü danışmanlık hizmeti alımları; fatura, fiş, müstahsil makbuzu, tutanak v.b. geçerli belgeye dayanarak yapılır.


Madde 8           Satın Alım Yasakları:
Aşağıda sayılanlar, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya   başkaları adına hiçbir şekilde mal ve hizmet satın alımlarına katılamazlar.
a) Kamu ihale mevzuatı uyarınca kamu ihalelerinde ihale dışı bırakılmış olan teklif sahipleri,
b) İlgili kanunlardaki hükümler gereğince, geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ile Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle haklarında soruşturma açılanlar,
c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,
ç) Kurul üyeleri, işletici şirket yöneticileri ve çalışanları,
d) (c) ve (ç)  bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,
e) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenlerin ortak, hissedar veya yönetim kurulu üyesi bulundukları şirketler (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan azına sahip oldukları şirketler hariç),
Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra, taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler,
Satın Alma Komisyonunca belirlenecek süre boyunca, mal ve hizmet satın alımlarına katılamazlar.
Bu yasaklara rağmen, mal ve hizmet satın alımına katılan tedarikçiler, mal ve hizmet satın alımı dışı bırakılarak, varsa geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, isteklilerin bu durumunun, mal ve hizmet satın alımı sonrasında belirlenmesi halinde, varsa teminatları gelir kaydedilerek, mal ve hizmet satın alımı iptal edilir. İhtiyaç halinde alım süreci yeniden başlatılır.

III. BÖLÜM

KARAR, UYGULAMA BİRİMİ, KOMİSYON VE ÜYELERİ, YETKİ LİMİTLERİ:

KARAR VE UYGULAMA BİRİMİ

Madde 9 Satın almaların karar birimi (komisyon üyeleri), Satın Alma Onay Yetki Limitlerince belirlenen makamlardan oluşmaktadır.
Havuz adına bu yönergenin uygulama birimi ise, işletici şirkettir.


KOMİSYON VE KOMİSYON ÜYELERİ

Madde 10 Komisyon, satın almanın birden fazla şirket yetkilisi tarafından ortaklaşa karar için görevlendirilen üyelerini ifade etmektedir.

Satın Alma Komisyonu; Genel anlamda satın alma talebini yapan ilgili Müdürlük Yöneticisi, İdari İşler ve Satın Alma Uzmanı, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü, Mali İşler ve Muhasebe Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı’ndan oluşmaktadır. Yapılan satın almanın tutarı komisyon üyelerinin kimlerden oluşacağını belirlemektedir.


YETKİ LİMİTLERİNCE KOMİSYON ÜYELERİ
 
  Madde 11 Havuz’un faaliyeti ile ilgili olarak bütçelenmiş satın almanın, alım onayı; yönerge eki olan yetki limitleri çerçevesindeki komisyon üyeleri tarafından verilir.
   Komisyon üyeleri limitlere göre aşağıdaki makamlardan oluşur.

• Değeri 5.000.-TL’ye kadar olan alımlar; İdari İşler ve Satın Alma Uzmanı - İdari İşler ve Satın Alma Müdürü
• Değeri 25.000.-TL’ye kadar olan alımlar; İdari İşler ve Satın Alma Uzmanı - İdari İşler ve Satın Alma Müdürü - Talebi Yapan Departman Müdürü - Mali İşler ve Muhasebe Müdürü - G.M.Y
• Değeri 100.000.-TL’ye kadar olan alımlar; İdari İşler ve Satın Alma Uzmanı - İdari İşler ve Satın Alma Müdürü - Talebi Yapan Departman Müdürü - Mali İşler ve Muhasebe Müdürü - G.M.Y. - G.M.
• Değeri 100.000.-TL’yi aşan alımlar; İdari İşler ve Satın Alma Uzmanı - İdari İşler ve Satın Alma Müdürü - Talebi Yapan Departman Müdürü - Mali İşler ve Muhasebe Müdürü - G.M.Y - G.M ve Y.K. tarafından onaylanır.
*Yukarıdaki rakamlar, KDV Hariç tutarları ifade etmektedir.

KOMİSYON KARAR ŞEKLİ

Madde 12 Satın almalarda, oy çokluğu ile karar verilir.


TEMİNAT

Madde 13     Yönetim Kurulu’nun yetkisine giren satın almalar için teminat alınıp alınmaması ve teminatın cins ve miktarın tespiti Satın Alma Komisyonu kararına bağlıdır.

Alınmasına karar verilen teminatın türü; nakit ve/veya kati, Süresiz Banka teminat mektubu, çek veya senet olmalıdır. Teminat mektubu alınırken alınan bankanın risk içermemesi, teminat mektubunu imzalayan yetkililerin imzalarının onaylandığı teyit mektubu mutlaka aranmalıdır. Satın alması yapılan malın veya hizmetin tamamlanması ilgili departman tarafından teyid edilmediği müddetçe teminat iade edilmez.


MUAYENE KABUL KOMİSYONU / TESLİM ALMA VE KONTROL

Madde 14 Depoya girişi yapılabilecek ürün / malzeme satın almanın teslim alınması sırasında, miktar ve kalite yönünden isteğe uygun olup olmadığının kontrolü; İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü’nden görevlendirilen bir çalışan ile satın alma talebinde bulunan müdürlüğün yöneticisi tarafından görevlendirilecek bir çalışan tarafından yapılır. Satın Alma detayları irsaliye / irsaliyeli fatura ile karşılaştırılarak, kontrol edilir. Kontrol eden; adını, soyadını ve kontrol ettiği tarihi yazarak, imzalar.
Kontrol sonucunda uygun olan ürün / malzeme depo sorumlusu tarafından teslim alınır.
Kontrol sonucunda eksiklik/hata varsa bu durum irsaliyede belirtilir ve eksikliğin/hatanın giderilmesini talep eder. Eksiklik/hata giderilene kadar fatura ödenmez.

Emakin Sistemi üzerinden de ilgili muayene kabul komisyon süreci tamamlanır.


FATURA ONAYI

Madde 15 Sistem üzerinden Mali İşler ve Muhasabe Müdürlüğü’ne e-fatura olarak düşen ya da kargo ile gelip kayıt süreci tamamlanan fatura, gerekli görülen durumlarda İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü tarafından talebi yapan ilgili müdürlük yöneticisine, kontrol edilmesi için gönderilir. İlgili müdürlük yöneticisi tarafından eksiklik veya hata yoksa fatura onaylanır. Onaylanan fatura ödeme yapılması için, Mali İşler ve Muhasebe Müdürlüğü’ne iletilir.

 

DEPOLAMA

Madde 16.1 Şirkette, tüketimi süreklilik gösteren, istenildikten sonra ilgili yönerge gereği satın alma yöntemi aşamalarından geçerek satın alınması zaman kaybı ve iş aksamasına neden olan satın almalar, makul ölçüde stoklanarak şirket depolarında saklanabilirır.

Madde 16.2 Depoda stoklu bulunan satın almalar için, minimum stok seviyesine ve ihtiyaç olan ürün türüne göre ilgili müdürlük tarafından Sistem üzerinden Satın Alma Talep Formu doldurulur.


DEMİRBAŞ KAYDI

Madde 17 Sistem üzerinden satın alma süreci tamamlanan demirbaş/sabit kıymetler, sevk irsaliyesi ile birlikte ürün adetleri ve durumuna ilişkin kontroller yapılması sonrasında, İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü tarafından teslim alınır. Elektronik cihaz ise seri/imei numarası üzerinden, seri numarası olmayan mobilya veya diğer ürünlere envanter numarası verilerek etiket yapıştırılır.

İlgili demirbaş/sabit kıymetlerin faturası ulaştığında, Emakin Sistemi üzerinden Muayene Kabul Formu kaydı yapılarak ürünlerin depoya girmesi sağlanır ve oluşturulan envanter numaraları fatura üzerine yazılarak veya ek liste ile belirtilerek, fatura ödeme süreci için Mali İşler ve Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilir.

İlgili demirbaş/sabit kıymetler kullanıcılarına teslim edilmeden önce Sistem üzerinden zimmet formu düzenlenerek gönderilir. Zimmet formu kullanıcı tarafından kabul edilir ve zimmet teslimatı tamamlanmış olur.  


BÜTÇE KALEMLERİ VE FASILLARI ARASINDA AKTARIM YETKİSİ

Madde 18 Genel Müdür, bütçe kalemleri ve fasılları arasında aktarma yapabilme yetkisine sahiptir. Toplam bütçe aşımları, Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır.


KAYITLARIN SAKLANMASI

Madde 19  Tüm satın almalara ait;

a) Talep form ekranları,
b) Teklifler, ihale veya pazarlık sonuçları (yazılı olarak) ekranları,
c) Satın alma komisyon karar ekranları,

Sistem üzerinde 10 yıl süre ile saklanır.


KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde 20 Satın alma işlemlerinde; bu Yönergedeki esaslar ile Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Tarım Sigortaları Kanunu ve Yönetmelikleri konu ile ilgili tüm kanunlar, yönetmelik ve tüzükler ile Şirket Ana sözleşmesi ve Şirket içi düzenlenen / düzenlenecek yönetmelikler ile ilgili maddeleri uygulanır.
 
YÜRÜRLÜK

Madde 21 Bu yönerge Yönetim Kurulu’nun 25 / 05 / 2018 tarih ve 2018/6 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 01/ 06 / 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.


YÜRÜTME

Madde 22 Bu yönergeyi İşletici Şirket yürütür.

Tarım Sigortaları Havuzu Eksper Disiplin Yönergesi

BÖLÜM - I

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Tarım Sigortaları Havuzu kapsamında yapılacak yürütülecek ekspertiz faaliyetlerinin adil, tarafsız ve dürüst olması, Tarım Sigortaları Havuzu Eksperlerinin eksperlik faaliyetlerinin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışmalarını temin etmek amacıyla, davranış, iş ahlakını ve disiplin kurallarını oluşturmak; bu kurallar çerçevesinde, gerekli disiplin incelemelerinin yapılarak durumlarının karara bağlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Kurul: Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulunu,

c) Disiplin Kurulu: Havuz eksperleri hakkındaki disiplin uygulamalarını yürütmekle yetkili kurulu,

ç) Havuz: Tarım Sigortaları Havuzunu,

d) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

e) Havuz Eksperi: Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdindeki Tarım Sigortaları Havuzu Eksperleri listesine kayıtlı olan ve tarım sigortaları konusunda risk inceleme ve hasar tespiti yapmaya yetkili kılınan kişiyi,

f) Kontrol Ekibi: Havuz faaliyetleriyle ilgili olarak gerektiğinde Havuz adına kontrol ve/veya inceleme yapmak amacıyla Kurul kararıyla oluşturulan ekibi,

g) İşletici Şirket: Havuzun işletilmesini üstlenen şirketi,

ifade eder.

 

BÖLÜM - II

DİSİPLİN KURULU

Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri

MADDE 4 - (1) Tarım Sigortaları Havuzu faaliyetleri kapsamında yürütülecek ekspertiz işlemlerinin adil, tarafsız ve dürüst olması, Tarım Sigortaları Havuzu Eksperlerinin eksperlik faaliyetlerinin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışmalarını temin etmek amacıyla, davranış, iş ahlakını ve disiplin kurallarını oluşturmak; bu kurallar çerçevesinde, gerekli disiplin incelemelerinin yapılarak durumlarının karara bağlanmasına ilişkin konularda, bu Yönerge çerçevesinde gerekli işlemlerin yürütülmesi amacıyla, Havuz bünyesinde Disiplin Kurulu kurulmuştur.

(2) Disiplin Kurulu; Bakanlık, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İşletici Şirketten ikişer üye olmak üzere toplam üç asil, üç de yedek üyeden oluşur. Disiplin Kuruluna Bakanlık veya Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi başkanlık eder.

(3) İlgili kurumları temsilen, Disiplin Kurulunda görev alacak kişiler ve yedekleri ilgili kurumlarca Kurul’a yazılı olarak bildirilir. Disiplin Kurulu üyelerinin görevlendirilmesi Kurul tarafından yapılır.

Disiplin Kurulunun Toplantı, Çalışma Yöntemi ve Giderleri

MADDE 5 - (1) Disiplin Kurulu, üyelerin tamamının katılımı ile Disiplin Kurulu Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Asil üyelerden birinin veya birkaçının mazereti nedeniyle bulunmaması durumunda, yedek üyeler Disiplin Kurulu Başkanı tarafından toplantıya davet edilir.

(2) Disiplin Kurulu, kontrol ekiplerinin düzenleyeceği raporları dikkate alarak değerlendirmelerini yapar. Toplantılarda kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Disiplin Kurulunun sekretarya ve arşiv işlemleri İşletici Şirket tarafından yürütülür.

4) Disiplin Kurulu üyeleri ayda azami 3 (üç) toplantı yapabilirler. Ayrıca, yapacakları toplantı başına Bitkisel Üretim Havuz eksperlerine ödenen en üst kademe ekspertiz ücreti tutarında, toplantı ücreti ödenir. Toplantı ile ilgili diğer masraflar da Tarım Sigortaları Havuzu Seyahat ve Harcama Yönergesi doğrultusunda Havuz tarafından karşılanır.   

    
Kontrol Ekiplerinin Oluşturulması, Görevleri ve Giderleri

MADDE 6 - (1) Kontrol ekipleri Bakanlığın önerileri doğrultusunda, Kurul tarafından oluşturulur. Kontrol ekiplerinin çalışma planları, Bakanlık tarafından belirlenir. İşletici Şirket tarafından incelenmesi gerektiği düşünülen konularla ilgili, ayrıntılı olarak Bakanlığa bilgi verilir. Bakanlık ihtiyaç görmesi halinde kontrol ekipleri görevlendirir. Kontrol ekipleri, Bakanlık temsilcisinin başkanlığında düzenleyecekleri tespit raporlarını, sekretarya işlemlerini yürüten İşletici Şirket aracılığı ile Disiplin Kuruluna iletir.

(2) Kontrol ekiplerinin, görevleri ile ilgili olarak yapacakları masraflar, Tarım Sigortaları Havuzu Seyahat ve Harcama Yönergesi doğrultusunda Havuz tarafından karşılanır.

 

BÖLÜM – III

DİSİPLİN CEZALARI VE UYGULAMA

Disiplin Cezaları

MADDE 7 - (1) Disiplin Kurulunca, Havuz Eksperliğinin vakar ve onuruna aykırı fiil ve hareketlerde bulunanlarla, görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan yahut görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunanlar hakkında, Havuz Eksperliği hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi maksadı ile durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki disiplin cezaları verilir;

a) Uyarma Cezası; Havuz eksperine, mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren eylemler aşağıda belirtilmiştir.

 • Verilen görevlerin tam, doğru ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Havuz tarafından belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili her türlü resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak suretiyle işleri haklı neden olmadan geciktirmek veya kasti olmayarak yanlış veya eksik işlem yapmak,

 • Özürsüz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini mazeretsiz ve izinsiz terk etmek,

 • Görevini ifa ederken üreticiye, birlikte görevlendirildiği ekspere, Bakanlık, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İşletici Şirket çalışanları ile Kurul’a karşı kaba, saygısız, nezaketsiz ve ağırbaşlılığa uymayan davranışlarda bulunmak,

 • Birlikte çalıştığı eksper ile iş ahengini bozacak şekilde geçimsizlik ve huzursuzluk çıkararak kavga etmek, görevlerini ifa ederken hizmeti aksatacak boyutta davranışlar sergileyerek özensiz, dikkatsiz ve disiplinsiz davranışta bulunmak,

 • Başkalarını hataya sürüklemek, engellemek, zaman kaybettirmek, iş esnasında iş arkadaşlarını gereksiz yere meşgul etmek,

 • Kontrol ekibince talep edilen bilgi veya belgeyi vermemek, görüşme davetine icabet etmemek,

 • Havuz tarafından düzenlenen eğitimlere iki defa mazeretsiz olarak katılmamak,

 • Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilen benzeri eylemlerde bulunmak,

b) Kınama Cezası; Havuz eksperine, görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren durumlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Verilen görevlerin tam, doğru ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Havuz tarafından belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili her türlü resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak suretiyle işleri geciktirmek, yanlış veya eksik işlem yapmak, kusurlu davranış veya işlem nedeniyle Havuz’u zarara uğratmak,

 • Mazeretsiz olarak verilen görevi yerine getirmemek,

 • Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilen benzeri eylemlerde bulunmak,

c) Geçici Olarak Meslekî Faaliyetten Alıkoyma Cezası; Havuz eksperliği sıfatı saklı kalmak üzere; altı aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere meslekî faaliyetten alıkoymadır.

Görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayan, kusurlu olarak yapan, mesleğin genel ilkelerine aykırı harekette bulunan veya kasıtlı olarak hatalı işlem yapan Havuz eksperleri için geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır. Geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma cezasını gerektiren durumlar aşağıda belirtilmiştir.

Kasıtlı olarak;

 • Verilen görevleri tam, doğru ve zamanında yapmamak,

 • Görev mahallinde Havuz tarafından belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek,

 • Görevle ilgili her türlü araç ve gereçleri korumamak, hor kullanmak,

 • Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

 • Görevi ile ilgili olsun veya olmasın çalışırken öğrendiği ve açıklanması yasaklanan her türlü bilgiyi üçüncü şahıslara iletmek veya kendi lehine kullanmak, öğrendiği sırları veya bilgileri ve bunlara ilişkin belgeleri yetkileri olmayan kişilere ve makamlara açıklamak veya vermek,

 • Faaliyetleri çerçevesinde yaptıkları iş ve işlemlerle sigorta sözleşmesine taraf olan kişilerin hak ve menfaatlerini tehlikeye düşürmek,

 • Mevzuata, sigortacılığın icaplarına ve iyi niyet kurallarına aykırı hareket etmek suretiyle sektöre olan güveni sarsıcı ve sektörün itibarını zedeleyici tutum ve davranış sergilemek,

 • Bakanlık, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Havuz, Kurul ve İşletici Şirket aleyhine sosyal medya aracılığıyla hakaret edici açıklamalar yapmak, basın ve yayın kuruluşlarına demeç vermek,

 • Eksperlere, acentelere ve üreticilere karşı kasten yalan ve gerçek dışı ihbar, şikayet ve suçlamalarda bulunmak,

 • Üretici, sigorta acentesi, eksper, Bakanlık, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya İşletici Şirket çalışanları ile Kurul hakkında asılsız ve mesnetsiz ithamda bulunarak, gereksiz yere ilgili kişi/kurum/kuruluşları meşgul etmek ve kaynak israfına yol açmak,

 • Havuz’un itibar, güven ve imajını bozacak tutum ve davranışlarda bulunmak,

 • Üreticileri Havuz aleyhine yönlendirmek ve örgütlemek suretiyle dolaylı olarak Havuz’u zarara sokacak eylemlerde bulunmak,

 • Görevini ifa ederken taraflı ve ön yargılı davranışlar sergilemek,

 • Tarafsızlığını dolaylı veya dolaysız olarak şüpheye düşürecek işbirliği, irtibat ve menfaat içerisinde bulunduğu şahıs veya işletmelerde eksperlik faaliyetinde bulunmak ve böyle bir durum olması halinde İşletici Şirkete bildirmemek,

 • Eksperlik etik değerlerine uygun davranmamak,

 • Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilen benzeri eylemlerde bulunmak,

ç) Meslekten Çıkarma Cezası; Havuz eksperinin meslekten çıkartılarak bir daha eksperlik mesleğini icra etmesine izin verilmemesidir.

 • Kasten ve gerçeğe aykırı ekspertiz raporu düzenledikleri mahkeme kararı ile kesinleşenlere,

 • Geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırılmasından sonra, 5 (beş) yıllık dönem içinde, bu cezayı gerektiren fiili yeniden işleyenlere,

 • Gerçeğe aykırı hasar veya risk inceleme raporu düzenleyerek, kasıtlı olarak Havuz’u zarara uğratanlara,

 • Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilen benzeri eylemlerde bulunanlara,

meslekten çıkarma cezası verilir.

İşten El Çektirme

MADDE 8 - (1) Hakkında meslekten çıkarma cezası gerektirebilecek mahiyetteki bir işten dolayı soruşturma yapılmakta olan Havuz eksperi, Disiplin Kurulunun kararıyla, tedbir mahiyetinde işten el çektirilebilir. İşten el çektirme kararı, ilgili mercilere derhal duyurulur. İşten el çektirme kararı, soruşturmanın durdurulmuş veya Havuz eksperliğine engel olmayan bir ceza verilmiş olması halinde, kendiliğinden ortadan kalkar. İşten el çektirme kararı, bu kararın verilmesine esas olan hal ve şartların bulunmadığı veya sonradan kalktığının sabit olması durumunda kaldırılır.

Ceza Artırımı

MADDE 9 - (1) 3 (üç) yıllık bir dönem içinde, meslekten men cezasını gerektiren disiplin suçları hariç olmak üzere, iki veya daha fazla disiplin cezasını gerektiren davranışta bulunan Havuz eksperi hakkında, her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanır.

Tekrarlayan Eylemler

MADDE 10 - (1) Aynı olaydan dolayı, eksper hakkında kovuşturma başlatılmış olması veya hüküm tesisi, disiplin soruşturması yapılmasına ve disiplin cezası uygulanmasına engel değildir.

Zaman Aşımı

MADDE 11 - (1) Disiplin cezasını gerektirecek eylemlerin işlenmesinden itibaren, 3 (üç) yıl geçmiş ise disiplin soruşturması yapılamaz. Ancak, Disiplin Kurulunca işe el konulmuş ise, bu süre işlemez.

MADDE 12 - (1) Disiplin cezasını gerektirecek eylemlerin işlenmesinden itibaren, 5 (beş) yıl geçmiş ise disiplin cezası verilemez.

Eylemin Kanunlarda Suç Olması

MADDE 13 - (1) Disiplin cezasını gerektiren eylem, aynı zamanda suç teşkil ediyorsa ve bu suç için ilgili kanunlarda, daha uzun bir zaman aşımı süresi tespit olunmuşsa, bu maddedeki zaman aşımı süreleri yerine ilgili kanunlardaki zaman aşımı süresi uygulanır.

İtiraz

MADDE 14 - (1) Disiplin kararlarına karşı, kararın Disiplin Kurulunca tebliğinden itibaren, 15 (Onbeş) gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına itirazda bulunulabilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, en geç 1 (bir) ay içerisinde itirazı karara bağlar. Süresi içerisinde itiraz edilmeyen kararlar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen kararlar kesindir.

Cezaların Kesinleşmesi

MADDE 15 - (1) Disiplin cezalarına ilişkin kararlar, kesinleşmedikçe uygulanamaz.

Listeden Silinme ve Ruhsatname İptali

MADDE 16 - (1) Meslekten çıkarılmasına karar verilen eksperlerin ruhsatnameleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından iptal edilir ve Tarım Sigortaları Havuzu Eksper listesinden silinmek üzere TOBB’a bildirilir. Bu kişiler, bir daha eksperlik yapamamak üzere, TOBB nezdinde tutulan ruhsatları iptal edilmiş eksperler listesine dahil edilir.

(2) Listeden kaydı silinerek ruhsatnameleri iptal edilenler, durumun kendilerine tebliği üzerine, sahip oldukları ruhsatname ve kimlikleri derhal TOBB’a geri verir.

Cezaların Silinmesi

MADDE 17 - (1) Meslekten çıkarma ve geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma cezalarından başka bir disiplin cezası verilen Havuz eksperleri, söz konusu cezaların uygulanmasından itibaren 5 (beş) yıl geçtikten sonra, Disiplin Kuruluna başvurarak haklarındaki disiplin cezalarının sicillerinden silinmesini talep edebilir. İlgililerin bu süre içinde başka bir disiplin cezası almamış olmaları halinde, disiplin cezasının silinmesine karar verilir.

Diğer Hususlar

MADDE 18 - (1) İşletici Şirket, Disiplin Kurulunun görevlerini etkin bir biçimde gerçekleştirebilmesi için uygun mekan, yeterli sayıda personel ve gerekli teknik donanımı temin eder.

Disiplin Soruşturması Açılması ve Yürütülmesi

MADDE 19 - (1) Disiplin Kurulu, ihbar veya şikâyet üzerine ya da re’sen durumun öğrenilmesinden itibaren, 1 (bir) ay içinde disiplin soruşturmasının açılıp açılmaması hususunda karar vermek zorundadır.

(2) Disiplin Kurulu tarafından soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, konuyla ilgili olarak inceleme yapılması amacıyla, kontrol ekibi görevlendirilmesini Bakanlığa bildirir.

(3) Kontrol Ekibi, inceleme için gerekli olan tüm delilleri toplar. Bu çerçevede, ihbar veya şikâyette bulunanların ve olayla ilgili kişilerin ifadesine başvurabilir, hakkında disiplin incelemesi açılan Havuz eksperini dinleyebilir veya azami 10 (on) gün içerisinde yazılı olarak savunma yapmasını isteyebilir.

(4) Kontrol Ekibi, İşletici Şirket Aracılığı ile hakkında disiplin incelemesi açılan Havuz eksperine en az 3 (üç) gün önceden yazılı/e-posta/sms vb. yöntemlerle görüşme yer ve zamanını bildirir. Bildirilen yer ve zamandaki görüşme davetine mazeretsiz icabet edilmemesi durumu Kontrol ekibince tutanağa bağlanır.

(5) Kontrol Ekibi, inceleme konusuyla ilgili olarak, resmi makamlardan bilgi ve belge isteyebilir, çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda Disiplin Kurulu kararı ile bilirkişi incelemesi yaptırabilir.

(6) Kontrol Ekipleri, görevlendirildiği günden itibaren, en geç 1 (bir) ay içinde incelemeyi tamamlamak zorundadır. Bu süre, haklı sebeplerin varlığı halinde Disiplin Kurulu tarafından uzatılabilir. Disiplin incelemesi, en geç 1 (bir) yıl içinde sonuçlandırılır. Soruşturmanın her safhasında gizlilik esastır.

(7) İncelemenin sonucunda, kontrol ekibi tarafından inceleme raporu düzenlenir. Bu raporda; inceleme konuları, incelemenin safhaları, deliller ve alınan savunma özetlenir. İncelemeye konu olan her husus ayrı ayrı değerlendirilerek delillere, varsa belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir.

(8) Disiplin Kurulu, yapacağı ilk toplantıda, kontrol ekibinin sunduğu raporu görüşür ve karara bağlar.

(9) Hakkında disiplin soruşturması yapılan eksper için, dosya sonuçlanana kadar görevlendirme yapılmaz.

(10) Disiplin cezasını gerektiren kusurlu eylem ve davranışı ile Havuz’un ve İşletici Şirket’in zararına yol açan eksper hakkında Disiplin Kurulunca, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli yasal takibatın yapılması amacıyla Kurul’a bilgi verilir.


Tebligat

MADDE 20 - (1) Bu Yönerge hükümlerine göre, ilgililere yapılması gereken her türlü tebligat, yazılı olarak kendisine veya iadeli taahhütlü mektup, kurye, personel veya noter aracılığıyla, ilgilinin İşletici Şirkette kayıtlı en son adresine yapılır ve ilgili, bu adreste bulunmadığı takdirde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

 

BÖLÜM – IV

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER


Disiplin Cezalarının Sicile Geçmesi ve Hazine ve Maliye Bakanlığına Bildirilmesi


MADDE 21 - (1) Kesinleşen disiplin cezası, eksperin siciline işlenerek, Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilir.

MADDE 22 – (1) Tarım Sigortaları Havuzu Eksperleri, 22/06/2008 tarihli ve 26914 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin disiplin, sınav, kurs ve staj hükümleri dışındaki tüm hükümlerine tabidir.

 

BÖLÜM – V

SON HÜKÜMLER


Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

 

MADDE 23 – (1) Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulunun 23/07/2010 tarih ve 2010/14 sayılı Kararı ile yürürlüğe konan “Tarım Sigortaları Havuzu Eksper Disiplin Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 24 - (1) Bu yönerge, Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulunun 28/12/2018 tarih ve 2018/12 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.


Yürütme

MADDE 25 - (1) Bu yönerge Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

Tarım Sigortaları Havuzu Reasürans Yönergesi

I. BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu yönerge, Tarım Sigortaları Havuzu’nun kısa ve uzun vadeli reasürans politikasına uygun reasürans anlaşmalarını yapmak üzere; Reasürans Şirketleri ve Brokerler ile ilişkilerin yürütülmesi, havuzun iş politikalarını, hasar ödeme ve finansal durumunu yansıtan istatistiklerin düzenlenmesi ve reasürans anlaşma şartlarının ilgili birimlere duyurulmasına ilişkin tüm faaliyetlerin en uygun şekilde yürütülmesi amacı ile hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge, Tarım Sigortaları Havuzu’nun reasürans ihtiyaçlarının en iyi şekilde belirlenmesi ve yürütülmesine yönelik reasürans işlemlerine ilişkin çalışma esaslarını, anlaşma yapılacak kuruluşlarda aranacak şartları, işletici şirketin iş ve onay süreçlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge;

a) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu'nun,

b) Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığı’nı,

b) Hazine: Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı,

c) Havuz: Tarım Sigortaları Havuzu’ nu,

d) Kurul: Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu’nu,

e) İşletici Şirket: Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.’ni,

f) Komisyon: İşletici Şirket tarafından hazırlanacak reasürans plasmanı ile ilgili işlemleri, işletici şirket ile beraber koordinasyon içerisinde yürütmek amacıyla, Bakanlıktan bir (1), Hazine’den bir (1) ve İşletici Şirket’ ten bir (1) kişi olmak üzere Kurul tarafından oluşturulan komisyonu,

h) Reasürör: Yerli ve/veya yabancı reasürans koruması sağlayan şirketleri,

ı) Yerli Sigorta Şirketi: Tarım Sigortaları Havuzu poliçesi kesmeye yetkili sigorta şirketlerini,

i) Broker: Reasürans işlemlerinde reasürörler ile aracılık, danışmanlık, fiyatlandırma ve yol gösterme gibi işlevlere sahip kurumu ifade eder.

II. BÖLÜM

Reasürans İşlemlerine İlişkin Çalışma Esasları, Anlaşma yapılacak Kuruluşlarda aranacak Şartlar ve İşletici Şirket İş Süreçleri

Reasürans Çalışma Esasları

Madde 5- İşletici Şirket; reasürans plasmanına yönelik hazırlanacak reasürans planı için gerekli bilgileri hazırlar ve çalışmalarını Komisyon ile birlikte yürütür.

Madde 6- Reasürans plasmanı ile ilgili yapılan tüm çalışmalar Kurul’un onayı ile gerçekleşir.

Madde 7- Reasürans plasmanında Türk Reasürans A.Ş. ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu ile çalışmalara öncelik verilir. Gerektiğinde Kurul kararı ile bu kuruluşlara yetkilendirme yapılabilir.

Madde 8- Reasürans anlaşma çeşidi, anlaşma süresi, konservasyon (saklama payı) oranı, reasürörlere yapılacak devir oranı ile alınan reasürans komisyonu ve benzeri anlaşma şartlarına Kurul tarafından karar verilir.

Madde 9- Reasürans programının oluşturulması ve reasürans kapasitesinin temin edilmesi aşamalarında gerektiğinde yerli ve/veya yabancı broker şirketlerinden faydalanılabilir. Ancak; reasürans anlaşmalarına taraf olacak reasürörler, reasürörlerin menşei olduğu ülkeler, sigorta şirketleri ile anlaşmalara aracılık eden brokerler İşletici Şirket ve Komisyon’un önerisi sonrasında Kurul tarafından belirlenir.

Madde 10- Reasürans programının olağan başlangıç tarihi 1 Ocak olup, gerekli görüldüğü takdirde Kurul tarafından değişiklik yapılabilir.

Madde 11- Geleneksel reasürans programına ek olarak alternatif risk transfer enstrümanlarının kullanılmasına ihtiyaç duyulması halinde, söz konusu enstrümanların oluşturulması için hukuk, modelleme, finansal danışmanlık hizmetleri konularında deneyimli ve referans kaynaklara sahip kuruluşlardan danışmanlık alınabilir.

Anlaşma Yapılacak Kuruluşlarda Aranacak Şartlar

Madde 12- Anlaşma sağlanması planlanan ulusal veya uluslararası reasürans şirketleri, yerli sigorta şirketleri, brokerler ve diğer finansal kuruluşlar ile ilgili aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

(a) Uluslararası Reasürans Şirketleri

(1) Reasürans programından pay alacak uluslararası reasürans şirketlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen Mali ve Teknik Kriterleri Sağlayan Reasürans Şirketleri Listesinde yer alması gerekir.

(b)Yerli Sigorta Şirketleri

(1) Reasürans programından pay alacak yerli sigorta şirketlerde derecelendirme kuruluşu notu aranmaz.

(2) Reasürans programından pay alacak yerli sigorta şirketlerinin talepleri toplanarak Hazine’nin görüşüne sunulur. Hazine’nin görüşleri doğrultusuna yerli sigorta şirketlerine verilecek hisse oranları belirlenerek Kurul’un görüş ve onayına sunulur.

(c) Brokerler

(1) Brokerlik hizmeti için bir bedel ödenmez. Broker, Havuz ile reasürörler arasında yaptığı aracılık hizmetine ilişkin ücretini reasürörlerden alır.

İşletici Şirket’in İş Süreci

Madde 13- İşletici Şirket, reasürans işlemlerini aşağıda belirtilen hususları dikkate alarak yürütür.

(1) Mevcut durum ve yeni eklenecek teminatlara ilişkin hazırlanan istatistikler ile birlikte yenileme dönemine ilişkin çalışmalar yapılır.

(2) Alınan karar doğrultusunda söz konusu anlaşma tipi ve şartlarıyla anlaşmada yer almak isteyen ulusal ve uluslararası reasürörlerden plasmana katılım paylarına ilişkin talepleri alınır.

(3) Yerli sigorta şirketlerinden de yeni döneme ilişkin hisse oranı talepleri toplanır. Düzenlenen tüm talepler Hazine’nin görüş ve onayına sunulur.

(4) Yeni dönem plasmanı ile ilgili çalışmalar Kurul’un onayına sunulur. Kurul’un onayladığı anlaşma koşullarını içeren reasürans slip ve wordingi ikişer nüsha olarak hazırlanarak ilgililerine gönderilir.

(5) İmzalanan anlaşmalar ilgili Reasürör ve Brokerlere gönderilir. Anlaşmaların asılları İşletici Şirket kasasında muhafaza edilir.

İşletici Şirket’in Reasürans Yenileme Dönemine İlişkin İş Süreci

Madde 14- Kurul’a sunulacak reasürans yenileme çalışması raporunda aşağıdaki bilgiler yer alır.

(1) Bir önceki dönem ile yeni döneme ait plasman tablosu karşılaştırması

a) Ulusal ve uluslararası reasürörler ve yerli sigorta şirketlerinin isimleri,

b) Geçmiş dönem reasürör ve sigorta şirketlerinin hisse payları,

c) Yeni dönem reasürör ve sigorta şirketlerinin hisse payları.

ç) Çalışılan tüm brokerler ve aracılık ettikleri reasürörlerin listesi.

d) Reasürans anlaşmalarına ilişkin kısa bilgilendirme,

(2) Farklı olan her bir reasürans slibi ve wordinginin yeminli tercümana yaptırılmış olan Türkçe çevirisi,

(3) Pay talebinde bulunan tüm ulusal ve uluslararası reasürörler, yerli sigorta şirketleri ve brokerlerle ilgili bilgi notu,

(4) Çalışılan danışmanlar, danışmanlık konuları ve hizmet bedelleri,

(5) Kurul’un gerekli görmesi halinde reasürans çalışmalarına ilişkin yapılan tüm yazışmalar,

(6) Yılda en az bir kez olmak üzere reasürans anlaşma şartları dahilinde yapılan reasürör mutabakatları ile reasürör ödemesi ve yapılan tahsilatları içeren faaliyet raporu Kurul’ un bilgisine sunulur.

III. BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

Madde 15: Bu yönerge Yönetim Kurulu’nun 23/09/2019 tarih ve 2019/10 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 23/09/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 16: Bu yönerge hükümleri, Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

MENÜ

Sigorta Ürünleri

Sigorta branşlarına tıklayarak ilgili sigorta detayına erişebilirsiniz.

Bitkisel Ürün Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS'ye) arazi ve ürün bilgilerinizi kayıt ettiriniz veya kaydınızı güncelleyiniz.

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS'ye) arazi ve ürün bilgilerinizi kayıt ettiriniz veya kaydınızı güncelleyiniz.

Sera Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Örtü Altı Kayıt Sistemi'ne (ÖKS'ye) sera ve ürün bilgilerinizi kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne işletmenizi ve büyükbaş hayvanlarınızı kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne işletmenizi ve küçükbaş hayvanlarınızı kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlarınız ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanlarınızı kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Su Ürünleri Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne (Su Ürünleri Kayıt Sistemi – SKS) işletmenizi kayıt ettiriniz veya işletme kaydınızı güncelleyiniz.

Arıcılık Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne (Arıcılık Kayıt Sistemi – AKS) plakalı kovanlarınızı kayıt ettiriniz veya kaydınızı güncelleyiniz.