Tarsim Sub 1

Yönetmelikler

Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği

Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesinde akdedilecek tarım sigortası sözleşmelerinin tabi olacağı esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında akdedilecek tarım sigortası sözleşmelerinin tabi olacağı esaslar çerçevesinde, sigorta poliçeleri, tarife ve talimatlar, sigorta ettirenin bilgilendirilmesi ve sözleşmelere ilişkin bilgilerin toplanmasına ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 18 inci maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 • a) (Değişik:RG-9/9/2020-31239) Kurul: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
 • b) Havuz: Tarım Sigortaları Havuzunu,
 • c) Kanun: 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununu,
 • ç) (Değişik:RG-9/9/2020-31239) Yönetim Kurulu: Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulunu,
 • d) (Değişik:RG-9/9/2020-31239) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
 • e ) (Değişik:RG-9/9/2020-31239) Sigorta şirketi: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan ve işletici şirkete ortak olan sigorta şirketlerini,
 • f) Şirket: Havuzun işletilmesini üstlenen şirketi,
 • g) Tarım sigortaları: 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununda kapsama alınan sigortaları
 • ğ) (Ek:RG-9/9/2020-31239) Kalıcı veri saklayıcısı: Sigorta ettirenin, sigortalının ve sigortadan faydalanacak kişilerin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden veya E-Devlet üzerinden kurulacak yapı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,
 • ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Hükümler

Poliçe verme yükümlülüğü

MADDE 5 – (1) Sigorta şirketi sigorta sözleşmesi gereğince, sigorta ettirene, sözleşmede yer alan tarafların haiz olduğu hak ve borçları gösteren bir sigorta poliçesi vermek zorundadır.
(2) Sigorta poliçeleri, (Değişik ibare:RG-9/9/2020-31239) Kurum tarafından onaylanacak genel şartlar ile 7 nci maddede belirtilen tarife ve talimatlara uygun olarak Havuz tarafından hazırlanır.
(3) (Değişik:RG-9/9/2020-31239) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1425 inci maddesine uygun olmak kaydıyla ve sigorta ettirenin onayı halinde kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile poliçe verilebilir.

Sigorta ettirenin bilgilendirilmesi

MADDE 6 – (Değişik:RG-14/8/2012-28384)

(1) Sigorta sözleşmelerinin akdedilmesinde, sigortalının bilgilendirilmesi esastır. Sigortalıya yapılacak bilgilendirmede, sigorta sözleşmelerinde bilgilendirmeye ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

Tarife ve Talimatlar

MADDE 7 – (1) Tarım sigortası sözleşmelerinde uygulanacak tarife ve talimatlar, (Değişik ibare:RG-9/9/2020-31239) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak (Değişik ibare:RG-9/9/2020-31239) Kurul onayına sunulur.
(2) Tarifede belirlenecek sigorta priminin Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde Devlet tarafından sağlanacak prim desteği haricinde kalan kısmı ile sigorta sözleşmesine, bedeline veya primine ilişkin olarak mevcut veya ileride konulabilecek vergi ve diğer yükümlülükler sigorta ettiren tarafından ödenir.
(3) Sigorta priminin ikinci fıkra uyarınca sigorta ettirenin sorumluluğunda bulunan kısmının peşin ödenmesi esastır. Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksit tutarları ve vadeleri poliçeyle birlikte yazılı olarak sigorta ettirene verilir veya poliçeye yazılır.
(4) Tarifede, sigorta şirketinin meydana gelen zararın sigorta bedelinin belirli bir oranını veya miktarını aşmayan kısmını tazmin etmeyeceği şeklinde tenzil-i muafiyet belirlenebilir. Muafiyet oranı, her bir risk için % 25 oranını aşamaz.
(5) (Değişik:RG-16/3/2010-27523)(1) Dördüncü fıkrada belirtilen muafiyetin yanı sıra, sigorta ettirenin üzerinde kalacak kısım %50’yi geçmemek kaydıyla, müşterek sigorta yapılabilir.
(6) Muafiyet ve müşterek sigorta oranları poliçede belirtilir.

Merkezi veri tabanı

MADDE 8 - (1) Havuz nezdinde, tarım sigortaları ile ilgili poliçe, ekspertiz ve hasar bilgilerinin toplanarak; yerleşim birimleri, teminat verilen riskler ve teminat türüne göre hasar bilgilerinin sorgulanmasına ve raporlanmasına imkan sağlaması, denetim ve gözetime esas veri hazırlanması amacıyla bir merkezi veri tabanı oluşturulur.
(2) Merkezi veri tabanını oluşturan bilgi, yazılım ve donanımın sahipliği ve her türlü hakkı Havuza aittir. Bu bilgilerden kendilerine ait olanlar ile genel istatistiki nitelikte olanlara; sigorta şirketi, acenteler ve Havuz eksperlerinin erişim hakkı saklıdır.
(3) Merkezi veri tabanının günlük iş ve işlemlerinin yürütülmesinden Şirket sorumludur. Bu amaçla Şirket yeteri kadar programcı ve diğer teknik personel istihdam eder. Merkezi veri tabanındaki bilgilere erişim hakkı bulunanlar ve teknik personel, genel nitelikli bilgiler ile kamuoyuna açıklanmasında sakınca görülmeyenler haricindeki bilgileri başkalarına veremez ve açıklayamaz.
(4) Sigorta şirketi, Kanun kapsamında akdettiği sözleşmelere ilişkin bilgileri, sözleşmenin akdedildiği günü takip eden gün sonuna kadar merkezi veri tabanına aktarır.
(5) (Değişik: RG-22/09/2006-26297) Hasar ihbarları ve tazminat ödemelerine ilişkin bilgiler, hasar ihbarının veya tazminat ödemesinin yapıldığı günü takip eden gün sonuna kadar merkezi veri tabanına aktarılır.
(6) Merkezi veri tabanında toplanan bilgiler aylık olarak, en geç bir sonraki ay sonuna kadar (Değişik ibare:RG-9/9/2020-31239) Yönetim Kurulu tarafından (Değişik ibare:RG-9/9/2020-31239) Kuruma bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9- (1) 22/9/2005 tarihli ve 25944 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (Değişik:RG-9/9/2020-31239)

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

--------------
(1) Bu değişiklik 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi 18/5/2006 Sayısı 26172
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin Tarihi Sayısı
 1. 22/9/2006 26297
 2. 2/2/2007 26422
 3. 16/3/2010 27523
 4. 14/8/2012 28384
 5. 9/9/2020 3
 • pdf icon Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği
 • Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete:

  18/5/2006 - sayı 26172

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete:

  22/9/2006 - sayı 26297

  24/1/2008 - sayı 26766

  3/4/2012 - sayı 28253

  30/11/2012 - sayı 28483

  26/12/2017 - sayı 30282

  04/01/2019 - sayı 30645

  08/04/2020 - sayı 31093

   

  Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu hükümleri uyarınca kurulan Tarım Sigortaları Havuzunun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Havuzun kuruluşu, Havuz tarafından teminat altına alınacak riskler, Havuzun gelir ve giderleri, prim ve hasar fazlası destekleri, hasar tespit ve risk inceleme organizasyonları, verilerin toplanması, risk analizi, primlerin sigorta şirketleri tarafından tahsil edilmesi, prim desteğine ilişkin çalışmaların yürütülmesi, ilgili tazminat ödemelerinin yapılması, reasürans teminatının sağlanması, tarım sigortalarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, izlenmesi ve tarım sigortaları ile ilgili diğer teknik hizmetlerin yürütülmesi ile Havuzun işletilmesini üstlenen şirketin faaliyeti ve denetimine ilişkin usul ve esasları kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 4 üncü ve 18 inci maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

  b) Çiftlik hayvanları: Büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvanlar, kümes hayvanları ve kültür balıkçılığı ürünlerini,

  c) Çiftçi kayıt sistemi: Çiftçilere yönelik tarımsal bilgilerin tutulduğu Bakanlık bünyesinde bulunan veri tabanını,

  ç) Havuz: Tarım Sigortaları Havuzunu,

  d) Havuz eksperi: Tarım Sigortaları Havuzu Eksperlik Eğitim Belgesine sahip ve  Müsteşarlık nezdindeki Tarım Sigortaları Havuzu Eksperlik Siciline kayıt yaptırmış, tarım sigortaları konusunda risk inceleme ve hasar tespiti yapabilecek kişileri,

  e) Kanun: 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununu,

  f) Kurul: Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulunu,

  g) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

  ğ) Sigorta şirketi: 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu çerçevesinde tarım sigortası branşında faaliyette bulunan ve işletici şirkete ortak olan sigorta şirketlerini,

  h) Şirket: Havuzun işletilmesini üstlenen şirketi,

  ı) Tarım sigortaları: 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamına alınan sigortaları,

  i) Üretici: Prim desteğinden yararlanacak olan Bakanlık çiftçi kayıt sistemine kayıtlı gerçek veya kamu tüzel kişiliği hariç tüzel kişileri,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Havuz ve Kurul’un Kuruluşu, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Havuz

  MADDE 5 - (1) Kanun kapsamındaki risklerin teminat altına alınması, standart sigorta poliçelerinin belirlenmesi, hasar organizasyonları, aktüerya çalışmaları, tazminat ödemelerinin yapılması, reasürans teminatının sağlanması, tarım sigortalarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve izlenmesi ile diğer teknik hizmetlerin yürütülmesi amacıyla (Ek ibare:RG-30/11/2012-28483) tüzel kişiliği haiz Havuz kurulmuştur.

  (2) Havuzun merkezi İstanbul’dadır.  

  (3) Havuz, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen şirket tarafından işletilir. Kurulun ihtiyaç duyması halinde Şirket, Ankara’da büro açar.

  Havuz kaynakları

  MADDE 6 - (1) Havuzun kaynakları şunlardır:

  a) Sigorta şirketlerinin devrettiği primler.

  b) Devlet tarafından sağlanan prim desteği.

  c) Toplanan kaynakların yatırım gelirleri.

  ç) Alınan krediler.

  d) Genel bütçeden alınacak katkılar.

  e) Diğer gelirler.

  (2) Havuzun gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

  Havuz kaynaklarının kullanım yerleri

  MADDE 7 - (1) Havuzun giderleri şunlardır:

  a) Tarım sigortalarına ilişkin tazminat ödemeleri.

  b) Havuzun yönetimi ve işleyişi için gerekli olan masraflar.

  c) Reasürans, sermaye ve benzeri piyasalardan sağlanacak korumaya ilişkin ödemeler.

  ç) Sigorta şirketlerine ödenecek komisyonlar.

  d) Bilgilendirme ve tanıtım kampanyalarına ilişkin ödemeler.

  e) Risk inceleme ve hasar tespit işlemlerine ilişkin ödemeler.

  f) Alınan kredilerin anapara ve faiz geri ödemeleri.

  g) Havuz işleticisi şirkete ödenecek işletme bedeli.

  ğ) Kanun ve bu yönetmeliğin amacı doğrultusunda yapılacak diğer ödemeler.

  Kurul

  MADDE 8 - (1) Havuz’un yönetim ve temsil organı, Kuruldur. Kurul, Bakanlık ve Müsteşarlıktan ikişer, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve işletici şirketten birer üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

  (2) Kurul Başkanı, Bakanlık temsilcileri arasından Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından görevlendirilir. Kurul üyeliğine Bakanlık ve Müsteşarlıkça kamu görevlileri arasından görevlendirilecek kişilerin en az on yıl kamu hizmetinde bulunmuş olmaları, Bakanlık temsilcilerinin tarımsal riskler ve doğal afetler konusunda, Müsteşarlık temsilcilerinin sigortacılık alanında bilgi ve deneyime sahip olması gerekir. Diğer üyelerin ise ilgili bulundukları alanda en az on yıllık mesleki deneyime sahip olmaları gerekir. Ayrıca Kurul üyelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur.

  (3) İlgili kurumları temsilen Kurulda görev alacak kişiler, ilgili kurumlarca Bakanlığa yazılı olarak bildirilir.

  (4) Kurul üyelerinin görevlendirilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından yapılır. Daha sonraki görevlendirmeler, görevden ayrılışı takip eden bir ay içinde aynı usule göre yapılır.

  Kurulun görev ve sorumlulukları

  MADDE 9 - (1) Kurulun görev ve sorumlulukları şunlardır:

  a) Havuzun işleyişine ilişkin uygulama esaslarını belirlemek.

  b) Bütçe yılı için verilen Devlet prim desteği toplam tutarını aşmamak kaydıyla; ürün, risk, bölge ve işletme ölçeği bazında prim desteği oranını belirlemek üzere çalışmalar yapmak ve Bakanlığa sunmak.

  c) Destekleme kapsamına alınan risk, ürünler ve bölgeler için tarifeler hazırlamak ve sigortaya kabul için son başvuru tarihlerini belirlemek, uygulamada karşılaşılan sorunları tespit etmek, bunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak.

  ç) Görev alanına giren konularda hizmet alınmasına karar vermek.

  d) Hasar tespit işlemleri ve hasar tespit işlemi ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

  e) Bu Yönetmelik kapsamında tarım sigortaları alanında faaliyet göstermek isteyen sigorta şirketleri ile sözleşme yapmak.

  f) Havuz işleticisi şirketle çalışma usul ve esaslarını belirleyen sözleşme yapmak.

  g) İşletici şirkete verilecek işletme bedeli miktarını belirlemek.

  ğ) Sigorta şirketlerine ödenecek komisyon miktarını belirlemek.

  (2) Kurulca alınan kararların uygulanması ve Kurula ilişkin sekretarya hizmetleri, şirket tarafından yürütülür.

  Kurulun toplanması

  MADDE 10 - (1) Kurul, en az beş üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Kurul, ayda en az bir kez Kurul Başkanının çağrısı veya en az üç kurul üyesinin teklifi ile olağanüstü toplanır. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamaz. Oylamalarda eşitlik halinde, Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

  (2) Seyahat veya hastalık gibi meşru mazereti olmaksızın veya olup da bildirmeksizin üst üste üç toplantıya iştirak etmeyen veya meşru mazereti olsun olmasın bir yıl içinde yapılacak toplantıların üçte birine katılmayan üyelerin üyelik sıfatlarına Kurul Başkanının önerisi üzerine Bakanlıkça son verilir ve yerine 8 inci maddedeki usule göre yenisi görevlendirilir.

  Kurul üyelerinin görev süreleri

  MADDE 11 - (1) Kurul üyeleri, üç yıl süre ile görev yapar. Görev süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilirler. Kurulda görevlendirilen üyeler, temsil ettikleri kurumlardan ayrıldıkları veya kurumlarınca geri çekildikleri takdirde üyelikleri sona erer. Bu üyelerin yerine görevlendirilen yeni üyeler kalan süreyi tamamlar.

  Kurul üyelerine ödenecek ücretler

  MADDE 12 - (1) Kurul üyelerinden uhdesinde kamu görevi bulunanlara bir ay içerisinde dörtten fazla olmamak üzere her toplantı günü için 2000, uhdesinde kamu görevi bulunmayanlar için ise 3000 gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda toplantı ücreti, Havuz kaynaklarından ödenir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Şirket ve  Sigorta Şirketlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Şirket

  MADDE 13 - (1) Havuzun işletilmesine ilişkin iş ve işlemler, Havuza katılan sigorta şirketlerinin eşit oranda pay sahibi olacağı anonim şirket statüsünde kurulacak Şirket tarafından yürütülür.

  (2) Tarım sigortası branşında ruhsatı bulunan veya bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra ruhsat alacak sigorta şirketlerinden Kanun kapsamında faaliyet göstermek isteyenler, işletici şirkete diğer sigorta şirketleriyle eşit oranda pay sahibi olmak zorundadır. Pay sahipliğinin sağlanması için mevcut pay sahibi olan sigorta şirketleri, Havuza yeni katılacak şirketlere şirket ana sözleşmesinde belirtilen usulde pay vermek zorundadır.

  Ana sözleşme

  MADDE 14 - (1) Şirket ana sözleşmesi, Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenmek zorundadır. Hazırlanacak ana sözleşme,  Müsteşarlığın onayına sunulur.

  (2) Şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesinde Müsteşarlığın uygun görüşü alınır. Müsteşarlıkça uygun görülmediği takdirde, değişiklik tasarıları Şirket genel kurulu gündemine alınamaz ve görüşülemez. Sicil memuru, Müsteşarlığın uygun görüşü olmaksızın ana sözleşme değişikliğini Ticaret Siciline kaydedemez.

  Teşkilat

  MADDE 15 - (1) Şirket yönetim kurulu üyesi, denetçi, genel müdür, genel müdür yardımcıları ile şirkette imza yetkisini haiz olarak çalıştırılacak kişilerin 21/12/1959 tarihli ve  7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen nitelikleri taşımaları gereklidir.

  (2) Şirket yönetim kurulu üyesi, denetçi, genel müdür ve genel müdür yardımcılarında, birinci fıkrada belirtilen hususlara ilaveten 7397 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen niteliklerin bulunması şartı aranır.

  (3) Şirket yönetim kurulu üyeliğine ve denetçiliğe atananlar, birinci fıkrada belirtilen niteliklere sahip olduklarını gösterir belgelerle birlikte göreve başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde Müsteşarlığa bildirilir. Şirket genel müdür ve genel müdür yardımcılığı görevine atanacakların atamalarının yapılmasından önce Müsteşarlığın uygun görüşü aranır. Genel müdür yardımcılığı görevine atanacaklarda Bakanlığın da görüşü alınır.

  (4) (Ek:RG-30/11/2012-28483) Kurul, devlet destekli tarım sigortaları sisteminin etkin biçimde çalışmasını teminen, Şirketin organizasyon ve insan kaynakları yapısında gerekli değişiklik ve düzenlemelerin yapılmasını talep edebilir.

  Hisse edinimi, birleşme ve devir

  MADDE 16 - (1) Bir gerçek veya tüzel kişinin şirketin paylarını edinmesi, şirketin bir  başka tüzel kişiyle birleşmesi, aktif ve pasifleriyle başka bir tüzel kişiye devrolması Müsteşarlığın iznine tabidir.

  İşletme bedeli

  MADDE 17 - (1) Havuz tarafından şirkete, Devlet prim desteği dahil, fesih ve iptaller düşüldükten sonra Havuz hesabına aktarılan yıllık toplam prim üzerinden aylık olarak belirli bir oranda işletme bedeli ödenir.

  (2) (Değişik:RG-8/4/2020-31093) Kurulca belirlenecek işletme bedeli;

  a) 0 – 100 milyon TL için % 6’dan,

  b) 100 – 200 milyon TL için % 5’ten,

  c) 200 – 300 milyon TL için % 4’ten

  ç) 300 – 400 milyon TL için % 3’ten

  d) 400 milyon TL’den fazlası için % 2’den,

  fazla olamaz.

  (3) Havuzun faaliyete geçtiği ilk yıl ikinci fıkrada belirtilen usule tabi olmaksızın, Kurulca tespit edilecek maktu bir işletme bedeli ödenebilir.

  (4) (Ek:RG-30/11/2012-28483) Şirketin, harcamalarında ve istihdam politikalarında, tasarrufa riayet edilmesi esastır. Şirket, her altı ayda bir Kurula ayrıntılı harcama raporu sunar. Hangi harcamaların Şirket ve Havuz tarafından yapılacağı hususu, Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirket ve Havuz arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir.

  Faaliyet raporu ve mali tablolar

  MADDE 18 - (1) Şirket, Kanun kapsamında yürüttüğü faaliyetleri mali yılı takip eden Nisan ayı sonuna kadar faaliyet raporu şeklinde Bakanlığa ve Müsteşarlığa bildirir.

  (2) Şirket, bilânço ile kâr ve zarar cetvellerinin denetçilerce onaylanmış birer örneğiyle birlikte şirket yönetim kurulu ve denetçi raporlarının birer örneğini Bakanlığa ve Müsteşarlığa iletmek zorundadır.

  Satın almalar ve yatırımlar

  MADDE 19 - (1) (Değişik:RG-30/11/2012-28483) Havuz kaynakları Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

  (2) Havuz kaynakları ile edinilen gayrimenkullerin mülkiyeti Havuza aittir.

  (3) Şirket, Havuza ait gayrimenkul, menkul, yazılım, donanım ve nakit varlıklarının korunup gözetilmesi için gerekli tedbirleri alır.

  (4) Şirket, Havuz adına yapacağı satın alma ve yatırımlarda, Havuzun hak ve menfaatlerini korumakla yükümlüdür.

  Şirketin görev ve sorumlulukları

  MADDE 20 - (1) Kurulun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde şirketin görev ve sorumlulukları şunlardır:

  a) Tazminat ödemelerine esas teşkil edecek hasar tespit işlemlerine ilişkin her türlü çalışma ve organizasyonları yürütmek, tazminat ödemelerinin en kısa sürede yapılmasını sağlamak.

  b) Risk paylaşımı ve transferi ile reasürans planının uygulanmasına ilişkin işleri yürütmek, risk paylaşımı ve reasürans programını Kurulun onayına sunmak.

  c) Kurulca alınan kararların uygulanması ve Kurulun görevlerine ilişkin Sekretarya hizmetlerini yürütmek.

  ç) Sigorta şirketlerinden primleri Havuz adına tahsil etmek, Havuza zamanında devredilmeyen prim alacakları hakkında gerekli işlemleri yapmak ve Kurula bilgi vermek.

  d) Üreticileri tarım sigortaları hakkında bilgilendirmek, halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyalarını yürütmek.

  e) Genel hükümler çerçevesinde tarım sigortalarına ilişkin istatistiki bilgi üretmek, bu konuda Kurula rapor hazırlamak.

  f) Havuz kaynaklarını, belirlenen ilke ve kurallar çerçevesinde yatırıma yönlendirmek.

  g) Havuz işlerinin sağlıklı yürütülmesi bakımından, gerekli gördüğü hususlarda  Kurula öneride bulunmak.

  ğ) Havuza ait gelir ve giderler ile tüm hesap ve işlemleri özel ve ayrı kayıtlarda takip etmek.

  h) Havuzun işletilmesiyle ilgili diğer her türlü iş ve işlemleri yapmak.

  (2) Şirket, Havuz işlerinin Havuz yararına ve en iyi şekilde yürütülmesinden Bakanlık, Müsteşarlık ve Kurula karşı sorumludur.

  (3) Şirket, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamındaki görevleri gereği edindiği bilgileri herhangi bir gerekçeyle üçüncü şahıslara açıklayamaz. 

  (4) Havuza ait yazışma ve belgelerin uygun bir şekilde muhafaza edilmesi zorunludur. Şirketin faaliyetine son verilmesi, tasfiye veya iflas süreçlerine girilmesi hallerinde; şirket, Kurul tarafından yeni bir şirketle sözleşme yapılıncaya kadar görevlerini yerine getirmeye devam eder. Bu durumda Kanun ve bu Yönetmelik kapsamındaki bütün bilgi ve belgeleri Kurula iade eder.

  (5) Şirket, Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen görevler dışında başka bir işle uğraşamaz. Şirket, Havuz ile yapacağı sözleşmede belirlenen yetkileri kapsamında harcama yapabilir. Havuz adına şirketçe yapılacak aylık harcamalar, takip eden ay içerisinde Kurula sunulur.

  Reasürans

  MADDE 21 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-30/11/2012-28483)

  (1) Havuz, üstlenilen risklerin transferi amacıyla ulusal ve uluslararası sigortacılık piyasası, sermaye piyasası ve benzeri piyasalardan koruma temin edebilir.

  Sigorta şirketlerinin hak ve yükümlülükleri

  MADDE 22 - (1) Sigorta şirketlerinin hak ve yükümlülükleri şunlardır:

  a) Kurul tarafından alınan kararlara uymak ve bunları yerine getirmek.

  b) (Değişik:RG-26/12/2017-30282) Prim borçlarına karşılık ilk yıl için Kurulun belirleyeceği teminat türlerine göre Havuza 200.000.- TL (ikiyüzbin TL) sabit teminat, takip eden yıllarda ise bir önceki yıl havuza devrettikleri prim üzerinden % 10 oranında ilave teminat vermek.

  c) (Değişik: RG-22/09/2006-26297) İlgili ayda tahsil edilmesi gereken primleri, Kurul kararları çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara göre takip eden ayın en geç 20 nci günü akşamına kadar Havuza devretmek.

  (2) Sigorta şirketleri tarafından Havuza zamanında devredilmeyen primler, öncelikle teminatın nakde çevrilmesi suretiyle Şirket tarafından tahsil edilir. Devredilmeyen primlerin teminatı aşan kısmı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

  (3) (Değişik:RG-30/11/2012-28483) Sigorta şirketleri, tarım sigortası sözleşmelerini Havuz adına ve Havuz tarafından belirlenen standart poliçeler üzerinden yapar ve prim ile riskin tamamını Havuza devreder.

  (4) (Değişik:RG-30/11/2012-28483) Kanun kapsamındaki tarım sigortası teminatları münhasıran Havuz tarafından verilir. Bu teminatlar risk yönetimi açısından şartların gerekli kılması ve Kurul tarafından uygun görülmesi halinde sigorta şirketleri ile müştereken de verilebilir.

  (5) (Mülga:RG-30/11/2012-28483)

  Sigorta şirketlerinin Havuz ile sözleşmesinin sona ermesi

  MADDE 23 - (1) Mevzuata ve Kurul kararlarına uymayan sigorta şirketinin Havuz ile sözleşmesi sona erdirilir ve Havuz’dan çıkartılır. Bu şekilde Havuzdan çıkartılan sigorta şirketi, Havuza iş devredemez. Ayrılan sigorta şirketi, Havuzla sözleşmesinin geçerli olduğu müddet zarfında ve akdettiği sözleşmeler süresi bitimine kadar şirket sözleşmesinden doğan taahhüt ve vecibeleri ile bağlıdır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Riskler ve Ekspertiz İşlemleri

  Havuz tarafından teminat altına alınacak riskler

  MADDE 24 - (1) Kapsama alınacak bitkiler, bitkisel ürünler ve seralar, tarımsal yapılar, tarım alet ve makineleri ile çiftlik hayvanları için kuraklık, dolu, don, sel, taban suyu baskını, fırtına, hortum, deprem, heyelan, yangın, kaza ve zararlılar ile hayvan hastalıklarının neden olacağı zararlar ve/veya tarım sektörü bakımından önemli görülecek diğer riskler, Kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

  Havuz eksperi ve eğitimi

  MADDE 25 - (1) Kurulun, Kanun kapsamında hasar tespit işlemlerine ilişkin olarak belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda yapılacak risk inceleme ve hasar tespiti organizasyonunda görev alacak Havuz eksperlerinin eğitimi, Bakanlığın koordinasyonunda Şirket ile işbirliği halinde yapılır. Eğitim sonrası başarılı olanlar Bakanlık tarafından verilecek Tarım Sigortaları Havuzu Eksperlik Eğitim Belgesi ve aşağıdaki belgelerle birlikte Müsteşarlık nezdindeki Havuz eksperlik siciline kaydolmak amacıyla başvurur:

  a) (Değişik:RG-3/4/2012-28253)  T.C. kimlik numarası beyanı.

  b) (Değişik:RG-3/4/2012-28253)  Öğrenim belgesinin idarece onaylı örneği.

  c) (Değişik:RG-3/4/2012-28253)  Tebligata esas adres beyanı.

  ç) Düzenleniş tarihi altı aydan eski olmayan ve arşiv kaydını da içeren adli sicil belgesi.

  d) İflas veya konkordato ilan edilmediğine dair belgeler.

  e) Son altı ay içinde çekilmiş beş adet vesikalık fotoğraf.

  (2) Gerekli belgeleri tamamlayarak birinci fıkrada belirtilen sicile kaydolunanlara Müsteşarlıkça  Tarım Sigortaları Havuzu Eksperlik Belgesi verilir.

  (3) Havuz eksperlik siciline kayıt olanlar, 7397 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin 3 ve 4 üncü bentlerine uygun olarak tarım sigortaları kapsamında risk inceleme ve hasar tespit işlemlerinde görev alabilir.

  (4) Sigortaya kabul öncesinde çiftlik hayvanlarının risk inceleme işlemleri veteriner hekim ve zooteknist ziraat mühendisi, sigortalı çiftlik hayvanlarının hasar tespit işlemleri ise veteriner hekim tarafından yapılır.

  (5) Bitkiler ve bitkisel ürünlerin hasar tespit işlemleri öncelikle ziraat mühendisi, ziraat mühendisi bulunmaması durumunda ise ziraat teknikeri ve ziraat teknisyeni tarafından yapılır.

  (6) Risk inceleme ve hasar tespit işlemleri ile ilgili olarak tereddütlerin bulunması halinde, bu tereddütler  Kurulca karara bağlanır.

  (7) (Ek:RG-30/11/2012-28483) Su ürünleri sigortalarının risk incelemeleri, su ürünleri mühendisi, su ürünleri bölümü mezunu ziraat mühendisleri, balıkçılık teknoloji mühendisi ve veteriner hekimler; hasar tespitleri ise veteriner hekimle birlikte su ürünleri mühendisi, su ürünleri bölümü mezunu ziraat mühendisleri, balıkçılık teknoloji mühendislerinden birisi tarafından yapılır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Bakanlığın Görevleri ve Devlet Desteği

  Bakanlığın görev ve yetkileri

  MADDE 26 - (1) Bakanlığın görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Tarım sigortalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak, yayım, eğitim ve seminerler düzenlemek ve bu konularda Havuz ve Şirket ile işbirliği yapmak.

  b) Havuz eksperliği konusunda şirketle işbirliği halinde eğitim düzenlemek ve bu eğitimle ilgili belge vermek.

  c) Tazminat ödemelerinin, Havuzun gelir ve giderlerinin ve Havuzun iş ve işleyişi ile ilgili çalışmaların doğru ve düzenli bir şekilde yapılmasını izlemek.

  ç) Devlet prim desteğini Havuza ait banka hesabına aktarmak.

  d) Ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle sağlanacak prim desteğine ilişkin planlamalar yaparak teklifleri Bakanlar Kurulunun onayına sunmak.

  e) Kanun  ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yürütmek.

  Prim desteği

  MADDE 27 - (1) Ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle Devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarları, her yıl Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

  (2) Prim desteğine ilişkin ödenek, her yıl bütçe kanunu ile Bakanlık bütçesinde yer alır.

  (3) Bakanlık, çiftçi kayıt sistemindeki ve Bakanlıktaki diğer kayıtları dikkate alarak, Havuz veri tabanında Bakanlar Kurulu Kararınca teminat altına alınan riskler için sigorta şirketleri tarafından düzenlenecek standart poliçelere istinaden, Devlet tarafından karşılanacak toplam prim desteğini Havuz hesabına aktarır.

  (4) Prim desteğine ilişkin diğer hususlar Kurul kararı ile belirlenir.

  Hasar fazlası desteği

  MADDE 28 - (1) Havuz tarafından üstlenilen risklerin transferi amacıyla ulusal ve uluslararası piyasadan sağlanan korumanın yeterli bulunmaması halinde Bakanlar Kurulunca belirlenecek kısım Devlet tarafından taahhüt edilir.

  (2) Devlet tarafından taahhüt edilecek hasar fazlası desteğine ilişkin  usul ve esaslar Kurul kararı ile belirlenir. Kurulun teklifi üzerine Bakanlık tarafından Bakanlar Kuruluna gönderilir.

  Yardım ve borç ertelemesi

  MADDE 29 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler, 20/6/1977 tarihli ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanundan yararlanamaz.

  (2) Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen riskler, bölgeler ve ürünler dışında kalan risk, ürün ve bölgelerde 2090 sayılı Kanun kapsamında yardım yapılabilir.

  ALTINCI  BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Denetim

  MADDE 30 - (1) Havuzun ve şirketin sigortacılık uygulamaları yönüyle denetimi Müsteşarlık, diğer tüm işlemlerinin denetimi Bakanlık tarafından yapılır.

  Düzenleme yetkisi

  MADDE 31 - (1) Bakanlık ve Müsteşarlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

  (2) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda, yürürlükteki ilgili mevzuat, Kurul kararları ve Kurul ile yapılacak sözleşme hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  MADDE 32 - (1) 22/9/2005 tarihli ve 25944 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  MADDE 33 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 34 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

   

  Sigorta Ürünleri

  Sigorta branşlarına tıklayarak ilgili sigorta detayına erişebilirsiniz.

  Bitkisel Ürün Sigortası

  Sigorta yaptırmak için, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS'ye) arazi ve ürün bilgilerinizi kayıt ettiriniz veya kaydınızı güncelleyiniz.

  Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası

  Sigorta yaptırmak için, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS'ye) arazi ve ürün bilgilerinizi kayıt ettiriniz veya kaydınızı güncelleyiniz.

  Sera Sigortası

  Sigorta yaptırmak için, öncelikle Örtü Altı Kayıt Sistemi'ne (ÖKS'ye) sera ve ürün bilgilerinizi kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

  Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası

  Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne işletmenizi ve büyükbaş hayvanlarınızı kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

  Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

  Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne işletmenizi ve küçükbaş hayvanlarınızı kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

  Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

  Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlarınız ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanlarınızı kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

  Su Ürünleri Hayat Sigortası

  Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne (Su Ürünleri Kayıt Sistemi – SKS) işletmenizi kayıt ettiriniz veya işletme kaydınızı güncelleyiniz.

  Arıcılık Sigortası

  Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne (Arıcılık Kayıt Sistemi – AKS) plakalı kovanlarınızı kayıt ettiriniz veya kaydınızı güncelleyiniz.