TARSİM | Tarım Sigortaları                            

Bitkisel Ürün Sigortası

SİGORTA KAPSAMI VE SİGORTALANAN TEHLİKELER

Bu Sigorta ile, Tarım ve Orman Bakanlığı 'nca belirlenen kayıt sistemlerine kayıtlı olan parsellerde (açık alan) yetiştirilen bitkisel ürünlerde ve/veya meyve ağaçları, çay ve asmaların kendileri ile fidanlarında, süs bitkisi fidanlarında, bağ ve meyve bahçeleri için dolu ağı ve örtü ile destek (telli terbiye) sistemlerinde; aşağıda belirtilen risklerin doğrudan neden olacağı maddi zararları sigorta bedeline kadar teminat altına alınır.

Bitkisel ürün sigortası kapsamında ürün ile ağaç ve fidan birbirinden ayrı olarak sigortalanır.

Tüm bitkisel ürünler için;

 1. Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, taşıt çarpması, sel ve su baskınının ürünlerde neden olduğu miktar kaybı,
 2. Dolunun yaş meyve, yaş sebze ve kesme çiçeklerde neden olduğu kalite kaybı,
 3. Yaban domuzunun tarla ürünlerinde, sebzelerde, fidanlarda ve çilekte neden olduğu miktar kaybı,
 4. Kuşların, ayçiçeği (yağlık), ayçiçeği (çerezlik) ürünleri ile ayçiçeği (sertifikalı tohumluk) ürününün olgunlaşma ve hasat döneminde tabla üzerindeki tohumları yemesi suretiyle ortaya çıkan miktar kaybı,
 5. Yağmur riskinin, pamuk ve pamuk (sertifikalı tohumluk) ürününde kozaların açılmasından itibaren hasada kadar olan dönemde, açılmış kozalarda neden olduğu miktar kaybı,
 6. Don riskinin, meyve fidanlarında ve bağ fidanlarında neden olduğu miktar kaybı zararı

dolu paketi olarak teminat kapsamına alınmaktadır.

Bu sayılan risklere ilave ve ek prim ile isteğe bağlı olarak,

 1. Don riskinin yaş meyvelerde, yağgülünde ve enginarda neden olduğu miktar kaybı,
 2. Dolu ağı ve örtü ile destek (telli terbiye) sistemleri ve bu sistemlerin altında bulunan ürünlerde; dolu, dolu ağırlığı, kar ağırlığı, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, taşıt çarpması risklerinin neden olduğu zararlar,
 3. Yağmur riskinin; kiraz ve üzüm ürünlerinde olgunlaşma ve hasat dönemlerinde neden olduğu miktar kaybı ile taze tüketime yönelik olarak üretilen incirlerde olgunlaşma ve hasat dönemlerinde yol açtığı kalite kaybı, kurutmalık amaçlı üretilen incirlerde olgunlaşma ve buruklaşma dönemlerinden hasada kadar olan dönemde neden olduğu miktar ve kalite kaybı,
 4. Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, taşıt çarpması, sel ve su baskını, yaban domuzu zararı risklerinin, arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf ve kaplıca buğday ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarının sap kısmında neden olduğu miktar kaybı,
 5. Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, taşıt çarpması, sel ve su baskını risklerinin, salamuralık yaprak üretimi yapılan asmaların yapraklarında neden olduğu miktar kaybı,
 6. Sıcak havanın, altıntop, limon, mandalina, portakal ürünlerinde çiçeklenme, meyve tutumu ve küçük meyve dönemlerinde kuruma, dökülme; üzümlerde ise çiçeklenme ve tane bağlama dönemlerinde salkımlarda tane tutumunun gerçekleşmemesi ve tanede büyümenin durması, kuruması ve dökülmesi şeklinde neden olduğu miktar kaybı,
 7. Don riskinin, şekerpancarı, kabak (çerezlik), domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz ürünlerinde fide ve yapraklanma döneminde yeniden ekim dikime neden olacak şekilde meydana getirdiği zararlar.

teminat kapsamına alınabilmektedir.

İsteğe bağlı ek teminatlar tek başına alınamaz.

Ayrıca, ekonomik olarak verime yatmış meyve ağaçları, çay ve asmaların kendileri ile fidanlarında, süs bitkisi fidanlarında; dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, taşıt çarpması ve kar ağırlığı riskleri ile fidanlarda yaban domuzu zararı riski ile meyve ve bağ fidanlarında don riskinin neden olduğu tam hasarlar (*) üründen bağımsız olarak sigorta ettirilebilir. Ekonomik olarak verime yatmış meyve ağaçları, çay ve asmaların kendilerinin sigortalanmasından önce, döneminin uygun olması koşulu ile öncelikle ürünün sigortalanması şartı aranır. Ürünün sigortalanma döneminin uygun olmaması halinde bu şart aranmaz.

(*) Tam hasar; teminat altındaki riskler nedeniyle meyve ağaçları, çay ve asmaların kendilerinde 3 yıllık verimin tamamen kaybına; meyve ağaçlarının, çayın, asmaların ve süs bitkilerinin fidanlarında ise fidan özelliklerini kaybetmelerine yol açan zararları ifade eder.

POLİÇELEŞME SÜRECİ

Çiftçinin, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair Tarım ve Orman Bakanlığı 'nca belirlenen kayıt sistemlerindeki kayıtlarını güncellemiş olması gerekmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı 'nca belirlenen kayıt sistemlerindeki kayıtlarını güncellemiş olan çiftçi ürününü sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM'e) üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Sigorta şirketi veya acente Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM'in) sistemine girerek çiftçi bilgilerinin sorgulanmasını yapar. Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar doğrultusunda acente sistemde poliçeyi tanzim eder. Tanzim edilen poliçe için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki Aydınlatma Metni, Poliçe Bilgilendirme Formu, Poliçe çıktıları TARSİM tarafından sigortalı üreticilerimize tercihine göre SMS veya e-posta olarak gönderilir. Sigortalı üreticimiz poliçesini çıktı olarak almayı tercih ederse, acente öncelikle; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki Aydınlatma Metni, Poliçe Bilgilendirme Formunu iki nüsha olarak sistemden alır ve birer nüshasını sigortalıya imza karşılığı verir. Sonrasında tanzim edilen poliçeden iki nüsha düzenleyerek bir nüshasını sigorta ettiren/sigortalıya verir.

Büyükbaş Hayvan Hayat sigortası

PRİMLERİN ÖDENMESİ

Bitkisel Ürün Sigortasında, dolu paket poliçelerinde yazılı primin %50' si Devlet tarafından karşılanır. Bununla birlikte, meyve ürünlerinde, ek olarak alınan don riski, meyve ve bağ fidanlarında don riski ile şekerpancarı, kabak (çerezlik), domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz ürünlerinde fide ve yapraklanma döneminde yeniden ekim dikime neden olacak don riski için; don priminin 2/3'ü Devlet tarafından karşılanır.

Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %15' i peşin alınır; kalan prim tutarı da en geç poliçe bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde tahsil edilir.

Ağaç/Fidan Sigortaları poliçelerinde ise sigortalı tarafından ödenecek olan primin %15' i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.

HASAR İHBAR / EKSPERTİZ / ÖDEME SÜRECİ

Bitkisel Ürün Sigortasında, teminat kapsamında olan bir riskin gerçekleşmesi halinde; sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren, don hasarlarında 10 günü, diğer hasarlarda 15 günü aşmamak üzere Sesli Yanıt Sistemi uygulamasının yanı sıra, TARSİM Mobil Uygulama, tarsim.gov.tr üzerinde yer alan Poliçe sorgulama/hasar ihbarı ekranı veya acenteler aracılığıyla da Bitkisel Ürün Sigortası branşındaki poliçeleri için Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM'e) hasar ihbarında bulunabilir.

Hasar tespitleri Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından görevlendirilen eksperler tarafından yapılır. Hasar dosyasının tamamlanmasından sonra, kesinleşmiş tazminat miktarları, en geç 30 gün içinde yine Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından sigortalıya, banka kanalıyla ödenir. Tazminat, hasat tarihinden önce ödenmez. Ancak, ürünün tamamen hasarlanması halinde tazminat sigortacılık ilkeleri dahilinde poliçe bitiş tarihinden önce ödenir.

Erken bir gelişme devresinde sigortalı ürünün hasara uğraması durumunda; Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından, aynı ürünün veya farklı bir ürünün yeniden ekim/dikimine karar verilmesi halinde, sigortalının, hasar tarihine kadar, mevcut ürüne yapmış olduğu ekim/dikim ve bakım masrafları karşılığı olarak, Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlarında belirtildiği şekilde ödeme yapılır.

Büyükbaş Hayvan Hayat sigortası