TARSİM | Tarım Sigortaları                            

Su Ürünleri Hayat Sigortası

SİGORTA KAPSAMI VE SİGORTALANAN TEHLİKELER

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirlenen kayıt sistemlerine kayıtlı tesislerde yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türleri ile kafes ve ağlarda, aşağıda belirtilen haller nedeniyle, meydana gelen zararlar Su Ürünleri Sigortası Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde aşağıda belirtilen risklere karşı teminat kapsamına alınır.

Teminat Kapsamı

 Bu sigorta, sigortaya kabul edilen su ürünlerinde,

 1. a) Her türlü hastalık (Sigortanın başlangıcından önce mevcut olan hastalıklar ve poliçe başlangıç tarihinden itibaren 14 günlük bekleme süresi içinde, ortaya çıkan (paraziter, bakteriyel, mikrobiyel, viral ve mantari) hastalıklar hariç olmak üzere),
 2. b) Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,
 3. c) Fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri,
 4. ç) Kazalar,
 5. d) Predatörler,
 6. e) Alg patlaması,
 7. f) Kafesler/ havuzlar arası balık aktarımları,

nedeniyle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu, sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararı temin eder

İsteğe Bağlı Ek Riskler ve Unsurlar

Sigortalının isteğine bağlı olarak aşağıdaki riskler ve unsurlar; yapılacak değerlendirme veya risk inceleme sonucuna göre ek prim alınması koşuluyla poliçe kapsamına ilave edilir.

 1. a) Hırsızlık

Poliçede belirlenen sigortalı yerde;

 • Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
 • Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma, dalma veya aşma suretiyle girilerek,
 • Kaybolan, çalınan, haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
 • Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,
 • Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle,

yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle poliçede belirtilen adresteki sigortalı su ürünlerinde, kafes ve ağlarda (kafes ve ağları poliçeye dahil edildi ise) doğrudan meydana gelen zararlar.

 1. b) Terör, Grev, Lokavt, Kargaşa ve Halk Hareketleri
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, poliçede belirtilen adresteki sigortalı su ürünlerinde, kafes ve ağlarda (kafes ve ağları poliçeye dahil edildi ise) doğrudan meydana gelen zararlar.
 • Grev, lokavt, kargaşa veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu ölümler ve fiziksel kayıplar sonucunda poliçede belirtilen adresteki sigortalı su ürünlerinde, kafes ve ağlarda (kafes ve ağları poliçeye dahil edildi ise) doğrudan meydana gelen zararlar.

c)Kafes ve Ağları

 • Fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri,
 • Kazalar,
 • Predatörler

nedeniyle kafes ve ağlarında meydana gelen maddi zararlar Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlara göre temin eder.

POLİÇELEŞME SÜRECİ

Su ürünleri yetiştiricisi, su ürünlerini sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM' e) üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), sigorta ettirenin/sigortalının beyanı ile düzenlenen önbilgi formunun sisteme kayıt edilmesiyle risk inceleme/değerlendirme organizasyonunu başlatır. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından yaptırılan risk inceleme/değerlendirme işleminin sonucuna göre Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar doğrultusunda acente sistemde poliçeyi tanzim eder. Tanzim edilen poliçe için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki Aydınlatma Metni, Poliçe Bilgilendirme Formu, Poliçe çıktıları TARSİM tarafından sigortalı üreticilerimize tercihine göre SMS veya e-posta olarak gönderilir. Sigortalı üreticimiz poliçesini çıktı olarak almayı tercih ederse, acente öncelikle; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki Aydınlatma Metni, Poliçe Bilgilendirme Formunu iki nüsha olarak sistemden alır ve birer nüshasını sigortalıya imza karşılığı verir. Sonrasında tanzim edilen poliçeden iki nüsha düzenleyerek bir nüshasını sigorta ettiren/sigortalıya verir.

su ürünleri sigortası

PRİMLERİN ÖDENMESİ

Su Ürünleri Hayat Sigortasında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanır. Yetiştirme planında beyan edilen aylık ortalama stok değeri üzerinden hesaplanan depo-geçici- prim tutarının Sigortalı tarafından ödenecek kısmının %25'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir. Poliçe bitiminde; yetiştirme süresi boyunca gerçekleşmiş olan aylık ortalama stok değerleri esas alınarak yapılan prim hesabına göre gerekli prim ayarlaması yapılır.

HASAR İHBAR / EKSPERTİZ / ÖDEME SÜRECİ

Su Ürünleri Hayat Sigortasında, teminat kapsamındaki herhangi bir riskin gerçekleşmesi halinde, sigorta ettiren/sigortalı tarafından en geç 24 saat içinde, Tarım Sigortaları Havuzu’ nun (TARSİM'i n), poliçede belirtilen telefon numaralarına hasar ihbarı yapılır. Ayrıca; “TARSİM MOBİL ve TARSİM WEB” uygulamaları ile sigortalı/sigorta ettiren tarafından zamandan ve mekândan bağımsız olarak hasar ihbarları doğrudan yapılabilmektedir.

Su Ürünleri Hayat Sigortasında; Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından görevlendirilen Tarım Sigortaları Havuz Eksperi, hasar ihbarı yapılan su ürünleri stoklarını en kısa süre içerisinde görüp, gerekli incelemesini yaparak "Hasar Raporunu” düzenler. Hasar dosyası tamamlanarak, kesinleşmiş olan tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

su ürünleri sigortası