TARSİM | Tarım Sigortaları                            

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Sigorta Kapsamına Ait Sorular

Devlet Destekli Tarım Sigortası branşları nelerdir?

Devlet Destekli Tarım Sigortaları, aşağıdaki branşlarda faaliyet göstermektedir:

 • Bitkisel Ürün Sigortası
  • Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası
  • Ağaç / Fidan Sigortası
  • Gelir Koruma Sigortası
  • Alçak Tünel Sigortası
 • Sera Sigortası
 • Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası
 • Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası
 • Kümes Hayvanları Hayat Sigortası
 • Su Ürünleri Hayat Sigortası
 • Arıcılık Sigortası

Bitkisel Ürün Sigortası kapsamında meyveler hangi risklere karşı sigortalanabilmektedir?

Meyveler dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması ile sel ve su baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybına ve dolu riskinin neden olduğu kalite kaybına karşı sigortalanabilmektedir. Meyveler bu risklere ilave olarak, çiçeklenme dönemi de dahil olmak üzere "don" riskinin neden olduğu miktar kaybı için isteğe bağlı olarak güvence altına alınabilmektedir.

Açık alanda bağ ve meyvelerde koruyucu olarak kullanılan dolu ağı ve örtü ile destek (telli terbiye) sistemleri için, dolu paket kapsamındaki riskler, kar ağırlığı ve dolu ağırlığı riski, kiraz ve üzüm ürünlerinde yağmur riskinin olgunlaşma ve hasat döneminde neden olduğu miktar kaybı ile taze tüketime yönelik olarak üretilen incirlerde olgunlaşma ve hasat dönemlerinde yol açtığı kalite kaybı, kurutmalık amaçlı üretilen incirlerde olgunlaşma ve buruklaşma dönemlerinden hasada kadar olan dönemde neden olduğu miktar ve kalite kaybı, sıcak havanın üzümde çiçeklenme ve tane bağlama dönemlerinde salkımlarda tane tutumunun gerçekleşmemesi ve tanede büyümenin durması, kuruması ve dökülmesi ile altıntop, limon, mandalina, portakal ürünlerinde çiçeklenme, meyve tutumu ve küçük meyve dönemlerinde kuruma, dökülme şeklinde neden olduğu miktar kaybı, salamuralık yaprak üretimi yapılan asmaların yapraklarında dolu paket kapsamındaki risklerin neden olduğu miktar kaybı isteğe bağlı olarak ek prim ödemek suretiyle, dolu pakete eklenebilmektedir.

Ayrıca, meyve ağaçları ve asmaların kendileri ile fidanları ile süs bitkisi fidanları, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel ve su baskını, kar ağırlığı, taşıt çarpması risklerinin; sadece fidanlar ve bunlara ek olarak yaban domuzu zararı riskinin ve meyve ve bağ fidanları don riskinin neden olduğu tam hasarlara karşı teminat kapsamındadır.

Bitkisel Ürün Sigortası kapsamında tarla ürünleri, sebzeler ve kesme çiçekler hangi risklere karşı sigortalanabilmektedir?

Tarla ürünleri, sebzeler ve kesme çiçekler "dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan ve deprem ile sel ve su baskını, yaban domuzu zararı, taşıt çarpması" risklerinin neden olduğu miktar kaybına, ayrıca Ayçiçeği (Yağlık), Ayçiçeği (Çerezlik) ürünleri ile Ayçiçeği (Sertifikalı Tohumluk) ürünleri kuşların olgunlaşma ve hasat döneminde tabla üzerindeki tohumları yemesi suretiyle ortaya çıkan miktar kaybına ve Pamuk ve Pamuk (Sertifikalı Tohumluk) ürünleri de yağmurun kozaların açılmasından itibaren hasada kadar olan dönemde, açılmış kozalarda neden olduğu miktar kaybına; sebze ve kesme çiçekler, dolu riskinin neden olduğu kalite kaybına karşı sigortalanabilmektedir. Ayrıca, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf ve kaplıca buğday ürünleri için sap unsuru, yağ gülünde don teminatı isteğe bağlı olarak güvence altına alınabilmektedir.

Bunların yanında don riskinin şekerpancarı, kabak (çerezlik), domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz ürünlerinde ürünün, fide ve yapraklanma döneminde yeniden ekim dikime neden olacak şekilde meydana getirdiği zararlar da isteğe bağlı olarak teminat altına alınabilir.

Ayrıca, çay ve çay fidanları dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel ve su baskını, kar ağırlığı, taşıt çarpması risklerine, sadece fidanlar bu risklere ilaveten yaban domuzu zararı riskine karşı teminat kapsamındadır.

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasının kapsamı nedir?

Kuru tarım alanlarında üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluk ürünleri, köy genelinde gerçekleşen kuraklık, don, sıcak rüzgar ve sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış ile dolu paketi (Dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, deprem, yaban domuzu zararı, taşıt çarpması) dışındaki risklerin neden olduğu verim kaybına karşı güvence altına alınabilir.

Ayrıca; buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarının sap kısmı isteğe bağlı olarak ek prim karşılığında teminat kapsamına alınabilmektedir.

Sera Sigortasının kapsamı nedir?

Risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre teminat kapsamına alınabilen seralar ve içindeki bitkisel ürünler, dolu, deprem, taşıt çarpması, fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, kar ağırlığı riskleri nedeniyle sera içindeki sigortalı bitkisel ürünlerde meydana gelen miktar kayıpları ile sera konstrüksiyonu, örtü malzemesi ve sera içindeki teknik donanımda meydana gelen zararlara karşı sigortalanabilmektedir. Ayrıca poliçede teminat altına alınmış risklerden birinin gerçekleşmesi halinde seranın cam örtü malzemesi ve/veya konstrüksiyon kıymetlerinin doğrudan bir zarara uğraması sonucu enkazın sökülmesi, kaldırılması, temizlenmesi, taşınması masrafları, enkaz kaldırma masrafı teminatı olarak kapsama alınır.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasının kapsamı nedir?

Risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre, sigortalanmaya uygun, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı süt ve besi sığırları ile mandalar, aşağıdaki risklere karşı güvence altına alınabilmektedir.

 • Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
 • 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na" göre ihbarı mecburi olan hastalıklardan; mavi dil, rift vadisi humması, bulaşıcı sığır plörapnömonisi (contagious bovine pleuropneumonia), enzootik sığır löykozu, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD), bulaşıcı stomatitis (Veziküler Stomatitis) hastalıkları,
 • Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
 • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,>
 • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
 • Yangın veya infilâk,

sebebiyle meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü, sonucu sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararlar,

Ayrıca; sigortalının isteğine bağlı ek prim alınması koşuluyla,

 • Hastalıklardan arilik belgesine sahip ve bio güvenlik önlemlerini almış işletmelerde, işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşuluyla; şap hastalığı nedeniyle meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar,
 • Poliçede belirlenen sigortalı yerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar,
 • Grev, lokavt veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar,

teminat altına alınabilmektedir.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasının kapsamı nedir?

Risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre, sigortalanmaya uygun, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı koyun ve keçi ile damızlık koç ve tekeler, aşağıdaki risklere karşı güvence altına alınabilmektedir.

 • Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na göre ihbarı mecburi olan hastalıklardan; mavi dil, koyun ve keçi vebası (PPR), koyun- keçi çiçeği, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD), rift vadisi humması, hastalıkları,
 • Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
 • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
 • Yangın veya infilâk

sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler nedenleriyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararlar,

Ayrıca; sigortalının isteğine bağlı ek prim alınması koşuluyla,

 • Poliçede belirlenen sigortalı yerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar.
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar,
 • Grev, lokavt veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar,

teminat altına alınabilmektedir.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortasının kapsamı nedir?

Kapalı alanda üretimi yapılan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış, risk inceleme değerlendirme sonucuna göre sigortalanmaya uygun tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları, aşağıdaki risklere karşı güvence altına alınabilmektedir:

 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
 • Her türlü kaza ve zehirlenmeler,
 • Jeneratör, fan ve benzeri ekipmanlarda meydana gelen arızalar,
 • Her türlü doğal afetler,
 • Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler nedeniyle, sigortalının doğrudan doğruya uğradığı zararlar,

Ayrıca; sigortalının isteğine bağlı ek prim alınması koşuluyla,.

 • Salmonella test sonuçları menfi olan işletmelerde pullorum ve kanatlı tifosu (tavuk tifosu) hastalıkları nedeniyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu?nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, meydana gelen ölümler, mecburi kesimler sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar,
 • Grev, lokavt, kargaşa veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu ölümler, mecburi kesimler sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar,

teminat altına alınabilmektedir.

Su Ürünleri Hayat Sigortasının kapsamı nedir?

Risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre sigortalanmaya uygun tesislerde yetiştirilen alabalık, çipura, levrek, orkinos, mersin ve granyöz vb. balıklarınız, aşağıdaki risklere karşı güvence altına alınabilmektedir:

 • Genel şartların A.3 maddesinin (a ve b) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere her türlü hastalık,
 • Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,
 • Fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri,
 • Kazalar,
 • Predatörler,
 • Alg patlaması,
 • Kafesler/ havuzlar arası balık aktarımları.

Ayrıca isteğe bağlı olarak, yapılacak risk inceleme, değerlendirme sonucuna göre ek prim alınması koşuluyla;

 • Poliçede belirlenen sigortalı yerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı su ürünlerinde ve poliçeye dahil edildi ise kafes ve ağlarda doğrudan meydana gelen zararlar,
 • Kafes ve ağlarda, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri, kazalar ve predatörler nedeniyle meydana gelen zararlar
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu?nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, poliçede belirtilen adresteki sigortalı su ürünlerinde, kafes ve ağlarda (kafes ve ağları poliçeye dahil edildi ise) doğrudan meydana gelen zararlar,
 • Grev, lokavt, kargaşa veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu ölümler ve fiziksel kayıplar sonucunda poliçede belirtilen adresteki sigortalı su ürünlerinde, kafes ve ağlarda (kafes ve ağları poliçeye dahil edildi ise) doğrudan meydana gelen zararlar

teminat altına alınabilmektedir.

Arıcılık Sigortasının kapsamı nedir?

Risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre sigortalanmaya uygun, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca belirlenen kayıt sistemlerine kayıtlı olan, plakalı kovanlar, fırtına, hortum, yangın, heyelan ve deprem ile sel ve su baskını, taşıt çarpması, vahşi hayvan saldırısı, kovanların nakliyesi esnasında oluşabilecek çarpma, çarpışma, devrilme, yanma gibi risklere karşı sigortalanabilmektedir.

Bitkisel Ürün Sigortasında hangi riskten kaynaklanan kalite kaybı teminatı hangi ürünlere verilmektedir?

Sadece dolu riskinden kaynaklanan kalite kaybı teminatı yaş meyve, sebze ve kesme çiçeklere verilmektedir. Diğer risklerden kaynaklanan kalite kaybı teminatı verilmemektedir.

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında teminat dışında olan durumlar nelerdir?

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda teminat dışında kalan bazı durumlar aşağıdaki şekilde olup, detaylı bilgi Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası Genel Şartları' nda yer almaktadır.

 • Sigorta ettirenin/sigortalının veya fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kastından veya ağır kusurundan kaynaklanan hasarlar ve kayıplar,
 • Ürünlerin kalitesinde meydana gelen zararlar,
 • Yabancı ot, hastalık ve zararlılar ile yaban hayvanların neden olduğu kayıplar,
 • Dolu paketi kapsamındaki riskler (dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, taşıt çarpması, yaban domuzu zararı) nedeni ile meydana gelen hasarlar,

teminat dışında kalan bazı hallerdir.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında sigorta süresi ne kadardır?

Sigorta süresi, 12 ay veya 18 aydır. Süt sığırları ve mandalar, 11'inci günden itibaren 7 yaşına kadar (7 yaş dahil), sigortalanan hayvanın geçmiş 3 yıllık poliçe döneminde kesintisiz sigortalanması koşulu ile 9 yaşına kadar (9 yaş dahil), erkek besi sığırları ise 11'inci günden itibaren 3 yaşına kadar (3 yaş dahil) 3, 6, 9, 12 veya 18 aylık sigorta süreleriyle sigortaya kabul edilmektedir.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında teminat dışında olan durumlar nelerdir?

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası'nda teminat dışında kalan bazı durumlar aşağıdaki şekilde olup, detaylı bilgi Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları'nda yer almaktadır.

 • Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, kuduz, sığırların nodüler ekzantemi (Lumpy skin), sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE) ve ek teminat olarak poliçeye dâhil edilmemesi halinde; şap ve şap'a bağlı sekonder enfeksiyonlar ile A.2.1.1.b maddesinde belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na göre ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar,
 • Ek teminat olarak poliçeye dâhil edilmemesi halinde hırsızlık,
 • Sigortalı hayvanın kaybolması ve değiştirme halleri,
 • Sigortalanacak damızlık, süt ve erkek besi sığırlarına mıknatıs yutturulmaması durumunda, RPT ve buna bağlı hastalıklar,
 • Poliçe başlangıç tarihinden önce meydana geldiği tespit edilen hasarlar,
 • Kalıtsal anomalilere bağlı, her türlü hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesim hasarları,
 • Herhangi bir patolojik hastalığa bağlı olmaksızın gerçekleşen, süt verimi ve diğer verimlerdeki düşüklük nedeniyle meydana gelen kesimler,
 • Hayvanların nakliyesi sırasında veya nakliyat ertesi yol stresi nedeniyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesimler,
 • Hayvanların nakliyesi sırasında veya nakliyat ertesi yol stresi nedeniyle meydana gelen, ölü doğum ve yavru atmalar,
 • Badhuy, huysuzluk ve galactophagia nedeniyle, meydana gelen mecburi kesimler,
 • Tarife ve Talimatlar doğrultusunda kimliklendirmesi yapılmamış hayvanlar,
 • Dar kapsamlı poliçelerde her türlü hayvan hastalığı sonucu meydana gelen ölüm, zorunlu kesim, yavru atma, yavru ölümü zararları teminat kapsamı dışında kalan durumlardır.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasında sigorta süresi ne kadardır?

Sigorta süresi, 12 ay veya 18 aydır. Koyun, keçi ile koç ve tekeler, 11. günden itibaren başlamak üzere 5 yaşına kadar (5 yaş dâhil) sigortaya kabul edilmektedir.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasında teminat dışında olan durumlar nelerdir?

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası'nda teminat dışında kalan bazı durumlar aşağıdaki şekilde olup, detaylı bilgi Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları'nda yer almaktadır.

 • Koyun ve keçi brucellozu, kuduz, scrapie, anthrax ve A.2.1.1.b maddesinde belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na göre ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar,
 • Değiştirme halleri ve nedeni ispat edilemeyen kayıplar,
 • Poliçe başlangıç tarihinden önce meydana geldiği tespit edilen; hasarlar ve kalıtsal anomalilere bağlı her türlü hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,
 • Koyun ve keçilerde endo denilen iç ve ekto denilen dış parazit mücadelesinin yapılmaması halinde, bu hastalıklardan meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,
 • Tarife ve Talimatlar doğrultusunda kimliklendirilmesi yapılmamış hayvanlar,
 • Dar kapsamlı poliçelerde her türlü hayvan hastalığı sonucu meydana gelen ölüm, zorunlu kesim,

teminat dışı kalan bazı durumlardır.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortasında sigortaya kabul edilebilecek hayvanların yaşları nasıl olmalıdır?

Sigortaya kabul edilebilecek hayvanların yaşları şöyledir;

 • 1 günlükten 45 günlüğe kadar broiler civcivleri,
 • 1 günlükten 16 haftalığa kadar yumurta tavuğu civcivleri,
 • 17 haftalıktan 18 aylığa kadar yumurta tavukları,
 • 1 günlükten 26 haftalığa kadar damızlık ve ana damızlık civcivler,
 • 27 haftalıktan 20 aylığa kadar damızlık ve ana damızlık tavuklar,
 • 1 haftalıktan 57 haftalığa kadar damızlık hindiler,
 • 1 günlükten 16 haftalığa kadar dişi besi hindileri,
 • 1 günlükten 20 haftalığa kadar erkek besi hindileri,
 • 3 aylıktan 15 yaşa kadar deve kuşları,
 • Açık ve yarı açık sistemlerde yetiştirilen tavuk, hindi, devekuşu, kaz ve ördekler.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortasında teminat dışında olan durumlar nelerdir?

 • 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na göre ihbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar,
 • Açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için her türlü hastalıklar ve vahşi hayvan saldırıları,
 • Kanibalizm, tüy ve yumurta yeme, gagalama veya benzeri kötü alışkanlıklar,
 • Hayvanların kongenital sakatlıkları ve normal gelişememeleri,
 • Poliçe başlangıç tarihinden itibaren, viral, mikrobiyel ve paraziter hastalıklarda 3 günlük bekleme süresi içinde meydana gelen hastalıklar nedeniyle sigortalı hayvanların ölmesi, itlafı ve mecburi kesimi,
 • Hırsızlık ve yer değiştirme halleri,
 • Genel şartlarda belirtilen aşı programındaki aşıların yaptırılmaması, karantina tedbirlerine uyulmaması ve gerekli tedbirlerin alınmaması sonucunda meydana gelebilecek hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,

teminat dışı kalan bazı hallerdir.

Su Ürünleri Hayat Sigortasında teminat dışında olan durumlar nelerdir?

Su Ürünleri Hayat Sigortası'nda teminat dışında kalan bazı durumlar aşağıdaki şekilde olup, detaylı bilgi Su Ürünleri Hayat Sigortası Genel Şartları'nda yer almaktadır.

 • Sigortanın başlangıcından önceki mevcut hastalıklar,
 • Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 14 günlük bekleme süresi içinde ortaya çıkan paraziter, bakteriyel, mikrobiyel, viral ve mantari hastalıklar,
 • Stokların yumurta ve larva dönemi ile yavruların tesise geldikten sonraki ilk 5 günlük dönemi,
 • Denizdeki kafeslerde yanlış ağ kullanımı veya balıkların sınıflandırılmasının (boylama) doğru yapılmaması nedeniyle meydana gelecek yara ve sıyrıklar,
 • Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesinden sonra meydana gelen dolaylı hasarlar teminat dışında kalan hallerdir.

Arıcılık Sigortası'na kabul şartları nelerdir?

 • Tarım ve Orman Bakanlığı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olunması,
 • İşletmede bulunan, Tarım ve Orman Bakanlığı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan bütün kovanların sigorta edilmesi,
 • Kovanların plakalı olmasıdır,

Arıcılık Sigortasında teminat dışında olan durumlar nelerdir?

Arıcılık Sigortası'nda teminat dışında kalan bazı durumlar aşağıdaki şekilde olup, detaylı bilgi Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası Genel Şartları'nda yer almaktadır.

 • Hırsızlık, değiştirme halleri, nedeni ispat edilemeyen kayıplar ve arının kovanı terk etmesi,
 • Zirai ilaçlama sonucunda kovanların sönmesi,
 • Arının zarar gördüğü her türlü hastalık,
 • Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesine bağlı olarak, ortaya çıkan dolaylı zararlar,
 • Sigortalı kovanların sevkiyatında, kovanların nakliye aracına yüklenmesi, aktarılması ve boşaltılması sırasında meydana gelecek zararlar,

teminat dışında kalan bazı hallerdir.

Poliçe İşlemlerine Ait Sorular

Devlet Destekli Tarım Sigortası poliçesi nasıl yaptırılır?

Üretici ve yetiştiriciler, tarım sigortası yaptırmak için, bitkisel ürünlerini, seralarını, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını, kümes hayvanlarını, su ürünlerini ve kovanlarını Tarım ve Orman Bakanlığı'nca belirlenen kayıt sistemlerine kaydettirmeli ve gerekli durumlarda kayıtlarını güncellemelidir.

TARSİM acentesi olmak için ne yapılmalıdır?

TARSİM poliçeleri, Tarım Sigortaları Havuzu adına sigorta sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri tarafından düzenlenmektedir. Acente talepleri ile ilgili olarak ilgili sigorta şirketleri ile bağlantıya geçilmesi gerekmektedir.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS'ye) hatalı kayıt girilmiş ise ne yapılmalıdır?

Hatalı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydının yapıldığı İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden kaydın düzeltilmesi gerekmektedir.

Poliçe düzenlemeden önce tahmini prim nasıl hesaplanır?

www.tarsim.gov.tr internet sitesinden, "Online Prim Hesabı" menüsünden, tahmini prim hesaplama işlemi yapılabilmektedir. Burada hesaplanan primler, rehber primler olup; gerçek, parsel bazında veya hayvan sayılarına göre poliçe tanzimi sırasında hesaplanacak primlerle farklılık gösterebilir.

Üreticinin ödeyeceği primler belirlenirken hangi kriterler göz önünde bulunduruluyor?

Uzun yıllara dayalı istatistiksel veriler, aktüeryal çalışmalar, her bir riskin ürün ve lokasyon ve işletme bazında hasar-prim dengesi, hasar büyüklüğü ve hepsinden önemlisi primlerin üretici tarafından ödenebilirliği dikkate alınarak gerekli düzenlemeler sigortacılık esaslarına dayalı olarak yapılmaktadır.

Devlet Destekli Tarım Sigortalarında poliçe ile ilgili değişiklikler ve poliçe iptali nasıl yapılabilir?

Bitkisel Ürün Sigortasında, poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, sigorta şirketi ve acenteler tarafından poliçede dain-i mürtehin şerhi yok ise sistemde ki parametreler çerçevesinde zeyil işlemleri ve başlangıcında iptal zeyli yapılabilir. Poliçe son kabul tarihine kadar poliçede dain-i mürtehin şerhi yok ise sistemde ki parametreler çerçevesinde zeyil işlemleri ve iptal zeyil işlemleri, ilgili sigorta şirketlerinin genel müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Son kabul tarihinden sonraki primi etkileyen tüm talepler için TARSİM Genel Müdürlüğü'ne, sigorta şirketi aracılığı ile yazılı olarak, başvurulması gerekmektedir. Hayvan Hayat Sigorta Branşı Poliçelerinin iptali, poliçeden hayvan çıkarma, sigorta bedeli değişikliği poliçeye hayvan ekleme, dain mürtehin zeyil talepleri vb. için acentenize veya poliçeyi tanzim eden Sigorta Şirketinin Genel Müdürlüğü Tarım Servisi / Yetkilisine müracaat etmeniz gerekmektedir.

Diğer tarım sigortaları branşlarında, mebdeinden iptal; ilgili branşların Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlarında belirtildiği gibi uygulanır.

Hasar İşlemlerine Ait Sorular

Bitkisel Ürün Sigortasında, hasar ihbarı ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?

Bitkisel Ürün Sigortası branşında poliçe sahibi olan üreticiler, Sesli Yanıt Sistemi ile zamandan ve mekandan bağımsız olarak, telefon üzerinden 7/24 hasar ihbarında bulunabilir.

Sigortalı üreticiler, hasar ihbarında bulunmak için; Alo TARSİM 172 numaralı çağrı merkezini aradıktan sonra "3"ü tuşlayarak, poliçe numarasını ve ardından T.C. kimlik numarası ya da vergi numarasını, hasar tarihini ve hasar nedenini tuşlayıp, kolaylıkla ve hızlı bir şekilde hasar ihbar kaydını oluşturabilir.

Üreticiler, Sesli Yanıt Sistemi uygulamasının yanı sıra, TARSİM Mobil Uygulama, tarsim.gov.tr üzerinde yer alan Poliçe sorgulama/hasar ihbarı ekranı ve acenteler aracılığıyla da Bitkisel Ürün Sigortası branşındaki poliçeleri için hasar ihbarında bulunabilir.

Bitkisel Ürün Sigortasında, teknik olarak hasar tespitinin doğru, hatasız ve zamanında yapılmasını sağlayacak sürede, ihbarda bulunulması gerekmektedir.

Sigortalı, hasar ihbarını sigortacı, sigorta şirketi ya da acentesi aracılığıyla, sistem üzerinden rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren en kısa sürede TARSİM'e yapar. Ancak, bu süre rizikonun gerçekleşme tarihinden itibaren don hasarlarında 10 günü, diğer hasarlarda 15 günü aşamaz.

Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde, aşağıdaki hususları acentesi veya sigorta şirketi aracılığıyla TARSİM'e bildirmekle yükümlüdür:

a) İhbarı yapanın adı, soyadı ve telefon numarası,
b) Sigorta poliçe numarası,
c) Hasarın gerçekleştiği tarih ve acenteye bildirim tarihi
d) Hasar nedeni.

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında, hasar ihbarı ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında, hasar ihbarında bulunulmamaktadır. Tazminat hesabında, ilçenin gerçekleşen verim ortalaması ile ilçenin eşik verim değeri arasındaki fark baz alınır. İlgili yıl için ilçenin gerçekleşen verim ortalamasının, ilçenin eşik verim değerinin altında kalması durumunda ilçede bulunan tüm sigortalı üreticiler tazminat almaya hak kazanır. İlçenin gerçekleşen verim ortalamasının, ilçenin eşik verim değerine eşit veya üzerinde olması durumunda ise ilçede bulunan sigortalı üreticilere herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz.

Sera Sigortasında, hasar ihbarı ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?

Sera Sigortası branşında poliçe sahibi olan üreticiler, hasar gerçekleşmesinden sonra 24 saat içerisinde, Sesli Yanıt Sistemi üzerinden, acente yada sigorta şirketi aracılığı ile ve/veya Tarsim web sayfası üzerinden zaman ve mekandan bağımsız olarak 7/24 ihbarda bulunabilir.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında, hasar ihbarı ne zaman ve nasıl yapılmalıdır?

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası branşında poliçe sahibi olan üreticiler, Sesli Yanıt Sistemi ile zamandan ve mekandan bağımsız olarak, telefon üzerinden 7/24 hasar ihbarında bulunabilir.

Sigortalı üreticiler, hasar ihbarında bulunmak için; Alo Tarsim 172 numaralı çağrı merkezini aradıktan sonra poliçe numarasını ve ardından T.C. kimlik numarası ya da vergi numarasını, hasar tarihini ve hasar nedenini tuşlayıp, kolaylıkla ve hızlı bir şekilde hasar ihbar kaydını oluşturabilir.

Üreticiler, Sesli Yanıt Sistemi uygulamasının yanı sıra, TARSİM Mobil Uygulama, tarsim.gov.tr üzerinde yer alan Online Uygulama Girişi/Hasar İhbarı ve Üretici Portalı/Hasar İhbarı ekranlarından Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası branşındaki poliçeleri için hasar ihbarında bulunabilir.

Sigorta ettiren/sigortalı; rizikonun gerçekleşmesi halinde, rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren, en geç 24 saat içinde, poliçede belirtilen şekillerde Tarım Sigortaları Havuzu merkez adresine, sigorta şirketine, acentesine ya da poliçede bildirilen adreslere;

 • Adı, soyadı ve adresini,
 • T.C. Kimlik veya sigorta poliçe numarasını,
 • Rizikonun gerçekleştiği gün ve saati,
 • Hasar nedenini,
 • Zarar gören hayvana ilişkin bilgileri,
 • Rizikonun gerçekleştiği yerin açık adresini, belirterek hasar ihbarında bulunmakla yükümlüdür.
 • Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasında, hasar ihbarı ne zaman ve nasıl yapılmalıdır?

  Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası branşında poliçe sahibi olan üreticiler, Sesli Yanıt Sistemi ile zamandan ve mekandan bağımsız olarak, telefon üzerinden 7/24 hasar ihbarında bulunabilir.

  Sigortalı üreticiler, hasar ihbarında bulunmak için; Alo Tarsim 172 numaralı çağrı merkezini aradıktan sonra poliçe numarasını ve ardından T.C. kimlik numarası ya da vergi numarasını, hasar tarihini ve hasar nedenini tuşlayıp, kolaylıkla ve hızlı bir şekilde hasar ihbar kaydını oluşturabilir.

  Üreticiler, Sesli Yanıt Sistemi uygulamasının yanı sıra, TARSİM Mobil Uygulama, tarsim.gov.tr üzerinde yer alan Online Uygulama Girişi/Hasar İhbarı ve Üretici Portalı/Hasar İhbarı ekranlarından Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası branşındaki poliçeleri için hasar ihbarında bulunabilir.

  Sigorta ettiren/sigortalı; rizikonun gerçekleşmesi halinde, rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren, en geç 24 saat içinde, poliçede belirtilen şekillerde Tarım Sigortaları Havuzu merkez adresine, sigorta şirketine, acentesine ya da poliçede bildirilen adreslere;

 • Adı, soyadı ve adresini,
 • T.C. Kimlik veya sigorta poliçe numarasını,
 • Rizikonun gerçekleştiği gün ve saati,
 • Hasar nedenini,
 • Zarar gören hayvana ilişkin bilgileri,
 • Rizikonun gerçekleştiği yerin açık adresini, belirterek hasar ihbarında bulunmakla yükümlüdür.
 • Kümes Hayvanları Hayat Sigortasında, hasar ihbarı ne zaman ve nasıl yapılmalıdır?

  Kümes Hayvanları Hayat Sigortası branşında poliçe sahibi olan üreticiler, Sesli Yanıt Sistemi ile zamandan ve mekandan bağımsız olarak, telefon üzerinden 7/24 hasar ihbarında bulunabilir.

  Sigortalı üreticiler, hasar ihbarında bulunmak için; Alo Tarsim 172 numaralı çağrı merkezini aradıktan sonra poliçe numarasını ve ardından T.C. kimlik numarası ya da vergi numarasını, hasar tarihini ve hasar nedenini tuşlayıp, kolaylıkla ve hızlı bir şekilde hasar ihbar kaydını oluşturabilir.

  Üreticiler, Sesli Yanıt Sistemi uygulamasının yanı sıra, TARSİM Mobil Uygulama, tarsim.gov.tr üzerinde yer alan Online Uygulama Girişi/Hasar İhbarı ve Üretici Portalı/Hasar İhbarı ekranlarından Kümes Hayvanları Hayat Sigortası branşındaki poliçeleri için hasar ihbarında bulunabilir.

  Sigorta ettiren/sigortalı; rizikonun gerçekleşmesi halinde, rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren, en geç 24 saat içinde, poliçede belirtilen şekillerde Tarım Sigortaları Havuzu merkez adresine, sigorta şirketine, acentesine ya da poliçede bildirilen adreslere;

 • Adı, soyadı ve adresini,
 • T.C. Kimlik veya sigorta poliçe numarasını,
 • Rizikonun gerçekleştiği gün ve saati,
 • Hasar nedenini,
 • Zarar gören hayvana ilişkin bilgileri,
 • Rizikonun gerçekleştiği yerin açık adresini, belirterek hasar ihbarında bulunmakla yükümlüdür.
 • Arıcılık Sigortasında, hasar ihbarı ne zaman ve nasıl yapılmalıdır?

  Arıcılık Sigortası branşında poliçe sahibi olan üreticiler, Sesli Yanıt Sistemi ile zamandan ve mekandan bağımsız olarak, telefon üzerinden 7/24 hasar ihbarında bulunabilir.

  Sigortalı üreticiler, hasar ihbarında bulunmak için; Alo Tarsim 172 numaralı çağrı merkezini aradıktan sonra poliçe numarasını ve ardından T.C. kimlik numarası ya da vergi numarasını, hasar tarihini ve hasar nedenini tuşlayıp, kolaylıkla ve hızlı bir şekilde hasar ihbar kaydını oluşturabilir.

  Üreticiler, Sesli Yanıt Sistemi uygulamasının yanı sıra, TARSİM Mobil Uygulama, tarsim.gov.tr üzerinde yer alan Online Uygulama Girişi/Hasar İhbarı ve Üretici Portalı/Hasar İhbarı ekranlarından Arıcılık Sigortası branşındaki poliçeleri için hasar ihbarında bulunabilir.

  Sigorta ettiren/sigortalı; rizikonun gerçekleşmesi halinde, rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren, en geç 24 saat içinde, poliçede belirtilen şekillerde Tarım Sigortaları Havuzu merkez adresine, sigorta şirketine, acentesine ya da poliçede bildirilen adreslere;

 • Adı, soyadı ve adresini,
 • T.C. Kimlik veya sigorta poliçe numarasını,
 • Rizikonun gerçekleştiği gün ve saati,
 • Hasar nedenini,
 • Zarar gören hayvana ilişkin bilgileri,
 • Rizikonun gerçekleştiği yerin açık adresini, belirterek hasar ihbarında bulunmakla yükümlüdür.
 • Su Ürünleri Hayat Sigortasında, hasar ihbarı ne zaman ve nasıl yapılmalıdır?

  Su Ürünleri Hayat Sigortası branşında poliçe sahibi olan üreticiler, Sesli Yanıt Sistemi ile zamandan ve mekandan bağımsız olarak, telefon üzerinden 7/24 hasar ihbarında bulunabilir.

  Sigortalı üreticiler, hasar ihbarında bulunmak için; Alo Tarsim 172 numaralı çağrı merkezini aradıktan sonra poliçe numarasını ve ardından T.C. kimlik numarası ya da vergi numarasını, hasar tarihini ve hasar nedenini tuşlayıp, kolaylıkla ve hızlı bir şekilde hasar ihbar kaydını oluşturabilir.

  Üreticiler, Sesli Yanıt Sistemi uygulamasının yanı sıra, TARSİM Mobil Uygulama, poliçede yazılı olan telefon numaralarından, tarsim.gov.tr üzerinde yer alan Online Uygulama Girişi/Hasar İhbarı ve Üretici Portalı/Hasar İhbarı ekranlarından Su Ürünleri Hayat Sigortası branşındaki poliçeleri için hasar ihbarında bulunabilir.

  Sigorta ettiren/sigortalı; rizikonun gerçekleşmesi halinde, rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren, en geç 24 saat içinde, poliçede belirtilen şekillerde Tarım Sigortaları Havuzu merkez adresine, sigorta şirketine, acentesine ya da poliçede bildirilen adreslere;

 • Adı, soyadı ve adresini,
 • T.C. Kimlik veya sigorta poliçe numarasını,
 • Rizikonun gerçekleştiği gün ve saati,
 • Hasar nedenini,
 • Zarar gören hayvana ilişkin bilgileri,
 • Rizikonun gerçekleştiği yerin açık adresini, belirterek hasar ihbarında bulunmakla yükümlüdür.
 • Eğitim Konularına Ait Sorular

  Eksper eğitimleri ne zaman düzenlenir?

  Yeni eksper eğitimleri ihtiyaç doğması halinde ve genellikle yıl sonlarında düzenlenir. Duyurular, SEGEM, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile TARSİM'in web sayfasında yayınlanır.

  Eksperlik için sınav başvuruları nasıl yapılıyor?

  Sınav başvurusuna ilişkin duyurular T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, SEGEM ve TARSİM'in web sayfasında yayınlanmaktadır. Duyuruda yer alan Ön Eleme Sınav Kılavuzundaki açıklamalara göre başvurunuzu yapabilirsiniz.

  Eksper olmak için gerekli şartlar nelerdir?

  Bitkisel Üretim Temel Eğitim Programına katılacakların; Ziraat Mühendisi, Ziraat Teknikeri ve Ziraat Teknisyeni olması, Hayvansal Üretim Temel Eğitim Programına katılacakların; Veteriner Hekim olması gerekir.

  Eksper sınavına ikametgahın olduğu yerde girmek zorunlu mu?

  Ön Eleme sınav kılavuzunda belirtilen sınav illerinden herhangi birinde sınava girilebilmektedir. Başvuru aşamasında sınava girilecek olan il seçilmelidir.

  Sınav giriş yeri değiştirilebilir mi?

  Sınav giriş yeri mücbir sebeplerle sınav tarihinden önce dilekçe ile SEGEM'e başvurunuza istinaden değiştirilebilir. Bu konuda yetki SEGEM'dedir.

  Sınav tarihinde başka bir sınav ile çakıştığında tarih değişikliği yapılıyor mu?

  Sınav tarihleri ile eğitim yer ve tarihleri önceden belirlendiğinden değişiklik yapılamamaktadır.

  Kontenjan açılmayan il için sınav ücreti yatırdığında başka il tercih edebilir mi veya para iadesi gerçekleşecek mi?

  Sınav başvuru kılavuzunda kontenjanlar, ödeme yöntemi ve başvuru süreci açıklandığından ve ikamet adresine göre il seçimi yapıldığından başka bir il kontenjanı için tercih yapılamaz. Ayrıca ödeme yapıldıktan sonra SEGEM'in web sayfasındaki başvuru formu doldurulmadığı takdirde ön eleme sınavına giriş yapılamaz. Bu durumda dilekçe ile başvuru yapılması durumunda SEGEM tarafından ücret iadesi yapılabilmektedir. Başvuru yapılan il ile ikamet ilinin farklı olması halinde SEGEM ile irtibata geçilerek başvuru ili değişikliği talep edilmelidir.

  Sınava hazırlık için çalışma kaynağı (kitapçık, soru bankası vs.) bulunuyor mu?

  Sınava hazırlık için herhangi bir kaynak bulunmamaktadır.

  Eksper eğitimlerinin tamamlanmasından sonra göreve hemen başlanılıyor mu?

  Gerekli belgelerin tamamlanıp, TARSİM'e iletilmesinden sonra görevlendirme yapılabilmektedir.

  Eksper eğitimlerinin tamamlanmasından sonra göreve hemen başlanılıyor mu?

  Gerekli belgelerin tamamlanıp, TARSİM'e iletilmesinden sonra görevlendirme yapılabilmektedir.

  TARSİM'e ödenen Eksper eğitimi ücreti ATM den yatırılabilir mi?

  Eğitim ücreti ATM ya da EFT yoluyla duyuruda belirtilen banka hesabına ödenebilir. Açıklama kısmına ad soyadı, T.C. kimlik numarası ve eğitim adının belirtilmesi gerekmektedir.

  Eğitim yeri konaklaması nasıl yapılır?

  Eğitimlerin yapılacağı otel ya da tesis seçimi Tarım ve Orman Bakanlığı ile TARSİM tarafından belirlenir ve kılavuzda belirtilir. Konaklama ücretleri eksperler tarafından karşılanır.

  Eğitim ücreti nereye yatırılır?

  Eğitim ücreti yayınlanan duyuruda belirtilen banka hesabına yatırılır.

  Tarım Sigortaları Havuz Eksperleri yaptıkları görevler karşılığında nasıl ücretlendirilir?

  T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde tutulan, Tarım Sigortaları Havuzu eksperliği listesine branş bazında (Devlet Destekli Bitkisel, Hayvan Hayat ve Su Ürünleri ) kayıtlı olan eksperler, belge sahibi oldukları branşlar kapsamında risk inceleme ve hasar tespit işlemleri konusunda faaliyette bulunmak üzere Tarım Sigortaları Havuzu Eksperi olarak görev alabilirler. Eksperlere aylık maaş ödemesi yapılmaz, kendilerine TARSİM tarafından görev verildiği takdirde, yaptıkları risk inceleme ve hasar tespit işlemleri karşılığında hizmet bedeli ve yol ücreti ödenir.