TARSİM | Tarım Sigortaları                            

Sera Sigortası

SİGORTA KAPSAMI VE SİGORTALANAN TEHLİKELER

Bu sigorta ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirlenen kayıt sistemlerine uygun olarak, kayıt altına alınan ve risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabulü uygun görülen seralara ve içindeki ürünlere; poliçede belirtilen risklerin, doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmıştır.

Ayrıca poliçede teminat altına alınmış risklerden birinin gerçekleşmesi halinde seranın cam örtüsünde ve/veya konstrüksiyon kıymetlerinin doğrudan bir zarara uğraması sonucu enkazın sökülmesi, kaldırılması, temizlenmesi, taşınması masrafları, enkaz kaldırma masrafı teminatı Genel Şartları ile Tarife ve Talimatlar kapsamında sigortaya kabul edilir.

Yüksek tüneller için sadece içindeki ürünün ve plastik örtüsünün dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, taşıt çarpması, deprem ile sel ve su baskını risklerine; Alçak tüneller için ise sadece içindeki ürüne dolu, dolu kalite kaybı, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, yaban domuzu zararı ile sel ve su baskını risklerine karşı sigorta yapılır.  Ayrıca, domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz ürünleri için isteğe bağlı olarak teminat kapsamına alınabilen, fide ve yapraklanma döneminde yeniden ekim dikime sebep olan don riskine karşı sigortalanabilir.

POLİÇELEŞME SÜRECİ

Çiftçinin, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirlenen kayıt sistemlerine o yıla ait sera ve içindeki ürün bilgilerini güncellemiş olması gerekmektedir.

Kayıtlarını güncellemiş olan çiftçi ürününü sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM'e) üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), sigorta ettirenin/sigortalının beyanı ile düzenlenen önbilgi formunun sisteme kayıt edilmesiyle risk inceleme/değerlendirme organizasyonunu başlatır. Yapılacak risk inceleme/değerlendirme ile sigortalanacak seraya ait özellikler belirlenerek (yapılan risk inceleme/değerlendirme sonucu, serada bazı riskler kapsama alınmayabilir veya sera sigortalanmayabilir) sisteme kayıt edilir. Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar doğrultusunda acente sistemde poliçeyi tanzim eder. Tanzim edilen poliçe için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki Aydınlatma Metni, Poliçe Bilgilendirme Formu, Poliçe çıktıları TARSİM tarafından sigortalı üreticilerimize tercihine göre SMS veya e-posta olarak gönderilir. Sigortalı üreticimiz poliçesini çıktı olarak almayı tercih ederse, acente öncelikle; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki Aydınlatma Metni, Poliçe Bilgilendirme Formunu iki nüsha olarak sistemden alır ve birer nüshasını sigortalıya imza karşılığı verir. Sonrasında tanzim edilen poliçeden iki nüsha düzenleyerek bir nüshasını sigorta ettiren/sigortalıya verir.

sera sigortası

PRİMLERİN ÖDENMESİ

Sera Sigortasında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25'i peşin alınır; kalan %75'i de vadeli olarak (1 Ağustos - 31 Aralık tarihleri arası tanzim eden poliçelerde takip eden yılın MAYIS ayı sonu; 01 Ocak - 31 Temmuz tarihleri arası tanzim eden poliçelerde ise KASIM ayı sonu) tahsil edilir.

HASAR İHBAR / EKSPERTİZ / ÖDEME SÜRECİ

Sera Sigortasında, teminat kapsamında olan bir riskin gerçekleşmesi halinde; sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç 24 saat içinde Sesli Yanıt Sistemi uygulamasının yanı sıra, TARSİM Mobil Uygulama, tarsim.gov.tr üzerinde yer alan poliçe sorgulama/hasar ihbarı ekranı veya acenteler aracılığıyla da Sera Sigortası branşındaki poliçeleri için Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM' e) hasar ihbarında bulunabilir.

Hasar tespitleri Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından görevlendirilen eksperler tarafından yapılır. Hasar dosyasının tamamlanmasından sonra, kesinleşmiş tazminat miktarları, en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

Poliçedeki teminatlara bağlı olarak sigortalı yumuşak plastik örtüde meydana gelen az ve küçük miktardaki yırtık ve/veya delinmeler sonucunda; Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından, örtüye sera bandı ile tamir edilebilir kararı verilmesi halinde plastik örtü için yapılacak masraflar muafiyet ve müşterek oran uygulanmaksızın olay başı ve poliçe süresince 5.000 TL olarak 1 defa ödenir.

Erken bir gelişme devresinde sigortalı ürünün hasara uğraması durumunda; Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından, aynı ürünün veya farklı bir ürünün yeniden ekim/dikimine karar verilmesi halinde, sigortalının, hasar tarihine kadar, mevcut ürüne yapmış olduğu ekim/dikim ve bakım masrafları karşılığı olarak, Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlarında belirtildiği şekilde ödeme yapılır.

su ürünleri sigortası