TARSİM | Tarım Sigortaları                            

Katılım Sigortacılığı

Katılım Sigortacılığı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), 19.06.2021 tarihi itibariyle katılım sigortacılığı faaliyetinde bulunan üye sigorta şirketleri aracılığı ile düzenlenen sigorta poliçelerine ilişkin tüm işlemlerini Danışma Komitesi tarafından onaylanan kural ve yöntemler doğrultusunda katılım sigortacılığı esaslarına uyumlu hale getirmiştir. Bu amaç doğrultusunda "Katılım Sigortacılığı Kapsamında Katılım Havuzu Kuruluşu ve İşletme Esasları Uygulama Esas ve Usulleri" hazırlanmış ve uygulamaya geçilmiştir.

Katılım Sigortacılığı Nedir?

Tanımı
Katılım esaslarına göre icra edilen sigortacılık faaliyetlerini ifade eder.

Katılım Esasları: Sigortacılık veya bireysel emeklilik faaliyetlerinin "Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde icra edilmesini sağlamak amacıyla danışma komitesince ilgili hükümler esas alınarak tespit edilen usul ve esasları ifade eder.

Kuruluş: Katılım esaslı ürün veya hizmeti bulunan veya "Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla ürün ve hizmet sunan Tarım Sigortaları Havuzu ve Doğal Afet Sigortaları Kurumunu; söz konusu şirketlerden gelen katkı payları ile görevini ifa eden Güvence Hesabı, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu ile diğer ilgili havuz, fon, hesaplar ile bunları uhdesinde bulunduran şirketi ifade eder.

Katılım Havuzu: Katılım esaslı faaliyetlerden kaynaklı finansal varlıkların katılım esasları çerçevesinde yönetildiği Katılım Havuzunu ifade eder.

Katılım Reasüransı: Katılım Sigortacılığı kapsamında oluşturulan Katılım Havuzuna ait risklerin katılım esasları çerçevesinde teminat altına alınmasını ifade eder.

Açığın kapatılması: TARSİM ve/veya katılımcılar tarafından Katılım Havuzunun olası nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla verilen borcu veya bağışı ifade eder.

Danışma Komitesi: Sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerinin katılım esasları çerçevesinde icrasını teminde görev alan komiteyi ifade eder.

Mevzuat
 • pdf icon Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik
 • pdf icon Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge
 • pdf icon Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge
 • Şirket Uygulamaları

  Katılım Sigortacılığı Uygulanan Branşlar

  TARSİM, Devlet Destekli Tarım Sigortalarında; "Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası, Devlet Destekli Sera Sigortası, Devlet Destekli Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası, Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası, Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası, Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası, Devlet Destekli Su Ürünleri Hayat Sigortası ve Devlet Destekli Arıcılık Sigortası" branşlarındaki ürünlerini Danışma Komitesi uygunluğu çerçevesinde katılım esaslı faaliyet gösteren üye sigorta şirketleri aracılığı ile üreticilerin hizmetine sunmaktadır.

  Devlet Destekli Tarım Sigortası sözleşmeleri, katılım sigortacılığı ruhsatına sahip üye sigorta şirketleri ve/ veya acenteleri aracılığı ile katılım esaslı olarak düzenlenmekte olup, katılım esaslı düzenlenen devlet destekli tarım sigorta poliçelerine ilişkin her türlü iş ve işlemler Danışma Komitesi nezaretinde katılım esasları çerçevesinde yürütülmektedir.

  Reasürans Uygulamaları ve Çalışılan Reasürans Şirketleri

  Reasürans, sigorta şirketleri tarafından teminat altına alınarak sigortalanmış bir riskin tekrar sigortalanarak başka sigorta ve/veya reasürans şirketlerine devredilmesidir. Bu işlem, Devlet Destekli Tarım Sigortaları primlerinin, yapılan anlaşma kapsamında diğer sigorta ve/veya reasürans şirketine devredilmesi ile gerçekleşir

  Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM) katılım havuzunun risklerini yönetmek maksadıyla Danışma Komitesi onayı çerçevesinde anlaşma sağladığı reasürans şirketleri (Reasürör) aşağıda yer almaktadır.

  Danışma Komitesi

  TARSİM İcazet Belgeleri
  Yıllık Uygunluk Raporları
  Danışma Komitesi Üye Bilgileri

  Danışma Komitesi, Sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerinin katılım esasları çerçevesinde icrasını teminde görev alan komiteyi ifade eder.

  TARSİM, Danışma Komitesi hizmetini İslam İktisadı Araştırmaları Vakfı'ndan almaktadır. Danışma Komitesi Başkanı olarak Prof. Dr. Servet BAYINDIR görev almaktadır.

  Prof. Dr. Servet BAYINDIR (Danışma Komitesi Başkanı)

  Servet Bayındır 1965 yılında Erzurum'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1993, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden 2005 yılında mezun olmuştur. Marmara Üniversitesinde "Özel Finans Kurumlarının İslâm Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi" adlı teziyle yüksek lisansını (1995), "Faizsiz Bankacılık İşlemlerinin İslâm Fıkhı'ndaki Yeri" adlı teziyle de doktorasını tamamlamıştır (2004). Ürdün Üniversitesi'nde sekiz aylık süre ile Arapça eğitimi almıştır (2002-2003). Malezya'da INCEIF adlı enstitüde Certificate of Islamic Finance (CIFP) adlı programla Dr. sonrası ikinci master çalışmasını yapmıştır (2008-2010).

  İslam iktisadı ve finansı alanındaki çalışmaları ile 2008 yılında Doçent, 2014 yılında Profesörlük ünvanını almıştır. İstanbul Üniversitesi'nde İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı kuruluşunu gerçekleştirmiş ve üç yıl süre ile Bölüm Başkanlığını yürütmüştür. İslam İktisadı Araştırmaları Vakfı'nı (İKTİSAT) kurmuş (2019) ve halen başkanlığını yürütmektedir.

  MEB bünyesinde 1995-2001 yılları arasında öğretmenlik yapan Servet Bayındır, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Hukuku ve İslam İktisadı ve Finansı alanında öğretim üyesi olarak görev yapmakta iken 13 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Servet Bayındır Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve Üniversitedeki öğretim üyeliğini sürdürürken 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmış olup halen bu görevini de yürütmektedir.

  Dr. Fatih ORUM (Danışma Komitesi Başkan Yardımcısı)

  1975'de Eskişehir'de doğdu. İlkokulu müteakiben Eskişehir Ziya Paşa Kur'ân Kursu'nda hafızlığını tamamladı.

  1995 yılında Eskişehir İHL, 2000 yılında da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede Yüksek Lisansını tamamladı.

  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'de Temel İslam Bilimleri ve İslam Hukuku üzerine doktora yaptı.

  Çeşitli okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği ile İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku A.B.D.'da Öğretim Üyeliği yaptı.

  Fıkıh Usulünde İstihsan Metodu, Fıkıh Usulünde Kıyas Metodu, Kur'ân'ı Anlama Usulü kitapları bulunan Orum, SUSEM'de Kurân'ın Ana Konuları ve Fıkıh Usulü dersleri işlemektedir.

  Dr. Yahya ŞENOL (Danışma Komitesi Üyesi)

  1980 İstanbul doğumlu.

  1999'da Küçükköy İmam Hatip Lisesi'nden, 2003'te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

  2007'de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisansını,

  2013 yılında yine aynı üniversite ve aynı anabilim dalında Helal Gıda üzerine doktorasını tamamladı.

  www.fetva.net sitesinin editörlüğünü yapmakta olan Şenol, SUSEM (Süleymaniye Vakfı Uzaktan Seminer Merkezi) bünyesinde İslam İbadet Esasları, İslam Hukuku ve Güncel Fıkıh Problemleri seminerleri vermektedir.

  Dr. Adayı Serdar ÖZALP (Danışma Komitesi Üyesi)

  1991 yılında Ağrı'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Düzce'de tamamladı. 2009 yılında Düzce Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nden birincilikle mezun oldu. 2009 yılında kazanmış olduğu İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 2013 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı'nda yüksek lisansa başladı. Prof. Dr. Servet Bayındır'ın danışmanlığında hazırlanan "Borsada Uygulanan Açığa Satış İşlemlerinin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi" başlıklı teziyle 2016 yılında yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı'nda doktora eğitimine başladı ve eğitimi hâlen devam etmektedir. 2014 yılında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Hukuku alanında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Görevlendirme ile İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Hukuku alanında hâlen araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

  Ömer Mahmut KUZANLI (Danışma Komitesi Raportörü)

  Ömer Mahmut Kuzanlı 1968 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan Kuzanlı halen İ.Ü. İslam İktisadı ve Finansı Bölümü'nde tezli olarak yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 1991 yılında Global Menkul Değerlerde başlayan iş hayatı çeşitli aracı kurumlarda üst kademe yönetici olarak devam etmiştir ve halen İKTİSAT İslam İktisadı Araştırmaları Vakfı'nda Fahri Raportörlük görevini yürütmektedir. TKBB Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları Uyum ve Denetim Sertifikası, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1, 2, 3 ve Türev Araçlar Lisansları olan Kuzanlı Almanca ve İngilizce bilmektedir.