TARSİM | Tarım Sigortaları                            

Gelir Koruma Sigortası

SİGORTA KAPSAMI VE SİGORTALANAN TEHLİKELER

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirlenen kayıt sistemlerine kayıtlı tarım alanlarında üretimi yapılan buğday ürününde; kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış, dolu, rüzgar, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, yabani hayvan ve buna benzer nedenlerden kaynaklı verim değişimi ve hasat sonrası oluşan ürün fiyatının beklenen fiyattan farklı olması nedenlerine bağlı gelir kaybı riski Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde teminat kapsamına alınmaktadır.

Buğday ürününün sap kısmı isteğe bağlı olarak ek prim karşılığında teminat kapsamına alınabilir.

POLİÇELEŞME SÜRECİ

Çiftçi, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirlenen kayıt sistemlerine kayıtlarını yaptırmış olması veya güncellemiş olması gerekmektedir. ÇKS kayıtlarını güncellemiş olan çiftçi ürününü sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM'e) üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Sigorta şirketi veya acente Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM’ in) sistemine girerek çiftçi bilgilerinin sorgulanmasını yapar. Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar doğrultusunda acente sistemde poliçeyi tanzim eder. Tanzim edilen poliçe için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki Aydınlatma Metni, Poliçe Bilgilendirme Formu, Poliçe çıktıları TARSİM tarafından sigortalı üreticilerimize tercihine göre SMS veya e-posta olarak gönderilir. Sigortalı üreticimiz poliçesini çıktı olarak almayı tercih ederse, acente öncelikle; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki Aydınlatma Metni, Poliçe Bilgilendirme Formu Bilgilendirme Formunu iki nüsha olarak sistemden alır ve birer nüshasını sigortalıya imza karşılığı verir. Sonrasında tanzim edilen poliçeden iki nüsha düzenleyerek bir nüshasını sigorta ettiren/sigortalıya verir.

Büyükbaş Hayvan Hayat sigortası

PRİMLERİN ÖDENMESİ

Gelir Koruma Sigortasında, poliçede yazılı primin %60'ı Devlet tarafından karşılanır.

Sigortalı tarafından ödenecek olan primin % 15'i peşin alınır; kalan prim tutarı da en geç poliçe bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde tahsil edilir.

HASAR İHBAR / EKSPERTİZ / ÖDEME SÜRECİ

Sigorta ettiren/sigortalı ekilen tohumun çıkışının olmaması halinde, sözleşmenin akdedildiği yılın 31 Aralık tarihine kadar, sözleşmenin akdedildiği yılı takip eden yılın 31 Ocak tarihine kadar oluşacak hasarları ihbar etmekle yükümlüdür. Bu tarihten sonra gerçekleşecek hasarlar için sigorta ettirenin/sigortalının ihbar yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Tazminat hesabında, parselin gerçekleşen geliri ile parselin korunan gelir değeri arasındaki fark baz alınır. İlgili yıl için parselin gerçekleşen gelir değerinin, parselin korunan gelirinin altında kalması durumunda sigortalı üretici tazminat almaya hak kazanır. Parselin gerçekleşen gelir değerinin, parselin korunan gelir değerine eşit veya üzerinde olması durumunda ise ilgili parsel için herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz. Tazminat tutarı ile ilgili diğer hususlar tarife ve talimatlarda belirtilen esaslara göre belirlenir.

Gerçekleşen verimin ve gerçekleşen fiyatın belirlenmesinden itibaren en geç 45 gün içinde Genel Şartlar kapsamında tazminat miktarı tespit edilip sigortalıya ödenir.

su ürünleri sigortası